Popis projektu

Dôvodom realizácie projektu je, aby údaje, ktoré spravuje organizácia boli manažované systematicky, čím sa prispeje ku komplexnej správe údajov celej verejnej správy. Znamená to, že budú aplikované jasné pravidlá a metodiky pre používanie údajov; riadenie údajov a samotnú správu údajov. Účelom projektu je podporiť a usmerniť aktivity, ktoré zabezpečia nastavenie systematického manažmentu údajov v prostredí Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len "ZVJS"), ich zdieľanie a publikovanie vo forme referenčných a otvorených údajov, využívanie dát v rámci procesov, ako aj aktivity čistenia údajov pre dosiahnutie požadovanej kvality dát.

Predstavený projekt sa hlási a zapája sa do programu Manažment údajov vo verejnej správe, ktorý bol spustený ako iniciatíva z cieľom naplniť Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy, konkrétne výrazne zlepšiť využívanie údajov v rámci inštitúcie.

Základným zámerom projektu je zaviesť systematický Manažment údajov v rámci ZVJS a podporiť tak princípy otvorenosti, zdieľania dát a ochrany osobných údajov. Realizáciou projektu sa vytvoria predpoklady pre transformáciu fungovania inštitúcie na základe dát, zmenu jej biznis procesov a úpravu jej informačného prostredia a integráciou s Centrálnou integračnou platformou.

Projekt Manažment údajov ZVJS je aplikovaním strategickej priority „Manažment údajov“, ale aj strategickej priority “Otvorené údaje” do prostredia ZVJS prostredníctvom zavedenia „Data governance“, čo je celkové riadenie podmienok, obsahu, dostupnosti a kvality dát v organizácii tak, aby všetko bolo v súlade s potrebami procesov a s účelom organizácie. Ďalším dôvodom realizácie projektu je zlepšenie aktuálneho stavu pri správe údajov v rámci realizácie procesov a agend ZVJS zavedením nových elektronických registrov a evidencií.

A1: Zavedenie systematického manažmentu údajov a vypracovanie analytických materiálov

 • Projektom bude na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len "GR ZVJS") zavedená rola , ktorý bude zodpovedný za koncept systematického manažmentu údajov a úpravu organizačnej štruktúry. Zároveň sa zavedenie systematický manažment údajov v organizácií vrátane nastavenia príslušných procesov a metodík pre správu celého životného cyklu údajov (údaje a objekty evidencie sú identifikované v rámci relevantnej Štúdie uskutočniteľnosti (ďalej len "ŠÚ") – príloha Dátová štruktúra projektu). Kompletná štúdia uskutočniteľnosti sa nachádza na "https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/bca0d9f7-d21e-41dd-9fe5-769344ed9c04?tab=basicForm"

A2: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát

 • Projektom bude realizovaná kontrola kvality a čistenie aktuálnej bázy údajov a nastavenie procesov riadenia kvality dát v rámci celého životného cyklu údajov. GR ZVJS bude minimálne raz ročne zverejňovať report o kvalite dát v informačných systémoch aj vyhodnotenie voči požadovanej kvalite dát. V rámci tejto aktivity budú využité vlastné existujúce nástroje pre čistenie údajov (komponenty: Integračná platforma ZVJS, Centrálna databáza a Centrálny reporting).

A3: Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu

 • V rámci projektu bude realizovaná dátová integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov - na časť CSRÚ (pričom budú zároveň úpravené aj agendové informačné systémy v správe ZVJS – časť úprav zabezpečí aj schválený projekt “Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže”)

A4: Vyhlásenie referenčných údajov

 • V rámci projektu bude zrealizovaný aj process vyhlásenia referenčných údajov, prispeje k princípu 1 krát a dosť. Pôjde o tieto referenčné údaje:
  • Odsúdený alebo obvinený – nástup;
  • Odsúdený alebo obvinený – prepustenie;
  • Odsúdený alebo obvinený – umiestnenie.

A5: Využitie konzumovaných údajov

 • Projekt zabezpečí využitie konzumovaných dát pre skutočnú realizáciu princípu „jeden-krát a dosť“ v rámci týchto agend ZVJS:
  • výkon väzby;
  • výkon trestu odňatia slobody.

A6: Automatizované publikovanie otvorených údajov

 • Projekt zabezpečí automatizované publikovanie otvorených údajov – konkrétne to bude 23 datasetov (na úrovni kvality 3).

A7: Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“

 • Relevantné dáta dostupné na centrálnej platforme integrácie údajov budú dostupné pre občanov a podnikateľov prostredníctvom služby Moje dáta. Pričom cez platformu integrácie údajov budú mať občania a podnikatelia prístup k nasledujúcim informáciám:
  • identifikačné údaje, ktoré a týkajú sa subjektu;
  • údaje o objektoch evidencie, ktoré sa týkajú subjektu;
  • údaje o osobných preferenciách subjektu (v súvislosti s používaním elektronických služieb a interakciou s verejnou správou) a kontaktné údaje;
  • transparentný pohľad na prístup k údajom subjektu (kto pristupoval k údajom, za akým účelom a kedy).

A8: Zavedenie registra alebo evidencie

 • Projektom bude zavedená nová Evidencia porúch technických prostriedkov a zariadení.

A9: Interná integrácia a konsolidácia údajov

 • Interná dátová integrácia a konsolidácia na komponent Archív Leopoldov bude zabezpečená prostredníctvom interných komponentov ZVJS (Integračná platforma ZVJS).

Uvedené činnosti resp. aktivity podporia systém účelného využívania údajov vo verejnej správe a mechanizmus riadenia oprávnení. Údaje budú systematicky využívané na zlepšenie rozhodovania vo verejnej správe vďaka ich analytickému spracovaniu. Posilnia sa práva občanov a podnikateľských subjektov v súvislosti s používaním dát, ktoré sa ich týkajú. Implementujú sa vhodné štandardy pre oblasť manažmentu a interoperability údajov.

