Popis projektu

Projekt MÚMF je aplikovaním strategickej priority „Manažment údajov“, ale aj strategickej priority “Otvorené údaje”, do prostredia MF SR prostredníctvom zavedenia „Data governance“, čo je celkové riadenie podmienok, obsahu, dostupnosti a kvality dát v organizácii tak, aby všetko bolo v súlade s potrebami procesov a s účelom organizácie.

Ďalším dôvodom realizácie projektu je zlepšenie aktuálneho stavu pri správe údajov v rámci realizácie procesov a agend MF SR. Nie je vhodné, aby každý informačný systém pre svoje potreby zakladal a spravoval vlastné registre a referenčné dáta. Tento stav je charakteristický pre súčasnosť a vyžaduje značné finančné a ľudské zdroje na vývoj a údržbu príslušného programového vybavenia, na zakladanie a administráciu registrov, ako aj na vzájomné prepojenie systémov.

Vo všeobecnosti základnými úlohami, ktoré projekt manažmentu údajov MF SR bude riešiť na úrovni štandardizovaného komplexného riešenia manažmentu údajov sú:

 • Podpora celého životného cyklu údajov MF SR s dôrazom na riadenie kvality údajov a prístupov k údajom na základe rolí a oprávnení;

 • Zavedenie mechanizmov pre integráciu údajov - implementujú sa pravidlá a nástroje, pomocou ktorých budú môcť informačné systémy MF SR pristupovať k dátovým zdrojom iného informačného systému, respektíve naopak;

 • Návrh vhodných referenčných údajov pre plnenie princípu jeden krát a dosť, údajov vhodných pre službu “moje dáta” a údajov publikovaných ako open data.

  Uvedené podporí systém účelného využívania údajov vo verejnej správe a mechanizmus riadenia oprávnení. Údaje budú systematicky využívané na zlepšenie rozhodovania vo verejnej správe vďaka ich analytickému spracovaniu. Posilnia sa práva občanov a podnikateľských subjektov v súvislosti s používaním dát, ktoré sa ich týkajú. Implementujú sa vhodné štandardy pre oblasť manažmentu a interoperability údajov.

  Projekt MÚMF sleduje tieto ciele informatizácie verejnej správy vyplývajúce z dokumentu NKIVS:

 • Priblíženie verejnej správy k maximálnemu využívaniu údajov:

  • Zlepšíme dostupnosť údajov verejnej správy vo forme otvorených údajov;

 • Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami (neustále zlepšovanie služieb pri využívaní moderných

  • Zlepšíme výkonnosť verejnej správy vďaka nasadeniu moderných informačných technológií;

  • Zlepšíme využívanie údajov a znalostí v rozhodovacích procesoch vo verejnej správe;

 • Optimalizácia využitia informačných technológií vo verejnej správe vďaka platforme zdieľaných služieb:

  • Racionalizujeme prevádzku informačných systémov pomocou vládneho cloudu;

  • Zlepšíme „governance“ verejného IT.

Miestom realizácie projektu je celé územie SR.

Štúdia uskutočniteľnosti projektu Manažment údajov Ministerstva financií Slovenskej republiky – Komplexný projekt pre manažment údajov je dostupná na Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy prostredníctvom nasledujúceho odkazu - https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/44e0aa6b-8a02-4778-a581-564902f0e63d?tab=basicForm

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2021 - 01.05.2023
Celková suma
2,134,385 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Analýza a dizajn
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
01.06.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie
Typ
H. Implementácia ná…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie
Typ
H. Implementácia ná…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia
Typ
H. Implementácia ná…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
01.06.2021
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
01.06.2021
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie
Hodnota
0,25 (%)
Cieľ
2,58 (%)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
11,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.