Popis projektu

Cieľom projektu je aktualizácia Máp povodňového ohrozenia (MPO), Máp povodňového rizika (MPR) a Plánov manažmentu povodňového rizika (PMPR). V súlade s výzvou č. OPKZP-PO2-SC211-2018-44 sa projekt bude realizovať jednou hlavnou aktivitou: „Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík“, ktorá bude vo vecnom súlade s typom oprávnenej aktivity OP KŽP. Aktualizácia MPO, MPR a PMPR vyplýva zo Smernice EÚ č. 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík ako aj z príslušnej legislatívy SR. Smernica stanovuje prehodnotenie a aktualizáciu MPO a MPR každých 6 rokov a prehodnotenie a aktualizáciu PMPR. Vypracovaním Predbežného hodnotenia povodňového rizika (PHPR), MPO, MPR a PMPR bol rezortom MŽP SR poverený Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. ako správca hospodársky významných vodných tokov v zmysle novely zákona č. 71/2015 Z.z. k zákonu 7/2010 o ochrane pred povodňami, ktorý v rokoch 2013 až 2015 zrealizoval vypracovanie prvých máp a plánov. Cieľovou skupinou projektu sú orgány a inštitúcie SR spolu s obyvateľmi, ktorí spadajú pod spoločný rámec zabezpečujúci hodnotenie a manažment povodňových rizík, ktorého cieľom je znížiť nepriaznivé dôsledky povodí na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť. Miestom realizácie projektu je územie SR vymedzené v rámci 195 geografických oblastí. Výstupom projektu bude vypracovanie aktualizovaných Máp povodňového ohrozenia, Máp povodňového rizika a Plánov manažmentu povodňových rizík pre správne územie Dunaja v rozdelení na 9 čiastkových povodí a správne územie Visly s povodím Dunajca a Popradu. Výstupy projektu sú totožné s merateľnými ukazovateľmi projektu.

Rozsah projektu zodpovedá menovitému zoznamu geografických oblastí, v ktorých existuje potenciálne významné povodňové riziko alebo v ktorých možno predpokladať, že je pravdepodobný jeho výsky tak, ako bol schválený Ministerstvom životného prostredia SR a sprístupnený Európskej komisii. Menovitý zoznam geografických oblastí s definovanými sídlami s významným povodňovým rizikom, vodnými tokmi z ktorých vyplýva významné povodňové riziko a s ich príslušnými dĺžkami tvoria obsah príloh Žiadosti o NFP označených ako: Doplňujúce údaje k Formuláru ŽoNFP - tab. č. 7_ZoznamGeografickýchOblastí_Po doplnení_II odborné hodnotenie; Doplňujúce údaje k Formuláru ŽoNFP - tab. č. 7_ZoznamGeografickýchOblastí+dlzky_Po doplnení_II odborné hodnotenie.

Plošný rozsah geografických oblastí a dĺžky vodných tokov s významným povodňovým rizikom sú preukázané geodatabázou vo formáte .shp, ktorá tvorí prílohu Žiadosti o NFP. 

Zmena rozsahu početnosti geografických oblastí v rámci prvého cyklu plánov manažmentu povodňového rizika voči v súčasnosti riešenej aktualizácii zodpovedá zmene princípu definovania  geografických oblastí na ucelené úseky/polygóny s povodňovým rizikom združujúcich viacero obcí a viacero vodných tokov spojených zaznamenanou alebo predpokladanou hydrologickou resp. aj meteorologickou situáciou, keďže v prvom cykle boli geografické oblasti definované ako podmnožina prieniku intravilánov sídel a vodných tokov s povodňovým rizikom. 

Úseky tokov, lokality s potenciálne významným povodňovým rizikom, predstavujú sumárnu dĺžku 2 953 km. Keďže povodne často ohrozujú intravilány obcí vyliatím vody už v extraviláne a povodeň prichádza inundáciou a nie korytom, bol prepracovaný spôsob určenia tokov resp. úsekov tokov na hydraulicky logický, hydraulicky korektný a synergický tvar čím bol stanovený rozsah dĺžky povodňových úsekov tokov, ktorý zodpovedá rozsahu modelovania (3 882 km).

