Popis projektu

Cieľom národného projektu (ďalej len „NP“) je podpora komplexného prístupu v poskytovaní pomoci klientom odborov sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „OSVaR“) na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „PSVR“) v ich prirodzenom prostredí, s ťažiskom na posilňovanie budovania sociálnych sietí v prospech klienta na teritoriálnej, prípadne regionálnej úrovni. Takýto prístup zabezpečí adresnú a dostupnú pomoc klientom OSVaR, efektívnu spoluprácu pomáhajúcich subjektov za účasti klienta, čím sa skvalitní proces integrácie osôb cieľovej skupiny do spoločnosti a ich uplatnenia sa na trhu práce. Dosahované výsledky budú mať vplyv na znižovanie rizika chudoby a sociálneho vylúčenia, ako aj na zvyšovanie zamestnateľnosti.

NP bude implementovaný prostredníctvom hlavnej aktivity „Podpora výkonu sociálnej práce s klientmi v ich prirodzenom prostredí za účelom zefektívnenia ich integrácie do spoločnosti a na trh práce“.

Deti

Mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy - NEET

Rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny

Nízkopríjmové domácnosti

Osoby so zdravotným postihnutím

Marginalizované skupiny, vrátane Rómov

Jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením

Zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

sú uvedené v časti 10.1 a 10.2. tejto žiadosti.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2020 - 01.12.2022
Celková suma
18,043,813 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora výkonu sociálnej práce s klient…
Typ
Podpora profesional…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podpora výkonu sociálnej práce s klient…
Typ
Podpora profesional…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia
Hodnota
71104,0 (počet)
Cieľ
90970,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
-
Názov
Neaktívni mladí do 29 rokov, ktorí sú v čase odchodu zapojení do hľadania práce, vzdelávania/odbornej prípravy, získavania kvalifikácie, sú zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
100,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet vykonávateľov služieb a opatrení na účely sociálneho začleňovania
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
-
Názov
Neaktívni mladí do 29 rokov
Hodnota
451,0 (počet)
Cieľ
1000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

521 Mzdové výdavky VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
30,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - vzdelávanie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
556,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - vzdelávanie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
12,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
105,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky MRR vzdelávanie

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
569,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky VRR vzdelávanie

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
30,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
108,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
551,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
27,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
104,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
581,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
27,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky VRR - vzdelávanie

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky MRR vzdelávanie

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
110,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - VRR Vzdelávanie

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
590,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
29,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky MRR Vzdelávanie

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
11,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
112,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky- VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
25,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky- MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
580,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky- vzdelávanie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
24,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky- vzdelávanie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Paušálne výdavky MRR

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
110,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Paušálne výdavky VRR

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
91,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - PN MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - príspevok na DDS MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - rezervný fond MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
16,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - poistenie v nezamestnanosti MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - invalidné poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - úrazové poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - starobné poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
49,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - nemocenské poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - ZP ostatné ZP MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
14,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - ZP VšZP MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
19,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - ostatné príplatky MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - osobné ohodnotenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
29,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - tarifný plat MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
323,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - príspevok na DDS VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - rezervný fond VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - poistenie v nezamestnanosti VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - invalidné poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - osobné ohodnotenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - tarifný plat VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
13,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - ZP ostatné ZP VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - starobné poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - úrazové poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - nemocenské poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - ZP VšZP VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky- PN MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-rezervný fond MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
14,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-invalidné poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-starobné poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
41,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky- ZP ostatné ZP MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
11,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-osobné ohodnotenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
24,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-tarifný plat MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
274,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-poistenie v nezamestnanosti VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-úrazové poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-nemocenské poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-ZP VšZP VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-tarifný plat VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
12,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-osobné ohodnotenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky- ZP ostatné ZP VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-starobné poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-invalidné poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-rezervný fond VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-príspevok na DDS VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky- ZP VšZP MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
17,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-nemocenské poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-úrazové poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-poistenie v nezamestnanosti MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-príspevok na DDS MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky- ostatné príplatky MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky MRR

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
78,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky VRR

