Popis projektu

Tento projekt je vypracovaný na základe štúdie uskutočniteľnosti, ku ktorej vydalo ÚPVII súhlasné stanovisko dňa 17.10.2019. Štúdia uskutočniteľnosti, ako aj predkladaný projekt, sa zaoberá migráciou nasledujúcich systémov do Vládneho cloudu SR (ďalej ako „cloud“):

  • systém elektronickej pošty Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej ako „MŽP SR“),
  • systém elektronickej pošty Slovenskej agentúry životného prostredia (ďalej ako „SAŽP“),
  • systém elektronickej pošty Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠOPSR“),
  • webové sídlo a dátové úložisko MŽP SR,
  • informačný systém (ďalej ako „IS") Enviroinfo - IS Enviroinfo je v súčasnosti prevádzkovaný Slovenskou agentúrou životného prostredia (ďalej ako „SAŽP") na vlastnej infraštruktúre,
  • IS o oprávnených osobách na vykonávanie meraní emisií do ovzdušia prevádzkovanom SAŽP,
  • webové sídlo a dátové úložisko priestorových údajov Smernice č. 2007/2/ES o INSPIRE (inspire.gov.sk) prevádzkovaných pre MŽP SR na infraštruktúre SAŽP,
  • IS Bazálnych environmentálnych informácii o sídlach Slovenska (ďalej ako „BEISS") prevádzkovanom SAŽP,
  • IS Enviroportál prevádzkovanom SAŽP,
  • dátové úložisko prevádzkovaného pre MŽP SR na SAŽP.

Cieľom projektu je reagovať na súčasné kapacitné obmedzenia prevádzky a optimalizovať jeho prevádzku v najbližších rokoch. Využitie zdieľanej platformy vládneho cloudu zjednoduší využívanie IKT a povedie k minimalizácii nárokov na správu a údržbu informačných systémov verejnej správy.

Migráciou vybraných IS do infraštruktúry vládneho cloudu, unifikáciou ich webových rozhraní a ich optimalizáciou sa zabezpečí kvalitnejší prístup občanov k informáciám o životnom prostredí, uľahčí ich prevádzku a zvýši bezpečnosť. Súčasne sa zjednoduší ich prevádzka a využívanie pre pracovníkov rezortu MŽP SR.

Návrh aplikačnej a infraštruktúrnej architektúry v plnej miere zohľadňuje skutočnosť, že sú poskytované len služby uvedené v katalógu služieb Vládneho cloudu. Požiadavky MŽP SR uvedené v tejto štúdii sú v plnej miere kompatibilné s aktuálnou verziou katalógu služieb (verzia: 1.10, dátum publikovania: 19.3.2019).

V zmysle prebiehajúcej komunikácie medzi MŽP SR a prevádzkovateľom vládneho cloudu (MV SR) si je MŽP SR vedomé, že pred procesom migrácie IS do VC, prevádzkovateľ VC (MV SR) schváli sumárnu požiadavku NLC v závislosti od aktuálnych disponibilných kapacít. Prevádzkovateľ vládneho cloudu predbežne odsúhlasil sumárnu požiadavku tohto projektu.

Navrhnuté migrácie sú v súlade so Strategickou prioritou Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy – vládny cloud.

Projekt prispieva k dosiahnutiu špecifického cieľa PO7 7.8 Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom nasledujúcich skupín hlavných a podporných aktivít: analýza a dizajn, nákup HW a krabicového softvéru, implementácia, testovanie a nasadenie (všetko hlavné aktivity); riadenie projektu a publicita a informovanosť (podporné aktivity).

projektu je celá SR (všetky kraje SR).

, ktoré sa dosiahnu realizáciou projektu:

P0049 Dodatočný počet inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu (cieľová hodnota ukazovateľa = 3 )

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Trenčiansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.12.2022
Celková suma
926,305 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
P. Prechod prevádzk…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie
Typ
P. Prechod prevádzk…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia
Typ
P. Prechod prevádzk…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
P. Prechod prevádzk…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
P. Prechod prevádzk…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu
Hodnota
-
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nasadených služieb typu IaaS a PaaS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.