Popis projektu

V zmysle zákona 61/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vzniká od 01.01.2019  z  detského domova Centrum pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“).

Centrum  je zariadenie  zriadené na účel vykonávania   opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, výchovných opatrení, ktorými je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu, opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí a porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch.

Centrum vykonáva opatrenia pobytovou, ambulantnou a terénnou formou.

Cieľom projektu  Detský domov Spišská Belá je podporiť výkon opatrení ambulantnou a terénnou formou zakúpením interiérového vybavenia  a zakúpením motorového vozidla  v rámci oprávnenej aktivity e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení  v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom  a otvorenom prostredí.

V rámci projektu je realizovaná hlavná aktivita Nákup interiérového vybavenia, Nákup motorového vozidla  a podporná aktivita Riadenie projektu, Informovanie a komunikácia.

Merateľnými ukazovateľmi projektu je kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 69 miest vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 1.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Stará Ľubovňa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2020 - 01.06.2022
Celková suma
8,045 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup osobného automobilu
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
18.12.2021
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
03.02.2022
Názov
Nákup interiérového vybavenia
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
15.02.2021
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.03.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
31.08.2020
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
69,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Cieľ
69,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
17.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.02.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Osobné motorové vozidlo

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

611 Tarifný plat

ID W831

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

612001 osobný práplatok

ID W831

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

625003 úrazové poistenie

ID W831

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

625002 starobné poistenie

ID W831

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

623 ostatné ZP

ID W831

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

625001 Nemocenské poistenie

ID W831

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

625005 poistenie v nezamestnanosti

ID W831

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

625007 rezervný fond

ID W831

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

625004 invalidné poistenie

ID W831

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov IČO
Názov
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO
30794536
Názov
Janka a Juraj Gantner spol.s.r.o.
IČO
30794536
Názov
FINAL - CD spol. s r. o.
IČO
31432484
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.