Popis projektu

Na našej Špeciálnej základnej škole bude asistent učiteľa pomáhať žiakom s individuálnym plánom a pri žiakoch s viacnásobným postihnutím.Špecifikácia aktivít: pomoc pri výučbe,  aktivitách školy ako sú napr. športové, kultúrne  podujatia.  Asistent učiteľa bude prínosom pre deti s poruchou pozornosti, správania / ADHD syndróm/, koordinácia pohybov, zrakové, telesné a  mentálne postihnutie. Hlavným aktivitami asistenta učiteľa v projekte bude za pomoci učiteľa skvalitňovanie vyučovacieho procesu. Podieľanie sa  na rovnosti príležitosti vo výchove a vzdelávaní žiakov so ŠVVP, pri prekonávaní architektonických, jazykových, zdravotných a sociálnych bariér.   A tým zlepšovanie školských výsledkov žiakov. Hlavné aktivity projektu budú realizované vo vlastných priestoroch školy s dostačujúcim materiálnym a technickým vybavením školy. Cieľom projektu je kvalitné poskytovanie vzdelávania žiakom so špeciálnymi  výchovnovzdelávacími potrebami, zvyšovanie ich kompetencií, rozvíjanie už nadobudnutých vedomostí, schopností a zručností. Vytvárať vhodné podmienky pre vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu ku vzdelaniu. 

Viac
Subjekt
Špeciálna základná škola
Miesta realizácie
Bánovce nad Bebravou
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2018 - 01.12.2020
Celková suma
31,140 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
32,509 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
S asistentom budeme úspešnejší
Typ
Aktivity prispievaj…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
08.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet žiakov so ŠVVP zo SZP zaradených v bežných triedach, v školách ktoré implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov po skončení projektu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených škôl, ktoré uplatňujú inkluzívny model vzdelávania
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.01.2021
Riziko
-
Názov
Dodatočný počet žiakov so ŠVVP zaradených v bežných triedach, v školách ktoré implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov po skončení projektu
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania, ktorým sa zlepšili študijné výsledky 6 mesiacov po absolvovaní programu
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet škôl zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.01.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzda 2/18

Žiadosť o platbu za 1-3/2018

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

mzda 1 /2018

Žiadosť o platbu za 1-3/2018

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
677 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

Mzda 3/18

Žiadosť o platbu za 1-3/2018

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Mzda 5/18

Žiadosť o platbu 2/2018

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Mzda 4/2018

Žiadosť o platbu 2/2018

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

Mzda 7/2018

Žiadosť o platbu č. 3/2018

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

Mzda 6/2018

Žiadosť o platbu č. 3/2018

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

Mzda 8/2018

Žiadosť o platbu č. 4/2018

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Mzda 9/2018

Žiadosť o platbu č. 4/2018

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

Mzda 10/2018

Žiadosť o platbu č.5

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Mzda 11/2018

Žiadosť o platbu č.5

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Mzda 12/2018

Žiadosť o platbu č.6

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

Mzda 1/2019

Žiadosť o refundáciu výdavkov 1,2/2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

Mzda 2/2019

Žiadosť o refundáciu výdavkov 1,2/2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

Mzda 3/2019

Mzda 3/19

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

Mzda 4/19

Žiadosť o platbu 4,5/2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

Mzda 5/19

Žiadosť o platbu 4,5/2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Mzda 6/19

Žiadosť o platbu 6,7,8/19

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Mzda 7/19

Žiadosť o platbu 6,7,8/19

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Mzda 8/19

Žiadosť o platbu 6,7,8/19

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

mzda 10/2019

žiadosť o vyúčtovanie

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

mzda 9/2019

žiadosť o vyúčtovanie

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

mzda 12/2019

žiadosť o vyúčtovanie

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

mzda 11/2019

žiadosť o vyúčtovanie

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
09.12.2019
Názov

Mzda 1/2020

Žiadosť o refundáciu výdavkov

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2020
Názov

Mzda 2/2020

Žiadosť o refundáciu výdavkov

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2020
Názov

4/2020

žiadosť o zúčtovanie

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

3/2020

žiadosť o zúčtovanie

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

5/2020

žiadosť o zúčtovanie

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

mzda8/2020

žiadosť o zúčtovanie

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

mzda 7/2020

žiadosť o zúčtovanie

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

mzda 6/2020

žiadosť o zúčtovanie

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

mzda 92020

mzda 9,10/2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

mzda 102020

mzda 9,10/2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

mzda 10/2020

mzda 9,10/2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

mzda 9/2020

mzda 9,10/2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

12/2020

mzda 11,12/2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

11/2020

mzda 11,12/2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov IČO
Názov
Špeciálna základná škola
IČO
34058893
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.