Popis projektu

Vládny cloud bol vytvorený v dátovom centre na Kopčianskej ul. v Bratislave, pričom základná kapacita bola realizovaná z projektu „IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1“, .ktorý vytvoril podmienky a predpoklady na znižovanie nákladov na verejnú správu, nakoľko zabezpečil unifikáciu prostredia pre prevádzku informačných systémov poskytujúcich eGovernment služby.
Prevádzkovateľ Datacentra na základe prevádzkových záznamov a analýzy trendov využívania výpočtových zdrojov indikoval, že v blízkej dobe bude existujúca kapacita zdrojov Vládneho cloudu vyčerpaná. To sa týka diskovej kapacity, zálohovania, komunikačných sietí LAN a SAN, aj bezpečnostných súvisiacich komponentov na ktorých sa vytvárajú služby IaaS.
Pri rozširovaní kapacity je nutné vziať do úvahy trendy rozvoja informačných technológií a v prípade potreby relevantné technológie aktualizovať.
História a odhad ďalších požiadaviek na čerpanie kapacity Vládneho cloudu:


Počet CPU    12    1389  1546  2048 2312 3359 4096 4198
Rok             2016   2017  2018  2019 2020 2021 2022 2023

Údaje do roku 2019 sú čerpané na základe reálneho využitia kapacity Vládneho cloudu. Odhad využitia Vládneho cloude v ďalších rokov je výsledkom migračných plánov ISVS jednotlivých inštitúcii, ktoré má k dispozícii UPPVII. Kapacita úložiska údajov je už v súčasnosti vyčerpaná, je potrebné zvýšiť pomer zdrojov úložiska k zdrojom výpočtového výkonu, čo predstavuje požiadavku doplnenia kapacity o 3-nasobok aktuálneho stavu.
Ďalšie rozširovanie kapacít vládneho cloudu je nevyhnutné nakoľko s využívaním spoločnej infraštruktúry už uvažujú všetky pripravované projekty na základe architektonického princípu „cloud prednostne“. Bez disponibilnej kapacity bude ohrozená migrácia existujúcich a nasadzovanie nových IS do vládneho cloudu.
V konečnom dôsledku by nebolo možné nové projekty uviesť do prevádzky, čo by znemožnilo čerpanie prostriedkov z OP II so všetkými negatívnymi dôsledkami zrealizovaných investícií.
Hlavným strategickým dokumentom pre oblasť informatizácie verejnej správy je Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky schválená vládou SR dňa 28.9.2016. Jednou z jej priorít je centralizácia zdieľaných služieb.
Centralizácia vedie k zámeru poskytovania spoločných centralizovaných procesov pre oblasti, ktoré je možné vzhľadom na ich značnú zhodu a podobnosť realizovať jednotným spôsobom pri vybavovaní rôznych agend rôznych inštitúcií verejnej správy.
Predkladaná žiadosť, z hľadiska štruktúry a spôsobu opisovania zvolenej problematiky, vychádza z „Metodického usmernenia pre spracovanie štúdií uskutočniteľností v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra“ a tiež z dokumentu „Architektonické rámce verejnej správy, Enterprise architektúra VS SR 2014-2020“. Predmetom projektu je rozšírenie infraštruktúry a zvýšenie kapacity pre cloudové služby poskytované z Dátového centra Kopčianska ul. Bratislava.

Projekt napĺňa stratégiu budovania Vládneho cloudu a nadväzuje na projekt „IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1.“, pričom rozširuje výpočtové zdroje v Dátovom centre Kopčianska ul. Bratislava, pretože tieto zdroje z úvodnej etapy sa v uplynulom období vyčerpali a hrozí zablokovanie realizácie nových projektov OP II, ktoré sú závislé na zdrojoch infraštruktúry Vládneho cloudu.

Cieľový stav vyústi do optimalizácie a zefektívnenia využívania zariadení a prostriedkov a do potenciálu na zníženie nákladov na informačné a komunikačné technológie.