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
93,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky PN MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky príspevok na DDS MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky rezervný fond MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
17,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky poistenie v nezamestnanosti MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky invalidné poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky úrazové poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky starobné poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
50,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky nemocenské poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky ZP ostatné ZP MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
14,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky ZP VšZP MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
20,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky ostatné príplatky MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky osobné ohodnotenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
31,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky tarifný plat MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
328,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky PN VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky príspevok na DDS VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky rezervný fond VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky nemocenské poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky tarifný plat VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
13,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky poistenie v nezamestnanosti VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky úrazové poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky ZP VšZP VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky osobné ohodnotenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky ZP ostatné ZP VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky starobné poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky invalidné poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
102,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-úrazové poistenie MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-nemocenské poistenie MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-nemocenské poistenie VRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-osobné ohodnotenie VRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-tarifný plat VRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
16,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-rezervný fond VRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-PN VRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-invalidné poistenie VRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-starobné poistenie VRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-ostatné ZP VRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-ZP VšZP VRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-úrazové poistenie VRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-poistenie v nezamestnanosti VRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-DDS VRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-DDS MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-poistenie v nezamestnanosti MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-ZP VšZP MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
22,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-osobné ohodnotenie MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
35,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-tarifný plat MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
360,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-ostatné príplatky MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-ostatné ZP MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
16,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-starobné poistenie MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
55,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-invalidné poistenie MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
11,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-rezervný fond MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
18,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-PN MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky- PN MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky- DDS MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky- rezervný fond MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
17,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky- poistenie v nezamestnanosti MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky- invalidné poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky- úrazové poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky- starobné poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
51,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky- nemocenské poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky- zdravotné poistenie ostatné ZP MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
15,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky- zdravotné poistenie VšZP MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
20,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-ostatné príplatky MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky- osobné ohodnotenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
33,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-tarifný plat MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
334,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-PN VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky- DDS VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-poistenie v nezamestnanosti VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-invalidné poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-úrazové poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-tarifný plat VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
13,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-rezervný fond VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-starobné poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky- zdravotné poistenie ostatné ZP VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-osobné ohodnotenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-zdravotné poistenie VšZP VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-nemocenské poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
95,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 paušálne výdavky MRR

903 paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
109,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 paušálne výdavky VRR

903 paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky-starobné poistenie VRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky-zdravotné poistenie ostatné ZP VRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky - zdravotné poistenie VšZP VRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky - osobné ohodnotenie VRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky -tarifný plat VRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
19,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky-odmeny MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky-DDS MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky-poistenie v nezamestnanosti MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky-úrazové poistenie MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky-nemocenské poistenie MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky-zdravotné poistenie VšZP MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
23,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky-osobné ohodnotenie MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
36,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky-odmeny VRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky-DDS VRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky-poistenie v nezamestnanosti VRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky-úrazové poistenie VRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky-nemocenské poistenie VRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky-invalidné poistenie VRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky-rezervný fond VRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky-PN VRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky-tarifný plat MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
383,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky-ostatné príplatky MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky-zdravotné poistenie ostatné ZP MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
17,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky-starobné poistenie MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
59,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky-invalidné poistenie MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
12,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky-rezervný fond MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
20,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky-PN MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
112,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Nemocenské poistenie (vzdelávanie) MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Rezervný fond MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
20,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Invalidné poistenie (vzdelávanie) VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Dohoda VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Tarifný plat (vzdelávanie) VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Invalidné poistenie (vzdelávanie) MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Poistenie v nezamestnanosti MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Zdravotné poistenie ostatné ZP (vzdelávanie) MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Úrazové poistenie (vzdelávanie) VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Poistenie v nezamestnanosti (vzdelávanie) VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Rezervný fond (vzdelávanie) VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Nemocenské poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Starobné poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
61,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Úrazové poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Invalidné poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
13,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky PN VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky PN MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Zdravotné poistenie VšZP (vzdelávanie) VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Zdravotné poistenie ostatné ZP (vzdelávanie) VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Tarifný plat VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
21,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Nemocenské poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Úrazové poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Nemocenské poistenie (vzdelávanie) VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Zdravotné poistenie ostatné ZP VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky DDS VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Tarifný plat MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
395,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Dohoda MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Zdravotné poistenie VšZP MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
24,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Starobné poistenie (vzdelávanie) VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Ostatné príplatky MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Osobné ohodnotenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Zdravotné poistenie VšZP VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Starobné poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Zdravotné poistenie VšZP (vzdelávanie) MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Invalidné poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Poistenie v nezamestnanosti VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Rezervný fond VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Tarifný plat (vzdelávanie) MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Starobné poistenie (vzdelávanie) MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Poistenie v nezamestnanosti (vzdelávanie) MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Úrazové poistenie (vzdelávanie) MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Rezervný fond (vzdelávanie) MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Osobné ohodnotenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
36,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky DDS MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Zdravotné poistenie ostatné ZP MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
18,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky dohody VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky tarifný plat VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
21,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky osobné ohodnotenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky ostatné ZP VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky zdravotné poistenie VšZP VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky úrazové poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky DDS VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky ostatné ZP MRR ( vzdelávanie )

