Popis projektu

Cieľom projektu je vytvorenie jedného tabuľkového miesta asistenta učiteľa na plný úväzok na 36 mesiacov, ktorého úlohou  budú činnosti v nasledovných oblastiach:

  1. V oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu:

a/ spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy

b/ uľahčovanie adaptácie dieťaťa, pomáhanie pre prekonávaní bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia dieťaťa alebo žiaka

c/ spoluorganizovanie činnosti dieťaťa alebo žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa

d/ vykonávanie pedagogického dozoru počas prestávok zameraného na deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

e/ pomáhanie pri príprave učebných pomôcok

  1. Vo voľnočasových aktivitách organizovaných školou:

a/ priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít

b/ návšteva historických a kultúrnych pamiatok

c/ spoločenské aktivity

d/ športové podujatia a pod.

  1. V spolupráci s rodinou:

a/ komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa alebo žiaka o procese výchovy a vzdelávania

b/ oboznamovanie sa so zdravotným stavom dieťaťa alebo žiaka a s jeho rodinným prostredím

  1. V oblasti vzdelávacích aktivít

a/ účasť na vzdelávacích podujatiach určených pre asistentov učiteľa organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť.

Miesto realizácie: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Veľké Dravce 220 – Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Nagydaróc 220.

Merateľné ukazovatele projektu: projektom by bolo dotknutých 47 žiakov 2. stupňa našej školy, pričom v budúcom školskom roku očakávame nárast počtu dotknutých žiakov približne o 10.

Viac
Subjekt
Obec Veľké Dravce
Miesta realizácie
Veľké Dravce
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.12.2017 - 01.11.2020
Celková suma
31,140 €
Vlastné zdroje
1,557 €
Vyčerpané z projektu
1,730 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Asistent učiteľa
Typ
Aktivity prispievaj…
Plánovaný začiatok
01.12.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených škôl, ktoré uplatňujú inkluzívny model vzdelávania
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
25,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.04.2018
Riziko
-
Názov
Dodatočný počet žiakov so ŠVVP zaradených v bežných triedach, v školách ktoré implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov po skončení projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
25,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.04.2018
Riziko
-
Názov
Dodatočný počet žiakov so ŠVVP zo SZP zaradených v bežných triedach, v školách ktoré implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov po skončení projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
25,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.04.2018
Riziko
-
Názov
Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania, ktorým sa zlepšili študijné výsledky 6 mesiacov po absolvovaní programu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
25,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.04.2018
Riziko
-
Názov
Počet škôl zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
25,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.04.2018
Riziko
-
Názov
Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania
Hodnota
25,0 (počet)
Cieľ
25,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.04.2018
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.