Popis projektu

V zmysle zákona 61/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (ďalej len SPODaSK) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, podľa § 100w s účinnosťou od 01.01.2019 vznikli z detských domovov Centrá pre deti a rodiny (ďalej len CDR). CDR naďalej vykonávajú opatrenia SPODaSK deťom, ale aj pre rodiny v ohrození. CDR v nadväznosti na vyššie uvedené vykonáva opatrenia terénnou formou (cieľom je pravidelne vykonávať návštevy v rodine za účelom diagnostiky - spoznanie osobnosti rodiča, rodinného a sociálneho prostredia rodiny, získanie náhľadu do rodinného života a poradenstva), ambulantnou formou (s cieľom uskutočňovať okrem iného Rodičovský deň pre rodičov s prihliadnutím na rôznorodosť kategórií rodičov na základe vopred pripraveného Programu práce s rodinami v podmienkach CDR) a dobrovoľné pobyty pre deti na základe dohody s rodičmi v súlade s platnou legislatívou.

Cieľom projektu je podporiť výkon opatrení ambulantnou a terénnou formou zakúpením interiérového vybavenia a osobného motorového vozidla v rámci oprávnenej aktivity e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí.

V rámci projektu bude realizovaná hl. aktivita Nákup interiérového vybavenia, Nákup osobného automobilu a podporné aktivity Riadenie projektu, Informovanie a komunikácia.

Miestom realizácie projektu bude budova vo vlastníctve SR v správe CDR v obci Topoľčany, Kalinčiakova 4295, kat. územie Topoľčany, parcela č. 1717/2, LV 4517.

Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podporených zariadení výkonu opatrení SPODaSK v počte 40 miest vo výkone opatrení SPODaSK a počet podporených zariadení výkonu opatrení SPODaSK v počte 1.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Topoľčany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2020 - 01.06.2021
Celková suma
18,053 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup osobného automobilu
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup interiérového vybavenia
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
15.02.2021
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
40,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.