Účelom projektu je zabezpečiť prostriedky a základnú technologickú infraštruktúru, ktoré budú reflektovať požiadavky zainteresovaných strán, a ktoré sú predpokladom na prevádzkovanie služby IaaS. V rámci predloženej žiadosti nie sú analyzované alternatívne riešenia, keďže sa jedná o rozšírenie existujúceho riešenia, pri ktorom už bola najvhodnejšia alternatíva vybratá a princíp efektívnosti Vládneho cloudu s centralizovanými výpočtovými zdrojmi bol definovaný a vysvetlený.

Pripravovaný projekt reaguje na architektonický princíp „Cloud prednostne“, na základe ktorého v programovom období 2014 - 2020 nie je možné z prostriedkov OPII nakupovať HW a SW infraštruktúru individuálne jednotlivými rezortami, ale iba centrálne a to do dátových centier MFSR a MVSR.
Vo finálnom stave bude Vládny cloud poskytovať služby vo forme IaaS, PaaS a SaaS jednotlivým inštitúciám štátnej správy v požadovanom rozsahu a prevezme zodpovednosť za starostlivosť o ich IT zdroje. Inštitúciám štátnej správy tak odpadnú činnosti, akými sú nákup potrebných infraštruktúrnych
zariadení, pravidelné aktualizovanie vydaného softvéru, ktorý sa viaže na infraštruktúru, údržba infraštruktúry a celková podpora prostredí. Prevádzkovateľ zaručí a zabezpečí požadovanú bezpečnosť a dostupnosť infraštruktúry. Cieľový stav vyústi do optimalizácie a zefektívnenia využívania zariadení a
prostriedkov a do potenciálu na zníženie nákladov na informačné a komunikačné technológie.
Výsledky projektu zvýšia kvalitu služieb verejnej správy v nasledujúcich aspektoch:
OVM – získa infraštruktúru umožňujúcu nasadenie nových a migráciu existujúcich informačných systémov VS financovaných z OP II,
Ministerstvo vnútra SR ako osoba zodpovedná za poskytovanie a prevádzku cloudových služieb – získa potrebnú infraštruktúru/výpočtové zdroje pre poskytovanie cloudových služieb IaaS pre ďalšie OVM,
ÚPPVII ako osoba zodpovedná za koordináciu, riadenie a kontrolu vládneho cloudu – získa potrebnú infraštruktúru/výpočtové zdroje pre poskytovanie cloudových služieb IaaS pre ďalšie OVM.
V rámci verejnej správy boli vybudované dátové centrá pre služby vládneho cloudu poskytujúce potrebnú infraštruktúru naprieč celou verejnou správou.
Predmetný projekt zabezpečí efektívnu infraštruktúru pre nové projekty eGovernmentu.

Táto žiadosť, ako aj pripravovaný projekt, je v súlade so Zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Projekt je hardvérové a softvérové rozšírenie existujúceho projektu a je v súlade so strategickou architektúrou VS SR 2020, nakoľko používa metodicky správne modelovanie cieľovej architektúry podľa metodík a rámcov pre tvorbu architektúry verejnej správy. Informácie uvedené v tejto žiadosti sú v súlade aj so Zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaný projekt spĺňa štandardy vydané na základe vyššie spomenutého zákona o informačných technológiách vo verejnej správe, o čom všetkom svedči aj schválená Štúdia uskutočniteľnosti a Zámer národného projektu.

Ďaľšie informácie sa nachádzajú https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/8019b096-d35b-6356-0ba4-5964138717d1?tab=basicForm

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Partneri
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2022 - 01.03.2024
Celková suma
25,052,271 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup HW a krabicového SW
Typ
O. Zriadenie prevád…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
14.08.2023
Plánovaný koniec
01.03.2024
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia
Typ
O. Zriadenie prevád…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
14.08.2023
Plánovaný koniec
01.03.2024
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
14.08.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet nasadených služieb typu IaaS a PaaS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.