Popis projektu

Výskum v oblasti analýzy a syntézy reči je jednou z dôležitých výskumných oblastí, na ktoré sa celosvetovo zameriava veľké množstvo výskumných tímov. Jedným segmentom tejto problematiky je aj rozpoznávanie reči. Výskum v tejto oblasti sa premieta do vývoja širokého spektra aplikácií, ktoré ponúkajú nové možnosti a prístupy k riešeniu mnohých technických, sociálnych, medicínskych, spoločenských problémov, ale aj v oblasti riadenia systémov, identifikácie osôb a v ďalších oblastiach.

V rámci Slovenska máme rannú intervenciu legislatívne definovanú v rámci troch samostatných rezortov (Ministerstvo školstva, Ministerstvo zdravotníctva a Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny). Bohužiaľ práve na vyhľadávanie rizikových detí z pohľadu narušeného vývinu reči ako aj špecificky narušeného vývinu reči nám chýbajú štandardizované skríningové a diagnostické nástroje.  V súčasnosti existuje jediný štandardizovaný dotazníkový nástroj  s názvom Test komunikačných schopností (TEKOS – Kapalková, S., a kol. 2010), ktorý slúži logopédom najmä do 30.mesiaca života detí. Je založený na informáciách uvedených o dieťati od rodičov a nehodnotí komunikačný výkon priamo samotného dieťaťa.

V celom projekte bude nesmierne dôležitý práve priamy, základný výskum. Medzi jeho hlavné výskumné témy patrí spracovať a vytvoriť:

  • škály jazykovo závislých a jazykovo nezávislých (transkultúrnych) pseudoslov;
  • vytvorenie platformy, kde by boli pseudoslová administrované
  • mapovanie a zbieranie vzoriek detí z rôznych regiónov – detí v norme a deti s narušeným vývinom reči, deti so sociálne znevýhodneného prostredia ale aj deti z bilingválneho prostredia
  • analyzovanie dát(zozbieranie noriem)
  • porovnávanie vhodnosti testu vzhľadom k optimálnemu veku a vzhľadom k iným faktorom ako je bilingvizmus detí, úroveň vzdelania rodičov, pohlavie dieťaťa či socioekonomický status rodiny dieťaťa.

Predmetom aplikovaného výskumu bude potvrdenie psychometrických vlastností testu jeho reliabilitou a validitou s inými nástrojmi dostupnými logopédom. V rámci toho posudzovanie rovnakých detí softvérom a logopédom, vypracovanie súbežnej validity,  zistenie indexu testu a retestu a tiež Cronbach alfa – vnutorného vzťahu medzi jednotlivými položkami testu. Následne nazbieranie dát z viacerých oblastí (z pohľadu veku, pohlavia, bilingválnej výchovy, patológie a normálneho vývinu reči). Pokus o vytvorenie percentilových noriem a lebo stanovenie tzv. cut off skóre.

Viac
Subjekt
MEGA & LOMAN, s.r.o.
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Trenčín
Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Realizácia
01.09.2017 - 01.08.2022
Celková suma
6,397,652 €
Vlastné zdroje
432,152 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
2. Softvérový výskum analýzy a spracova…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
-
Názov
1. Logopedický výskum analýzy a spracov…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
-
Názov
3. Výskum aplikovaného sreeningu detske…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
-
Názov
4. Algoritmický výskum analýzy a spraco…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
1,4025 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
-
Cieľ
0,09 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
-
Cieľ
21,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
2,415 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom
Hodnota
-
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.