Popis projektu

Projekt  spoločnosti MM MEDICAL s. r. o. je zameraný na podporu zdravia obyvateľstva prostredníctvom vývoja a inovácií v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie (Q86) Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK). Je v súlade s hlavným trendom domény: 

SK NACE spoločnosti ako aj projektu je 72190 - Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied

 je vývoj inteligentného zabezpečovacieho zariadenia- BlackBox pre dermatologické lasery, ktorého  cieľom bude rýchla a efektívna diagnostika s vyhodnotením potencionálneho rizika zhubných kožných nádorov pred pôsobením laserového impulzu, teda pred ich odstránením. Zariadenie bude svojím spôsobom jedinečné tým, že eliminuje najkritickejšie riziko laserových zákrokov a to prípadnú excíziu melanómu.

 je predovšetkým:

  • ochrana a podpora zdravia obyvateľstva,
  • zvýšenie stupňa bezpečnosti špecifických medicínskych zákrokov,
  • eliminácia negatívneho dopadu pôsobenia koherentného žiarenia pri dermatologických zákrokoch,
  • zvýšenie efektivity vykonávaných laserových zákrokov o možnosť včasnej diagnostiky  melanómu,
  • posilnenie pozície spoločnosti na trhu a rast jej konkurencieschopnosti.

Projekt bude realizovaný dvoma hlavnými aktivitami: a  v trvaní 30 mesiacov s predpokladaným začiatkom realizácie 1/2019 ukončenie 6/2021.

Na projekte budú v rámci prvej aktivity okrem žiadateľa participovať dvaja partneri: Medzinárodne laserové centrum (ďalej „MLC“) a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej „UPJŠ“) v súlade s uzatvorenou Zmluvou o partnerstve.

Miesto realizácie projektu za žiadateľa bude v novozaloženej prevádzkarni v Košiciach (Univerzitný vedecký park Technikom, TUKE v Košiciach, Nemcovej 5, 042 00 Košice), na ktorú má žiadateľ uzatvorenú dlhodobú nájomnú zmluvu. V prípade partnera č.1 MLC sa projekt bude realizovať na Fakulte prírodných vied, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hajdoczyho 2, 917 01, za partnera č. 2 UPJŠ bude výskum prebiehať na Klinike dermatovenerológie UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1, 040 66.

Úspešnou realizáciou projektu sa dosiahne „vysoký stupeň inovácie“. Výsledkom výskumu bude nový produkt jedinečný na Slovenskom aj Európskom trhu, predpokladáme jeho následné široké uplatnenie v diagnostickej medicíne.

Plnenie cieľov projektu bude sledované prostredníctvom merateľných ukazovateľov projektu:

P0512 Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové

P0288 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre

             firmu nové

P0284 Počet podnikov, ktoré dostávajú granty

P0513 Počet produktov, ktoré sú pre trh nové

P0289 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre

             trh nové

P0282 Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami

P0325 Počet podporených výskumných inštitúcií

P0326 Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi

P0355 Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva

Viac
Subjekt
AURORA R&D s.r.o.
Partneri
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Medzinárodné laserové centrum
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Západ, Trnava, Košice - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2020 - 01.04.2023
Celková suma
395,043 €
Vlastné zdroje
74,747 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia inovačných opatrení
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
30.11.2020
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet inovovaných procesov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet organizačných inovácií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Grant/vedúci výskum nej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdový list 11/2020 Mgr. Dulina

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
2,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 1-odborná činnosť

Mzdový list 11/2020 Mgr. Dulina

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
1,913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskum nej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzda za mesiac 2020/11

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 12/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 12/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Riadenie projektu 12/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 01/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 01/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 01/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Riadenie projektu 01/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 1 - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
2,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
2,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 1 - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
3,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
2,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti-odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 1 - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
3,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti -odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
1,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 1-odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
3,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 1-odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
AURORA R&D s.r.o.
Dodávateľ
AURORA R&D s.r.o.
Žiadaná suma
4,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov IČO
Názov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO
00397768
Názov
MM MEDICAL s. r. o.
IČO
46833315
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.