Vypracovanie energetických účelových auditov a príprava projektu GES pre mesto Martin - verejné budovy

Mesto Martin

Popis projektu

Projekt s názvom v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53  zameranej na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni bude prioritne zameraný na vypracovanie účelového energetického auditu pre objekt/y a prípravu projektu garantovanej energetickej služby (ďalej len ,,GES“) pre objekty.

Projekt, ako aj samotná výzva je zameraná na podporu mesta  a iné  verejné  subjekty,  aby  prijímali  nízkouhlíkové  stratégie s jasnými  cieľmi  a s dôrazom na   ochranu životného prostredia, čo je  základným  predpokladom systematického  znižovania  emisií  skleníkových  plynov  so  zohľadnením  regionálnych  a lokálnych  podmienok v súlade  so  smernicou  2012/27/EÚ o energetickej  efektívnosti.

Príprava projektu GES  (garantovanej energetickej služby) na sústavu verejného osvetlenia v meste Martin bude realizovaná na základe výsledkov energetického auditu a Správy z energetického auditu, ktorá bude dodaná spracovateľovi projektu GES objednávateľom mestom Martin.

Príprava projektu GES zahŕňa technickú podporu, právne poradenstvo a realizáciu verejného obstarávania na výber poskytovateľa GES. Výsledkom prípravy projektu je uzavretie Zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor (alebo oznámenie o výsledku verejného obstarávania).

V rámci projektu bude realizovaná jedna hlavná aktivita projektu a to : Predmetom  podpory  v  rámci  tejto  aktivity  bude  vypracovanie  účelového energetického auditu  s  cieľom  návrhu  opatrení  energetickej  efektívnosti splácaných  z  úspor  nákladov  na energiu. Z toho vyplývajú dve podaktivity, ktoré sú v rámci projektu naplánované a to :

Miestom realizácie projektu je katastrálne územie mesta Martin.

Projekt je naplánovaný na obdobie od júna 2020 do októbra 2020

Merateľné ukazovatele stanovené poskytovateľom budú nastavené pre projekt tak, aby sme zabezpečili ich naplnenie a tým aj naplnenie miery príspevku projektu k špecifickému cieľu v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53.

Viac
Subjekt
Mesto Martin
Miesta realizácie
Martin
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2021 - 01.05.2022
Celková suma
41,760 €
Vlastné zdroje
2,088 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rozvoj energetických služieb na regioná…
Typ
C.Rozvoj energetick…
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
07.04.2021
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
26.05.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet energetických auditov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet pripravených projektov realizovaných prostredníctvom poskytnutia energetickej služby
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.07.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Realizácia verejného obstarávania "Zvýšenie energetickej efektívnosti strediska sociálno-zdravotných služieb prostredníctvom poskytnutia garantovanej energetickej služby

Realizácia verejného obstarávania - GES - Ultima Ratio s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Martin
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
4,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia verejného obstarávania "Zvýšenie energetickej efektívnosti strediska sociálno-zdravotných služieb prostredníctvom poskytnutia garantovanej energetickej služby

Realizácia verejného obstarávania - GES - Ultima Ratio s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Martin
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
4,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Vypracovanie energetického účelového auditu za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou GES

Faktúra - Vypracovanie energetického účelového auditu pre mesto Martin

Vlastník dokladu
Mesto Martin
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2021
Názov

Vypracovanie energetického účelového auditu za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou GES

Faktúra - Vypracovanie energetického účelového auditu pre mesto Martin

Vlastník dokladu
Mesto Martin
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ultima Ratio, s.r.o.
IČO
46862439
Názov
PROENERGY, s. r. o.
IČO
43965849
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.