Implementácia decentralizovaných úloh III. v rámci IROP v krajskom meste Košice na obdobie 03/2019 - 10/2020

Mesto Košice

Popis projektu

Cieľom projektu je vytvorenie optimálnej podpory pre efektívnu implementáciu OP IROP v programovom období 2014-2020 prostredníctvom administratívnych kapacít sprostredkovateľského orgánu (ďalej len "SO") pre IROP krajského mesta Košice (ďalej len "KM"). V rámci implementácie projektu sa budú refundovať mzdové náklady oprávnených zamestnancov SO pre IROP za obdobie 03/2019 - 10/2020 . Výkon činností SO má dopad na celé územie KM a priľahlej mestskej funkčnej oblasti. Realizáciou projektu bude dosiahnuté zabezpečenie odborne pripravených administratívnych kapacít a udržateľnosť SO pre IROP KM na vykonávanie všetkých úloh vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu RO/SO vrátane Dodatku č. 1. Oprávnené aktivity projektu budú realizované v súlade s podmienkami oprávnenosti aktivít uvedenými vo vyzvaní:

Výstupy, ktoré majú byť dosiahnuté realizáciou aktivít projektu sú kvantifikované prostredníctvom merateľných ukazovateľov definovaných v časti 10. "Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele".

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Západ
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.10.2020
Celková suma
140,542 €
Vlastné zdroje
7,027 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Personálne zabezpečenie - zamestnanci O…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
31.10.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet refundovaných AK
Hodnota
2,95 (FTE)
Cieľ
3,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
25.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných zasadnutí výborov, pracovných skupín a komisií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných expertných služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky 01-03/2020

Sumár MZDY

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
18,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 03-12/2019

Sumár MZDY

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
75,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 04-10/2020

Sumár MZDY

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
45,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Košice
IČO
00691135
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.