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.12.2023
Celková suma
11,866,344 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
114,513 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
31.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Aktualizácia máp povodňového ohrozenia …
Typ
D. Aktualizácia máp…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
31.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet aktualizovaných alebo novovytvorených plánovacích podkladov manažmentu povodňových rizík (na úrovni SR)
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, DTM, Hydrologické údaje

Faktúra 1

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,072,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, DTM, Hydrologické údaje

Faktúra 1

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,072,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, DTM, Hydrologické údaje

Faktúra 1

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, DTM, Hydrologické údaje

Faktúra 1

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Etapa1, geodetické podklady

Faktúra 2

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Etapa1, geodetické podklady

Faktúra 2

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Etapa1, geodetické podklady

Faktúra 2

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Etapa1, geodetické podklady

Faktúra 2

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, DTM

Faktúra 4

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
279,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, DTM

Faktúra 4

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
279,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, DTM

Faktúra 4

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, DTM

Faktúra 4

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, DTM, hydrometeorologické údaje povodňového režimu, klimatická zmena

Faktúra 3

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
899,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, DTM, hydrometeorologické údaje povodňového režimu, klimatická zmena

Faktúra 3

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
890,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, DTM, hydrometeorologické údaje povodňového režimu, klimatická zmena

Faktúra 3

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, DTM, hydrometeorologické údaje povodňového režimu, klimatická zmena

Faktúra 3

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

Etapa 1, DTM

Faktúra 5

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Etapa 1, DTM

Faktúra 5

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

Etapa 1, DTM

Faktúra 5

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

Etapa 1, DTM

Faktúra 5

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, DTM

Faktúra 6

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, DTM

Faktúra 6

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, DTM

Faktúra 6

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, DTM

Faktúra 6

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, meteorologické údaje - metodika a analýza neistôt, meteorologické údaje - reg. a sk hodnoty návrh. zrážok

Faktúra 7

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,513 €
Schválené na preplatenie
114,513 €
Realizácia
-
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, meteorologické údaje - metodika a analýza neistôt, meteorologické údaje - reg. a sk hodnoty návrh. zrážok

Faktúra 7

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2023
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, meteorologické údaje - metodika a analýza neistôt, meteorologické údaje - reg. a sk hodnoty návrh. zrážok

Faktúra 7

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2023
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, meteorologické údaje - metodika a analýza neistôt, meteorologické údaje - reg. a sk hodnoty návrh. zrážok

Faktúra 7

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2023
Názov

Etapa 1, geodetické podklady

Faktúra 8

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Etapa 1, geodetické podklady

Faktúra 8

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

Etapa 1, geodetické podklady

Faktúra 8

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

Etapa 1, geodetické podklady

Faktúra 8

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, iDTM

Faktúra 9

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, iDTM

Faktúra 9

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, iDTM

Faktúra 9

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, iDTM

Faktúra 9

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, iDTM, ustálené nerovnomerné prúdenie vody

Faktúra 10

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, iDTM, ustálené nerovnomerné prúdenie vody

Faktúra 10

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, iDTM, ustálené nerovnomerné prúdenie vody

Faktúra 10

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, iDTM, ustálené nerovnomerné prúdenie vody

Faktúra 10

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, iDTM, ustálené nerovnomerné prúdenie, staré GO

Faktúra 11

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
163,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, iDTM, ustálené nerovnomerné prúdenie, staré GO

Faktúra 11

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, iDTM, ustálené nerovnomerné prúdenie, staré GO

Faktúra 11

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
163,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, iDTM, ustálené nerovnomerné prúdenie, staré GO

Faktúra 11

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, iDTM, ustálené nerovnomerné prúdenie, staré GO

Faktúra 12

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, iDTM, ustálené nerovnomerné prúdenie, staré GO

Faktúra 12

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, iDTM, ustálené nerovnomerné prúdenie, staré GO

Faktúra 12

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, iDTM, ustálené nerovnomerné prúdenie, staré GO

Faktúra 12

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, iDTM, ustálené nerovnomerné prúdenie, staré GO

Faktúra 13

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, iDTM, ustálené nerovnomerné prúdenie, staré GO

Faktúra 13

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2023
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, iDTM, ustálené nerovnomerné prúdenie, staré GO

Faktúra 13

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2023
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, iDTM, ustálené nerovnomerné prúdenie, staré GO

Faktúra 13

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2023
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, iDTM, ustálené nerovnomerné, nové GO, ustálené nerovnomerné, staré GO

Faktúra 14

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
463,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, iDTM, ustálené nerovnomerné, nové GO, ustálené nerovnomerné, staré GO

