Popis projektu

Cieľom národného projektu (ďalej len „NP“) je podpora komplexného prístupu v poskytovaní pomoci klientom odborov sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „OSVaR“) na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „PSVR“) v ich prirodzenom prostredí, s ťažiskom na posilňovanie budovania sociálnych sietí v prospech klienta na teritoriálnej, prípadne regionálnej úrovni. Takýto prístup zabezpečí adresnú a dostupnú pomoc klientom OSVaR, efektívnu spoluprácu pomáhajúcich subjektov za účasti klienta, čím sa skvalitní proces integrácie osôb cieľovej skupiny do spoločnosti a ich uplatnenia sa na trhu práce. Dosahované výsledky budú mať vplyv na znižovanie rizika chudoby a sociálneho vylúčenia, ako aj na zvyšovanie zamestnateľnosti.

NP bude implementovaný prostredníctvom hlavnej aktivity „Podpora výkonu sociálnej práce s klientmi v ich prirodzenom prostredí za účelom zefektívnenia ich integrácie do spoločnosti a na trh práce“.

Deti

Mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy - NEET

Rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny

Nízkopríjmové domácnosti

Osoby so zdravotným postihnutím

Marginalizované skupiny, vrátane Rómov

Jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením

Zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

sú uvedené v časti 10.1 a 10.2. tejto žiadosti.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2020 - 01.05.2022
Celková suma
18,043,813 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora výkonu sociálnej práce s klient…
Typ
Podpora profesional…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora výkonu sociálnej práce s klient…
Typ
Podpora profesional…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Neaktívni mladí do 29 rokov, ktorí sú v čase odchodu zapojení do hľadania práce, vzdelávania/odbornej prípravy, získavania kvalifikácie, sú zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
100,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia
Hodnota
2793,0 (počet)
Cieľ
52628,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet vykonávateľov služieb a opatrení na účely sociálneho začleňovania
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Neaktívni mladí do 29 rokov
Hodnota
37,0 (počet)
Cieľ
1000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

903 Paušálne výdavky VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
91,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - PN MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - rezervný fond MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
16,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - invalidné poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - starobné poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
49,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - ZP ostatné ZP MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
14,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - ostatné príplatky MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - tarifný plat VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
13,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - ZP VšZP VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - nemocenské poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - úrazové poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - poistenie v nezamestnanosti VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - príspevok na DDS VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - osobné ohodnotenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
29,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - tarifný plat MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
323,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - rezervný fond VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - invalidné poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - starobné poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - ZP ostatné ZP VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - osobné ohodnotenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - ZP VšZP MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
19,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - nemocenské poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - úrazové poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - poistenie v nezamestnanosti MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - príspevok na DDS MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky- PN MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-rezervný fond MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
14,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-invalidné poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-starobné poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
41,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky- ZP ostatné ZP MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
11,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-osobné ohodnotenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
24,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-tarifný plat MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
274,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-poistenie v nezamestnanosti VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-úrazové poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-nemocenské poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-ZP VšZP VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-tarifný plat VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
12,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-osobné ohodnotenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky- ZP ostatné ZP VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-starobné poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-invalidné poistenie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-rezervný fond VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-príspevok na DDS VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky- ZP VšZP MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
17,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-nemocenské poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-úrazové poistenie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-poistenie v nezamestnanosti MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky-príspevok na DDS MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky- ostatné príplatky MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky MRR

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
78,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky VRR

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.