 • Priblíženie verejnej správy k maximálnemu využívaniu údajov:
  • Zlepšíme dostupnosť údajov verejnej správy vo forme otvorených údajov;
 • Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami (neustále zlepšovanie služieb pri využívaní moderných
  • Zlepšíme výkonnosť verejnej správy vďaka nasadeniu moderných informačných technológií;
  • Zlepšíme využívanie údajov a znalostí v rozhodovacích procesoch vo verejnej správe;
 • Optimalizácia využitia informačných technológií vo verejnej správe vďaka platforme zdieľaných služieb:
  • Racionalizujeme prevádzku informačných systémov pomocou vládneho cloudu;
  • Zlepšíme „governance“ verejného IT.

Uvedený projekt, ako aj jeho výstupy sú v plnom súlade s platnými štandardmi vydanými na základe zákona o informačných technológiach vo verejnej správy a aktuálne platným výnosom o štandardoch informačných systémoch verejnej správy. Rovnako projekt a jeho výstupy spĺňajú medzinárodný štandard W3C pre dostupnosť v IT. Výstupy projektu budú spĺňať všetky relevantné technické normy ako ISO, EN a STN. Projekt a jeho realizácia bude prebiehať v plnom súlade so Strategickou architektúrou verejnej správy Slovenskej republiky 2020. Prístup k riadeniu projektu bude spočívať v kombinácií metodiky WATERFALL a AGILNÉHO RIADENIA.

Viac
Subjekt
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2022 - 01.11.2023
Celková suma
852,077 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
30.05.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie
Typ
H. Implementácia ná…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie
Typ
H. Implementácia ná…
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia
Typ
H. Implementácia ná…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
H. Implementácia ná…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
30.05.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
30.05.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
30.05.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie
Hodnota
0,0 (%)
Cieľ
1,9166 (%)
Naposledy aktualizované
03.05.2023
Riziko
-
Názov
Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.05.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Implementácia / Datový analytik - IT senior

122301896_MU_Datalan

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia / IT analytik

122301896_MU_Datalan

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie / Špecialista pre infraštruktúry

122301896_MU_Datalan

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie / Projektový manažér IT projektu

122301896_MU_Datalan

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia / IT programátor

122301896_MU_Datalan

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia / Špecialista pre bezpečnosť IT

122301896_MU_Datalan

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia / Odborník pre IT dohľad / QA

122301896_MU_Datalan

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia / PM IT projektu

122301896_MU_Datalan

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Testovanie / Odborník pre IT dohľad/ Quality Assurance

122301896_MU_Datalan

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie / Dátový analytik

122301896_MU_Datalan

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie / Odborník pre IT dohľad/ Quality Assurance

122301896_MU_Datalan

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Testovanie / PM IT projektu

122301896_MU_Datalan

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie / Špecialista pre infraštruktúry / HW špecialista

122301896_MU_Datalan

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Testovanie / IT tester

122301896_MU_Datalan

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Testovanie / Dátový analytik

122301896_MU_Datalan

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Testovanie / IT tester

122301896_MU_Datalan

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Testovanie / Odborník pre IT dohľad/ Quality Assurance

122301896_MU_Datalan

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia / IT programátor / IT vývojár

122301896_MU_Datalan

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér 4/2023

Účtovný doklad 1070/23/515 - apríl 2023

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dátový kurátor 4/2023

Účtovný doklad 1070/23/515 - apríl 2023

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Dátový kurátor 4/2023

Účtovný doklad 1070/23/515 - apríl 2023

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér 6/2023

Účtovný doklad 1108/23/840 - jún 2023

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dátový kurátor 6/2023

Účtovný doklad 1108/23/840 - jún 2023

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Projektový manažér 5/2023

Účtovný doklad 1090/23/690 - máj 2023

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Dátový kurátor 5/2023

Účtovný doklad 1090/23/690 - máj 2023

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Dátový kurátor 3/2023

Účtovný doklad 1053-23-395 - marec 2023

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Projektový manažér 3/2023

Účtovný doklad 1053-23-395 - marec 2023

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Dátový kurátor 2/2023

Účtovný doklad 1037/23/272 - február 2023

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Projektový manažér 2/2023

Účtovný doklad 1037/23/272 - február 2023

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Dátový kurátor 1/2023

Účtovný doklad 1018-23-127-4 - január 2023

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Dátový kurátor 12/2022

Účtovný doklad 1230/22/1701 - december 2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Dátový kurátor 11/2022

Účtovný doklad 1215-22-1512 - november 2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Dátový kurátor 9/2022

Účtovný doklad 1177/22/1193 - september 2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Dátový kurátor - 10/2022

Účtovný doklad 1198-22-1335 - október 2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Analyza a dizajn / Specialista pre bezpecnost IT

122301557_MU_Datalan

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Analyza a dizajn / Datovy analytik - IT senior

122301557_MU_Datalan

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Analyza a dizajn / IT analytik

122301557_MU_Datalan

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Analyza a dizajn / Odbornik pre IT dohlad / QA

122301557_MU_Datalan

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Analyza a dizajn / PM IT projektu

122301557_MU_Datalan

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Analyza a dizajn / Odbornik pre IT dohlad / QA

122301557_MU_Datalan

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Analyza a dizajn / Datovy analytik - IT senior

122301557_MU_Datalan

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Analyza a dizajn / IT analytik

122301557_MU_Datalan

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Analyza a dizajn / Specialista pre bezpecnost IT

122301557_MU_Datalan

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Analyza a dizajn / PM IT projektu

122301557_MU_Datalan

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.