Popis projektu

Dôvodom realizácie projektu je:

 • skutočnosť, že údaje sa stávajú “strategickou surovinou” a úspešné štáty musia fungovať na základe využívania znalostí a zaviesť metódy dátovej vedy do svojho fungovania

 • potreba koncepčného a systematického rozvoja analytického myslenia a jeho transformácie do procesov rozhodovania

 • podpora transformácie organizácie na organizáciu s vysokým potenciálom pre zavedenie automatizovaných procesov analytické využívania údajov

 • snaha umožniť využívanie dát, nastaviť spôsoby použitia dátových analýz a ich aplikácie do praxe

Na projekt bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti a k nej vydané súhlasné stanovisko od ÚPPVII https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/242fdd62-d475-4afd-985a-e40204b91a54?tab=documents. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky má zároveň schválenú koncepciu rozvoja informačných technológií pre projekt Zvýšenie kvality služieb Portálu Finančnej Správy (PFS) pre občanov a podnikateľov, ktorá je publikované na nasledovnej stránke: https://metais.vicepremier.gov.sk/kr/detail/e03af114-b3da-4df4-9289-3d323f1eb1bb?tab=basicForm

Projekt je príslušný k špecifickému cieľu: s nasledovnými merateľnými ukazovateľmi: a nasledovnými typmi aktivít:

Vo všeobecnosti základnými aktivitami, ktoré projekt Zvýšenie kvality služieb Portálu Finančnej Správy (PFS) pre občanov a podnikateľov bude riešiť sú:

Analyzujú sa možnosti jednotlivých prípadov použitia, kedy a v akých prípadoch je ich možné použiť, ako bude výstup použitý v praxi, dopady, rámcové požiadavky na zdroje dát, návrh zmeny procesov a navrhnú sa hlavné výstupy. Podrobne sa definujú problémové oblasti a tiež aj príležitosti na zlepšenia.

Účelom aktivity je zabezpečenie prístupu k dátam a zbieranie potrebných údajov pre ďalšie spracovanie. Predmetom bude zabezpečenie zdrojov dát z vlastných zdrojov, z voľne dostupných zdrojov ako aj platených zdrojov a integrácia na dané informačné systémy. Súčasťou bude aj zabezpečenie procesov pre zber údajov a prípadné čistenie údajov. V rámci aktivity bude zabezpečenie pilotnej množiny dát pre zostavenie algoritmu, na účely dátovej analýzy a na postupné zlepšovanie algoritmu.

Výstupom aktivity je príprava infraštruktúry, vytvorenie a nastavenie testovacieho a produkčného prostredia a implementácia SW nástroja, ktorý podporí riadenie a rozhodovanie pre prípady použitia analyzované v aktivite A1. Súčasťou je aj nastavenie a customizácia analytických nástrojov: BI, štatistické nástroje a nástroje pre vizualizáciu údajov.

Výstupom aktivity bude navrhnutý, vytvorený a otestovaný samostatný analytický dátový model, ktorý bude realizovať prípad použitia. Na základe pilotných údajov zabezpečených v rámci aktivity A2 bude prebiehať tvorba scriptov pre výpočty, strojové učenie a hľadanie vhodných parametrov. V rámci aktivity budú vytvorené aplikačné služby, ktoré automatizujú výsledky z analytického modelu: Autocomplete, Najrelevantnejšie témy, Transformácia chybných výrazov, Spätná väzba a Cielený obsah.

Výstupom aktivity bude publikovanie a zverejnenie výstupov pre ďalšie použitie. Budú publikované do konsolidovanej analytickej vrstvy údaje zo správania sa používateľov: Hľadané frázy, Najhľadanejšie frázy, Hľadané výrazy bez výsledkov, Najrelevantnejšie témy, Najnavštevovanejší obsah, Zoznam synoným. Tiež budú publikované výsledky analýz a výstupný model vo forme analytického produktu, ktorý bude zdokumentovaný.

Výstupom aktivity bude zavedenie zmien do praxe, čím sa zabezpečí automatizácia rozhodovacích procesov na základe vytvoreného dátového modelu.

Projekt svojim charakterom prispieva k lepšiemu využitiu dát:

 • Zlepšenie rozhodovania na základe údajov

 • Sprístupnenie nových dostupných údajov na analytické spracovanie

 • Vytvorenie nových analytických modelov prepoužiteľných na podporu rozhodovania

 • Sprístupniť výsledky projektu (dáta, riešenie) vo forme otvorených údajov

Projektom sa výrazne zlepší využívanie dát vo verejnej správe, čo predstavuje aj kľúčový cieľ programového obdobia 2014 až 2020. K dátam preto pristupujeme ako ku vzácnemu zdroju. Realizáciu projektu ako príležitosť, navrhnúť transformáciu procesov a rozhodovania vo verejnej správe a to prostredníctvom návrhov a realizácie iniciatívy, ktoré umožnia využiť potenciál lepších dát. Lepšie dáta znamenajú možnosť získavať kvalitné informácie, ktoré ďalej slúžia ako podklady pre tvorbu znalostí a lepšie rozhodovanie. Projekt zabezpečí, aby boli procesy a postupy nastavené tak, aby boli využívané vhodné a správne údaje a aby rozhodovanie bolo čo najviac automatizované a podporené na základe vhodných údajov.

Projekt sleduje tieto ciele informatizácie verejnej správy vyplývajúce z dokumentu NKIVS:

 • Posun k službám zameraným na zvyšovanie kvality života

  •  Zvýšime kvalitu, štandard a dostupnosť elektronických služieb pre podnikateľov

 • Priblíženie verejnej správy k maximálnemu využívaniu údajov:

  • Zlepšíme dostupnosť údajov verejnej správy vo forme otvorených údajov;

 • Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami (neustále zlepšovanie služieb pri využívaní moderných technológií)

  • Zlepšíme výkonnosť verejnej správy vďaka nasadeniu moderných informačných technológií;

  • Zlepšíme využívanie údajov a znalostí v rozhodovacích procesoch vo verejnej správe.

Viac
Subjekt
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2022 - 01.08.2023
Celková suma
1,998,489 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie
Typ
M. Podpora využívan…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie
Typ
M. Podpora využívan…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup HW a krabicového SW
Typ
M. Podpora využívan…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup HW a krabicového SW
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia
Typ
M. Podpora využívan…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
M. Podpora využívan…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)
Hodnota
-
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.