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky nemocenské poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky zdravotné poistenie VšZP MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
24,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky starobné poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky invalidné poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky rezervný fond VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky nemocenské poistenie MRR ( vzdelávanie )

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky poistenie v nezamestnanosti VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky rezervný fond MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
20,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky tarifný plat MRR ( vzdelávanie )

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky Zdravotné poistenie VšZP MRR ( vzdelávanie )

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky poistenie v nezamestnanosti MRR ( vzdelávanie )

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky úrazové poistenie MRR ( vzdelávanie )

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky starobné poistenie MRR ( vzdelávanie )

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky invalidné poistenie MRR ( vzdelávanie )

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky rezervný fond MRR ( vzdelávanie )

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky tarifný plat MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
405,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky osobné ohodnotenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
33,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky nemocenské poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky ostatné príplatky MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky dohody MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky starobné poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
61,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky ostatné ZP MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
18,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky invalidné poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
13,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky úrazové poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky poistenie v nezamestnanosti MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky DDS MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky PN MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
113,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky- zdravotné poistenie ostatné ZP VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky- nemocenské poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky- starobné poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
62,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky- tarifný plat VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
21,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky- starobné poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky- osobné ohodnotenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky- úrazové poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky- nemocenské poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky- rezervný fond MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
21,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky- dohody VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky- zdravotné poistenie VšZP VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky- invalidné poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky- poistenie v nezamestnanosti VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky- rezervný fond VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky- DDS VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky- tarifný plat MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
409,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky- osobné ohodnotenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
32,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky- ostatné príplatky MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky- dohody MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky- zdravotné poistenie VšZP MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
24,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky- zdravotné poistenie ostatné ZP MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
19,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky- invalidné poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
13,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky- úrazové poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky- poistenie v nezamestnanosti MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky- DDS MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky- PN MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
112,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - tarifný plat VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
30,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - tarifný plat MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
581,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - výdavky na vzdelávanie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - výdavky na vzdelávanie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
11,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
110,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky - VRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
30,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky - MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
551,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky -vzdelávanie MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
13,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 paušálne výdavky VRR

903 paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 paušálne výdavky MRR

903 paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
104,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky vzdelávanie VRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky VRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
27,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky vzdelávanie MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
537,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 paušálne výdavky VRR

903 paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 paušálne výdavky MRR

903 paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
102,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky VRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
26,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
549,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky- vzdelávanie MRR

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 paušálne výdavky VRR

903 paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 paušálne výdavky MRR

903 paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
104,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
30,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
581,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
110,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
543,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vzdelávanie 521 Mzdové výdavky - MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - vzdelávanie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
30,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
103,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - vzdelávanie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
16,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - vzdelávanie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
31,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
551,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky - MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
104,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky - VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky vzdelávanie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky MRR vzdelávanie

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
18,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
24,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
578,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
109,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
612,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
27,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
116,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.