Popis projektu

Ministerstvo financií SR (MF SR) je v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určené ako orgán auditu (OA) pre európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF).

Predkladaný projekt nadväzuje na predchádzajúci projekt MF SR ako OA realizovaný v rámci OP Technická pomoc pod názvom Financovanie mzdových výdavkov MF SR na zabezpečenie činnosti orgánu auditu - 2019 (kód ITMS2014+ č. 301011Y145), ktorého realizácia hlavných aktivít bola ukončená v decembri 2019. Cieľom predkladaného projektu je zabezpečiť úlohy a povinnosti OA v zmysle legislatívy EÚ, a to prostredníctvom prefinancovania oprávnenej výšky mzdových a odvodových výdavkov administratívnych kapacít MF SR podieľajúcich sa v období realizácie projektu na činnostiach OA. Podpora administratívnych kapacít z EŠIF napomôže k zabezpečeniu stability odborného personálu na OA a kvalitnému plneniu úloh OA vyplývajúcich z nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ako aj inej legislatívy EÚ a SR. Projektom sa prefinancuje aj oprávnená výška mzdových a odvodových výdavkov zamestnancov MF SR vykonávajúcich podporné činnosti pre OA a výdavkov na zamestnancov vykonávajúcich činnosti pre MF SR ako OA na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorených podľa Zákonníka práce.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú "P0740 - Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP" a "P0741 - Počet refundovaných hodín zamestnancov mimo pracovného pomeru". Žiadateľ predpokladá, že merateľný ukazovateľ P0740 dosiahne v priebehu realizácie projektu hodnotu 50 zamestnancov a merateľný ukazovateľ P0741 hodnotu 1 100,00 hodín.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Žilinský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Košický kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2020 - 01.12.2020
Celková suma
2,376,140 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie osobných výdavkov zamestna…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
02.01.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
23.12.2020
Názov
Financovanie osobných výdavkov zamestna…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
1736,3 (počet)
Cieľ
1100,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.01.2021
Riziko
-
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
49,76 (FTE)
Cieľ
50,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
29.01.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Príplatky a príspevky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
107,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
75,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príplatky osobné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
460,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príplatky osobné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Doplatky k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za január 2020 - december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za január 2020 - december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za január 2020 - december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za január 2020 - december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za január 2020 - december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za január 2020 - december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za január 2020 - december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za január 2020 - december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za január 2020 - december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príplatky a príspevky

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za júl 2020 - december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za júl 2020 - december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za júl 2020 - december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za júl 2020 - december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za júl 2020 - december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za júl 2020 - december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za júl 2020 - december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
159,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za júl 2020 - december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
494,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za júl 2020 - december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Doplatky k platu

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za júl 2020 - december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za júl 2020 - december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za júl 2020 - december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za júl 2020 - december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za júl 2020 - december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO
00151742
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.