Popis projektu

Cieľom národného projektu (ďalej len „NP“) je podpora komplexného prístupu v poskytovaní pomoci klientom odborov sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „OSVaR“) na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „PSVR“) v ich prirodzenom prostredí, s ťažiskom na posilňovanie budovania sociálnych sietí v prospech klienta na teritoriálnej, prípadne regionálnej úrovni. Takýto prístup zabezpečí adresnú a dostupnú pomoc klientom OSVaR, efektívnu spoluprácu pomáhajúcich subjektov za účasti klienta, čím sa skvalitní proces integrácie osôb cieľovej skupiny do spoločnosti a ich uplatnenia sa na trhu práce. Dosahované výsledky budú mať vplyv na znižovanie rizika chudoby a sociálneho vylúčenia, ako aj na zvyšovanie zamestnateľnosti.

NP bude implementovaný prostredníctvom hlavnej aktivity „Podpora výkonu sociálnej práce s klientmi v ich prirodzenom prostredí za účelom zefektívnenia ich integrácie do spoločnosti a na trh práce“.

Deti

Mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy - NEET

Rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny

Nízkopríjmové domácnosti

Osoby so zdravotným postihnutím

Marginalizované skupiny, vrátane Rómov

Jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením

Zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

sú uvedené v časti 10.1 a 10.2. tejto žiadosti.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2020 - 01.05.2022
Celková suma
18,043,813 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora výkonu sociálnej práce s klient…
Typ
Podpora profesional…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora výkonu sociálnej práce s klient…
Typ
Podpora profesional…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Neaktívni mladí do 29 rokov, ktorí sú v čase odchodu zapojení do hľadania práce, vzdelávania/odbornej prípravy, získavania kvalifikácie, sú zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
-
Cieľ
100,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia
Hodnota
-
Cieľ
52628,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vykonávateľov služieb a opatrení na účely sociálneho začleňovania
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Neaktívni mladí do 29 rokov
Hodnota
-
Cieľ
1000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.