Popis projektu

Cieľom projektu je v súlade s požiadavkami právnych predpisov SR vyplývajúcich zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd odkanalizovanie územia a čistenie odpadových vôd v Aglomerácii Hronovce, ktorá je zaradená v zozname aglomerácií nad 2 000 EO. Výsledkom projektu je vybudovanie kombinovanej gravitačnej a tlakovej stokovej siete s 23 čerpacími stanicami v celkovej dĺžke 43,3363 km v obciach Hronovce, Pohronský Ruskov a Čata, kde v súčasnosti žije 3911 obyvateľov a vybudovanie mechanicko-biologickej čistiarne odpadových vôd v Čate. Environmentálnym prínosom projektu je eliminácia nepriaznivého stavu kvality povrchových a podzemných vôd vyplývajúceho z nevybudovanej kanalizačnej infraštruktúry potrebnej na odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd a nevhodného spôsobu likvidácie splaškovej vody z domácností, zariadení občiansko-technickej vybavenosti, priemyslu a služieb prostredníctvom septikov, žúmp, trativodov a pod.  Pozitívnym dopadom realizácie a zároveň merateľným ukazovateľom projektu je zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd na úrovni 3 950 EO. Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu pripojenia na verejnú kanalizáciu 98,87% existujúcich producentov odpadových vôd aglomerácie a zároveň dôjde k zabezpečeniu súladu čistiarne odpadových vôd so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Viac
Subjekt
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Miesta realizácie
Pohronský Ruskov, Čata, Hronovce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2016 - 01.10.2018
Celková suma
16,461,587 €
Vlastné zdroje
823,079 €
Vyčerpané z projektu
16,338,307 €
Nezrovnalosti
236 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
11.06.2016
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
31.10.2018
Názov
Vybudovanie ČOV Čata
Typ
A. Budovanie verejn…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
26.04.2016
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
31.10.2018
Názov
Vybudovanie stokovej siete v aglomeráci…
Typ
A. Budovanie verejn…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
26.04.2016
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
31.10.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrekonštruovaných alebo novovybudovaných ČOV
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.11.2018
Riziko
-
Názov
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd
Hodnota
1400,0 (EO)
Cieľ
3950,0 (EO)
Naposledy aktualizované
20.11.2018
Riziko
Áno
Názov
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanal. prípojok)
Hodnota
43,3363 (km)
Cieľ
31,3971 (km)
Naposledy aktualizované
20.11.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce za júl 2016

Faktúra za stavebné práce júl 2016

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
706,608 €
Schválené na preplatenie
706,608 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce za júl 2016

Faktúra za stavebné práce júl 2016

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
706,608 €
Schválené na preplatenie
706,608 €
Realizácia
27.10.2016
Názov

Faktúra za SP 08/2016

Faktúra za stavebné práce august 2016

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,240 €
Schválené na preplatenie
45,240 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za SP 08/2016

Faktúra za stavebné práce august 2016

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,378,742 €
Schválené na preplatenie
1,378,742 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za SP 08/2016

Faktúra za stavebné práce august 2016

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,378,742 €
Schválené na preplatenie
1,378,742 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

Faktúra za SP 08/2016

Faktúra za stavebné práce august 2016

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,240 €
Schválené na preplatenie
45,240 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

Faktúra za SP 09/2016

Faktúra za stavebné práce september 2016

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,330,227 €
Schválené na preplatenie
1,330,227 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

Faktúra za SP 09/2016

Faktúra za stavebné práce september 2016

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,282 €
Schválené na preplatenie
60,282 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

Faktúra za SP 09/2016

Faktúra za stavebné práce september 2016

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,282 €
Schválené na preplatenie
60,282 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za SP 09/2016

Faktúra za stavebné práce september 2016

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,330,227 €
Schválené na preplatenie
1,330,227 €
Realizácia
-
Názov

PD pre realizáciu stavby

Faktúra - Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,486 €
Schválené na preplatenie
14,486 €
Realizácia
-
Názov

PD pre realizáciu stavby

Faktúra - Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,514 €
Schválené na preplatenie
129,514 €
Realizácia
-
Názov

PD pre realizáciu stavby

Faktúra - Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,486 €
Schválené na preplatenie
14,486 €
Realizácia
01.03.2017
Názov

PD pre realizáciu stavby

Faktúra - Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,514 €
Schválené na preplatenie
129,514 €
Realizácia
01.03.2017
Názov

