Popis projektu

Materská škola v Palárikove je včlenená do jedného právneho subjektu“ Základnej školy s materskou školou Karola Strmeňa Palárikovo“.

V obci Palárikovo je to jediná materská škola a je umiestnená v budove základnej školy a tvorí so ZŠ  jeden celok, ktorého zriaďovateľom je Obec Palárikovo.

Z hľadiska organizácie materskej školy  má MŠ  6 tried s celodennou starostlivosťou s počtom 103 detí a 1 triedu s poldennou starostlivosťou s počtom 15 detí. V školskom roku 2016/2017  spolu tvorí materskú školu 118 detí a táto kapacita je maximálne využitá.

O vzdelávací proces týchto detí sa stará 11 učiteliek a počet nepedagogických zamestnancov 2.  Počet detí navštevujúcich materskú školu v obci je každým rokom mierne rastúci. Nakoľko je obec Palárikovo dynamicky sa rozvíjajúca obec s perspektívnym rastom  obyvateľstva znamená, že v obci sa zvyšuje aj počet mladých rodín.

Vzhľadom na dopyt, je súčasná kapacita materskej školy v obci nedostatočná.   Nakoľko štatisticky má obec Palárikovo každý rok prírastok okolo  40 detí je nevyhnutné vytvoriť v materskej škole ešte ďalšie priestory.  Predkladaný projekt vychádza zo súčasných potrieb, je reakciou na existujúci stav predškolského zariadenia v obci. Obec má záujem riešiť  požiadavky rodičov na umiestnenie všetkých 3-6 ročných detí do MŠ a z toho dôvodu je zvýšenie kapacity materskej školy v obci Palárikovo.

Vďaka úspešnému projektu rozšírenia MŠ by sa podarilo uspokojiť požiadavky žiadateľov o umiestnenie detí v MŠ.

Cieľovou skupinou projektu sú deti – (všetci žiaci) Materskej škôlky v Palárikove.

  1. Vytvorenie dostatočných priestorov s kvalitnými a výchovno-vzdelávacími a materiálno-technickými podmienkami spĺňajúce požiadavky normy.
  2. Zlepšiť dostupnosť predškolskej výchovy pre všetky deti vo veku 3 až 6 z obce, ako aj vytvoriť podmienky na realizáciu inkluzívneho vzdelávania.

Zameranie projektu je v súlade s intervenčnou stratégiou IROP. Uvedené ciele sú  v súlade s  globálnym cieľom IROP (prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí), prioritnou osou č. 2- ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám a  špecifickým cieľom 2.2.1- zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.

Projekt je v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve.

Rovnako rešpektuje princíp desegregácie, destigmatizácie a degetoizácie.

Projekt  bude realizovaný prostredníctvom

  • Hlavná aktivita č. 1 – Prístavba a rekonštrukcia  materskej školy
  • Hlavná aktivita č. 2 -  Materiálno-technické vybavenie MŚ Palárikovo
  • Hlavná aktivita č. 3 – Úprava areálu MŠ Palárikovo

: predkladaný projekt sa bude realizovať v intraviláne obce Palárikovo v areály ZŠ a MŠ Karola Strmeňa Palárikovo, J. A. Komenského č.8. Palárikovo.

Objekt školy a priľahlé pozemky sú vo vlastníctve Obce Palárikovo (zriaďovateľ školy a súčasne aj žiadateľ), zapísané na LV č.1 ako stavba súpisné číslo 140 na pozemku parc. č. 918/7.

C-KN parc. č. 918/2 o výmere 25934 m2 zastavané plochy a nádvoria /školský dvor/ a C-KN parc. č. 918/7 o výmere 4146 m2 zastavané plochy a nádvoria/pozemok na ktorom je postavená škola/.

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl....realizáciou sa dosiahne zvýšenie kapacity o 18 detí, čím sa navýši kapacita podporenej školskej infraštruktúry  materskej školy na............. 136 detí.

Počet podporených materských škôl................1

Počet renovovaných verejných budov ................1

Podlahová plocha renovovaných verejných budov........................ 327,08 m2

Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach.........327,08 m2

počet podporených MŠ materiálno-technickým vybavením................1

P0759 počet podporených areálov MŠ............................................................1

Nadstavbou MŠ v Palárikove sa  rozšíri kapacita o 18 detí, čím sa vytvorí jedna trieda.

Viac
Subjekt
Obec Palárikovo
Miesta realizácie
Palárikovo
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2018 - 01.10.2018
Celková suma
155,124 €
Vlastné zdroje
7,756 €
Vyčerpané z projektu
155,124 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Materiálno-technické vybavenie MŚ Palár…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
30.08.2018
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
17.10.2018
Názov
Úprava areálu MŠ Palárikovo
Typ
D. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
30.07.2018
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
28.11.2018
Názov
Prístavba a rekonštrukcia materskej ško…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
30.07.2018
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
30.11.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
136,0 (osoby)
Cieľ
136,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
02.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.08.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
327,08 (m2)
Cieľ
327,08 (m2)
Naposledy aktualizované
02.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených areálov MŠ
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.08.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

krycí list čerpania

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palárikovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,133 €
Schválené na preplatenie
56,133 €
Realizácia
-
Názov

krycí list čerpania

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palárikovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,133 €
Schválené na preplatenie
56,133 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

skrinka na knihy

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palárikovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

sklápacie ležadlo

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palárikovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

detská drevená stolička

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palárikovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
864 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

skrinka na výtvarné pomôcky

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palárikovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

nábytková zostava

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palárikovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

detský drevený stôl+sada nôh

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palárikovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

detský drevený stôl+sada nôh

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palárikovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
-
Názov

nábytková zostava

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palárikovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
-
Názov

skrinka na výtvarné pomôcky

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palárikovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
-
Názov

skrinka na knihy

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palárikovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
-
Názov

detská drevená stolička

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palárikovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
864 €
Realizácia
-
Názov

sklápacie ležadlo

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palárikovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
-
Názov

krycí list čerpania

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palárikovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
974 €
Realizácia
-
Názov

krycí list čerpania

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palárikovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

krycí list čerpania

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palárikovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,690 €
Schválené na preplatenie
45,690 €
Realizácia
-
Názov

krycí list čerpania

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palárikovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,068 €
Schválené na preplatenie
7,068 €
Realizácia
-
Názov

krycí list čerpania

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palárikovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,184 €
Schválené na preplatenie
7,184 €
Realizácia
-
Názov

krycí list čerpania

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palárikovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,184 €
Schválené na preplatenie
7,184 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

krycí list čerpania

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palárikovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,068 €
Schválené na preplatenie
7,068 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

krycí list čerpania

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palárikovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,690 €
Schválené na preplatenie
45,690 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

krycí list čerpania

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palárikovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2018
Názov

krycí list čerpania

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palárikovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
974 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Úprava areálu MŠ Palárikovo

faktúra hracie prvky

Vlastník dokladu
Obec Palárikovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,490 €
Schválené na preplatenie
17,490 €
Realizácia
-
Názov

Úprava areálu MŠ Palárikovo

faktúra hracie prvky

Vlastník dokladu
Obec Palárikovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,490 €
Schválené na preplatenie
17,490 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

úprava areálu-stavebné činnosti

faktúra -úprava areálu

Vlastník dokladu
Obec Palárikovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,841 €
Schválené na preplatenie
16,841 €
Realizácia
-
Názov

úprava areálu-stavebné činnosti

faktúra -úprava areálu

Vlastník dokladu
Obec Palárikovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,841 €
Schválené na preplatenie
16,841 €
Realizácia
07.05.2019
Názov IČO
Názov
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.
IČO
36553859
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.