Faktúra 14

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, iDTM, ustálené nerovnomerné, nové GO, ustálené nerovnomerné, staré GO

Faktúra 14

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
463,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Etapa 1, geodetické podklady, iDTM, ustálené nerovnomerné, nové GO, ustálené nerovnomerné, staré GO

Faktúra 14

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Etapa I., iDTM, ustálené nerovnomerné-nové GO, ustálené nerovnomerné, povodňové vlny-nové GO, povodňové vlny

Faktúra 15

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2023
Názov

Etapa I., iDTM, ustálené nerovnomerné-nové GO, ustálené nerovnomerné, povodňové vlny-nové GO, povodňové vlny

Faktúra 15

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
257,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Etapa I., iDTM, ustálené nerovnomerné-nové GO, ustálené nerovnomerné, povodňové vlny-nové GO, povodňové vlny

Faktúra 15

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
257,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2023
Názov

Etapa I., iDTM, ustálené nerovnomerné-nové GO, ustálené nerovnomerné, povodňové vlny-nové GO, povodňové vlny

Faktúra 15

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2023
Názov

Etapa I., iDTM, ustálené nerovnomerné prúdenie-nové GO, ustálené nerovnomerné prúdenie, povodňové vlny-nové GO, povodňové vlny

Faktúra 16

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
297,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Etapa I., iDTM, ustálené nerovnomerné prúdenie-nové GO, ustálené nerovnomerné prúdenie, povodňové vlny-nové GO, povodňové vlny

Faktúra 16

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
297,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Etapa I., iDTM, ustálené nerovnomerné prúdenie-nové GO, ustálené nerovnomerné prúdenie, povodňové vlny-nové GO, povodňové vlny

Faktúra 16

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Etapa I., iDTM, ustálené nerovnomerné prúdenie-nové GO, ustálené nerovnomerné prúdenie, povodňové vlny-nové GO, povodňové vlny

Faktúra 16

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Etapa I., iDTM, ustálené nerovnomerné prúdenie-nové GO, ustálené nerovnomerné prúdenie, povodňové vlny-nové GO, povodňové vlny

Faktúra 17

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
435,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Etapa I., iDTM, ustálené nerovnomerné prúdenie-nové GO, ustálené nerovnomerné prúdenie, povodňové vlny-nové GO, povodňové vlny

Faktúra 17

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
435,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Etapa I., iDTM, ustálené nerovnomerné prúdenie-nové GO, ustálené nerovnomerné prúdenie, povodňové vlny-nové GO, povodňové vlny

Faktúra 17

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Etapa I., iDTM, ustálené nerovnomerné prúdenie-nové GO, ustálené nerovnomerné prúdenie, povodňové vlny-nové GO, povodňové vlny

Faktúra 17

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Geod.podkl.,spôsob využ. zeme,ustál. nerov.-nové GO,ustál. nerov.,povodň. vlny-nové GO,zlyhanie infraštr.,geoinf. sprac. MPO, digit.map MPO,hodnotenie pov. rizík,vplyv pov, obv.,vplyv pov. ŽP,vplyv pov. kult. dedičstvo,geoinf. sprac. MPR, digit.map MPR

Faktúra 18

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
458,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Geod.podkl.,spôsob využ. zeme,ustál. nerov.-nové GO,ustál. nerov.,povodň. vlny-nové GO,zlyhanie infraštr.,geoinf. sprac. MPO, digit.map MPO,hodnotenie pov. rizík,vplyv pov, obv.,vplyv pov. ŽP,vplyv pov. kult. dedičstvo,geoinf. sprac. MPR, digit.map MPR

Faktúra 18

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
458,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2023
Názov

Geod.podkl.,spôsob využ. zeme,ustál. nerov.-nové GO,ustál. nerov.,povodň. vlny-nové GO,zlyhanie infraštr.,geoinf. sprac. MPO, digit.map MPO,hodnotenie pov. rizík,vplyv pov, obv.,vplyv pov. ŽP,vplyv pov. kult. dedičstvo,geoinf. sprac. MPR, digit.map MPR

Faktúra 18

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2023
Názov

Geod.podkl.,spôsob využ. zeme,ustál. nerov.-nové GO,ustál. nerov.,povodň. vlny-nové GO,zlyhanie infraštr.,geoinf. sprac. MPO, digit.map MPO,hodnotenie pov. rizík,vplyv pov, obv.,vplyv pov. ŽP,vplyv pov. kult. dedičstvo,geoinf. sprac. MPR, digit.map MPR