Faktúra za SP 11/2016

Faktúra za stavebné práce za november 2016

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,127,510 €
Schválené na preplatenie
1,127,510 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za SP 11/2016

Faktúra za stavebné práce za november 2016

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126,030 €
Schválené na preplatenie
126,030 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za SP 11/2016

Faktúra za stavebné práce za november 2016

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,127,510 €
Schválené na preplatenie
1,127,510 €
Realizácia
01.03.2017
Názov

Faktúra za SP 11/2016

Faktúra za stavebné práce za november 2016

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126,030 €
Schválené na preplatenie
126,030 €
Realizácia
01.03.2017
Názov

Faktúra za SP 10/2016

Faktúra za stavebné práce za október 2016

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,643 €
Schválené na preplatenie
26,643 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za SP 10/2016

Faktúra za stavebné práce za október 2016

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
755,874 €
Schválené na preplatenie
755,874 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za SP 10/2016

Faktúra za stavebné práce za október 2016

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,643 €
Schválené na preplatenie
26,643 €
Realizácia
01.03.2017
Názov

Faktúra za SP 10/2016

Faktúra za stavebné práce za október 2016

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
755,874 €
Schválené na preplatenie
755,874 €
Realizácia
01.03.2017
Názov

Stavebné práce za 12/2016

Faktúra za stavebné práce za december 2016

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
233,229 €
Schválené na preplatenie
233,229 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce za 12/2016

Faktúra za stavebné práce za december 2016

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
593,334 €
Schválené na preplatenie
593,334 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce za 12/2016

Faktúra za stavebné práce za december 2016

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
593,334 €
Schválené na preplatenie
593,334 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

Stavebné práce za 12/2016

Faktúra za stavebné práce za december 2016

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
233,229 €
Schválené na preplatenie
233,229 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

Faktúra za stavebný dozor za 01/2017

Faktúra za stavebný dozor za 01/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
1,440 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor za 01/2017

Faktúra za stavebný dozor za 01/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,055 €
Schválené na preplatenie
5,055 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor za 01/2017

Faktúra za stavebný dozor za 01/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,055 €
Schválené na preplatenie
5,055 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

Faktúra za stavebný dozor za 01/2017

Faktúra za stavebný dozor za 01/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
1,440 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

Stavebné práce za 01/2017

Faktúra za stavebné práce za január 2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,002 €
Schválené na preplatenie
92,002 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce za 01/2017

Faktúra za stavebné práce za január 2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,002 €
Schválené na preplatenie
92,002 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

Stavebný dozor za február 2017

Faktúra za stavebný dozor za február 2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,150 €
Schválené na preplatenie
9,150 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor za február 2017

Faktúra za stavebný dozor za február 2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,150 €
Schválené na preplatenie
9,150 €
Realizácia
30.05.2017
Názov

Stavebné práce za február 2017

Faktúra za stavebné práce za 02/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376,574 €
Schválené na preplatenie
376,574 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce za február 2017

Faktúra za stavebné práce za 02/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376,574 €
Schválené na preplatenie
376,574 €
Realizácia
30.05.2017
Názov

Faktúra za SP za 04/2017

Faktúra za stavebné práce za 04/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,325 €
Schválené na preplatenie
128,325 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za SP za 04/2017

Faktúra za stavebné práce za 04/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
526,410 €
Schválené na preplatenie
526,410 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za SP za 04/2017

Faktúra za stavebné práce za 04/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,325 €
Schválené na preplatenie
128,325 €
Realizácia
13.09.2017
Názov

Faktúra za SP za 04/2017

Faktúra za stavebné práce za 04/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
526,410 €
Schválené na preplatenie
526,410 €
Realizácia
13.09.2017
Názov

Faktúra za stavebný dozor za 04/2017

Faktúra za stavebný dozor za 04/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,296 €
Schválené na preplatenie
1,296 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor za 04/2017

Faktúra za stavebný dozor za 04/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,230 €
Schválené na preplatenie
7,230 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor za 04/2017

Faktúra za stavebný dozor za 04/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,296 €
Schválené na preplatenie
1,296 €
Realizácia
13.09.2017
Názov

Faktúra za stavebný dozor za 04/2017

Faktúra za stavebný dozor za 04/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,230 €
Schválené na preplatenie
7,230 €
Realizácia
13.09.2017
Názov