Faktúra 18

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2023
Názov

Ustálené nerovn.-nové GO, ustálené nerovn., povodňové vlny-nové GO, geoinf. sprac. pre MPO, geoinf. sprac. pre MPR

Faktúra 19

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2023
Názov

Ustálené nerovn.-nové GO, ustálené nerovn., povodňové vlny-nové GO, geoinf. sprac. pre MPO, geoinf. sprac. pre MPR

Faktúra 19

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
953,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2023
Názov

Ustálené nerovn.-nové GO, ustálené nerovn., povodňové vlny-nové GO, geoinf. sprac. pre MPO, geoinf. sprac. pre MPR

Faktúra 19

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
953,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ustálené nerovn.-nové GO, ustálené nerovn., povodňové vlny-nové GO, geoinf. sprac. pre MPO, geoinf. sprac. pre MPR

Faktúra 19

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2023
Názov

ustálené nerovn-nové GO, ustálené nerovn., povod. vlny-nové GO, povod. vlny, zlyhanie infraštr., geoinf. sprac. MPO, digit. mapy MPO, hodnot. povod. rizík, vplyv povod. na obyv., na ŽP, na kult. dedičstvo, geoinf. sprac. MPR, digit. mapy MPR, report. EU

Faktúra 17

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,993,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ustálené nerovn-nové GO, ustálené nerovn., povod. vlny-nové GO, povod. vlny, zlyhanie infraštr., geoinf. sprac. MPO, digit. mapy MPO, hodnot. povod. rizík, vplyv povod. na obyv., na ŽP, na kult. dedičstvo, geoinf. sprac. MPR, digit. mapy MPR, report. EU

Faktúra 17

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2023
Názov

ustálené nerovn-nové GO, ustálené nerovn., povod. vlny-nové GO, povod. vlny, zlyhanie infraštr., geoinf. sprac. MPO, digit. mapy MPO, hodnot. povod. rizík, vplyv povod. na obyv., na ŽP, na kult. dedičstvo, geoinf. sprac. MPR, digit. mapy MPR, report. EU

Faktúra 17

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,993,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2023
Názov

ustálené nerovn-nové GO, ustálené nerovn., povod. vlny-nové GO, povod. vlny, zlyhanie infraštr., geoinf. sprac. MPO, digit. mapy MPO, hodnot. povod. rizík, vplyv povod. na obyv., na ŽP, na kult. dedičstvo, geoinf. sprac. MPR, digit. mapy MPR, report. EU

Faktúra 17

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2023
Názov

Exist. a navrh. opatrenia-lesy, poľ. pôda, urban. úz.

Faktúra 21

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Exist. a navrh. opatrenia-lesy, poľ. pôda, urban. úz.

Faktúra 21

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2023
Názov

Exist. a navrh. opatrenia-lesy, poľ. pôda, urban. úz.

Faktúra 21

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2023
Názov

Exist. a navrh. opatrenia-lesy, poľ. pôda, urban. úz.

Faktúra 21

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2023
Názov

Súhrn všetkých navrh. prev. opatrení; vyprac. odhadov škôd bez realizácie prev. opatrení; priority opatrení

Faktúra 22

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Súhrn všetkých navrh. prev. opatrení; vyprac. odhadov škôd bez realizácie prev. opatrení; priority opatrení

Faktúra 22

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
338,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Súhrn všetkých navrh. prev. opatrení; vyprac. odhadov škôd bez realizácie prev. opatrení; priority opatrení

Faktúra 22

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
338,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Súhrn všetkých navrh. prev. opatrení; vyprac. odhadov škôd bez realizácie prev. opatrení; priority opatrení

Faktúra 22

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

PMPR - zálohová faktúra

PMPR - zálohová faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
293,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

PMPR - zálohová faktúra

PMPR - zálohová faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
293,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Analógové MPO, MPR, vyprac. odhadov škôd s realiz. prevent. opatrení, databáza PMPR

Faktúra 20

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
157,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Analógové MPO, MPR, vyprac. odhadov škôd s realiz. prevent. opatrení, databáza PMPR

Faktúra 20

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
157,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Analógové MPO, MPR, vyprac. odhadov škôd s realiz. prevent. opatrení, databáza PMPR

Faktúra 20

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov IČO
Názov
stengl a.s.
IČO
35873426
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.