Stavebné práce 03/2017

Faktúra za stavebné práce 03/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,509 €
Schválené na preplatenie
69,509 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

Stavebné práce 03/2017

Faktúra za stavebné práce 03/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
583,812 €
Schválené na preplatenie
583,812 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

Stavebné práce 03/2017

Faktúra za stavebné práce 03/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,509 €
Schválené na preplatenie
69,509 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 03/2017

Faktúra za stavebné práce 03/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
583,812 €
Schválené na preplatenie
583,812 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 03/2017

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,656 €
Schválené na preplatenie
1,656 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

Stavebný dozor 03/2017

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,721 €
Schválené na preplatenie
8,721 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

Stavebný dozor 03/2017

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,656 €
Schválené na preplatenie
1,656 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 03/2017

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,721 €
Schválené na preplatenie
8,721 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce za 05/2017

Faktúra za stavebné práce za 05/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217,070 €
Schválené na preplatenie
217,070 €
Realizácia
13.09.2017
Názov

Stavebné práce za 05/2017

Faktúra za stavebné práce za 05/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
701,583 €
Schválené na preplatenie
701,583 €
Realizácia
13.09.2017
Názov

Stavebné práce za 05/2017

Faktúra za stavebné práce za 05/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217,070 €
Schválené na preplatenie
217,070 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce za 05/2017

Faktúra za stavebné práce za 05/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
701,583 €
Schválené na preplatenie
701,583 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor za 05/2017

Faktúra za SD za 05/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,241 €
Schválené na preplatenie
8,241 €
Realizácia
13.09.2017
Názov

Stavebný dozor zs 05/2017

Faktúra za SD za 05/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
1,512 €
Realizácia
13.09.2017
Názov

Stavebný dozor zs 05/2017

Faktúra za SD za 05/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
1,512 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor za 05/2017

Faktúra za SD za 05/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,241 €
Schválené na preplatenie
8,241 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce za 06/2017

Faktúra za stavebné práce za 06/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140,607 €
Schválené na preplatenie
140,607 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce za 06/2017

Faktúra za stavebné práce za 06/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,438,165 €
Schválené na preplatenie
1,438,165 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce za 06/2017

Faktúra za stavebné práce za 06/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140,607 €
Schválené na preplatenie
140,607 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

Stavebné práce za 06/2017

Faktúra za stavebné práce za 06/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,438,165 €
Schválené na preplatenie
1,438,165 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

Faktúra za stavebný dozor za 06/2017

Faktúra za stavebný dozor za 06/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
1,512 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor za 06/2017

Faktúra za stavebný dozor za 06/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,481 €
Schválené na preplatenie
8,481 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor za 06/2017

Faktúra za stavebný dozor za 06/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,481 €
Schválené na preplatenie
8,481 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

Faktúra za stavebný dozor za 06/2017

Faktúra za stavebný dozor za 06/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
1,512 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

Faktúra za SP 07/2017

Faktúra za stavebné práce za 07/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,839 €
Schválené na preplatenie
38,839 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za SP 07/2017

Faktúra za stavebné práce za 07/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
747,523 €
Schválené na preplatenie
747,523 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za SP 07/2017

Faktúra za stavebné práce za 07/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
747,523 €
Schválené na preplatenie
747,523 €
Realizácia
02.11.2017
Názov

Faktúra za SP 07/2017

Faktúra za stavebné práce za 07/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,839 €
Schválené na preplatenie
38,839 €
Realizácia
02.11.2017
Názov

Faktúra za SD za 07/2017

Faktúra za stavebný dozor za 07/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
1,440 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za SD za 07/2017

Faktúra za stavebný dozor za 07/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,001 €
Schválené na preplatenie
8,001 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za SD za 07/2017

Faktúra za stavebný dozor za 07/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
1,440 €
Realizácia
02.11.2017
Názov

Faktúra za SD za 07/2017

Faktúra za stavebný dozor za 07/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,001 €
Schválené na preplatenie
8,001 €
Realizácia
02.11.2017
Názov

Faktúra za SP za 08/2017

Faktúra za stavebné práce za 08/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,906 €
Schválené na preplatenie
14,906 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Faktúra za SP za 08/2017

Faktúra za stavebné práce za 08/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,906 €
Schválené na preplatenie
14,906 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za SP za 08/2017

Faktúra za stavebné práce za 08/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,337,064 €
Schválené na preplatenie
1,337,064 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za SP za 08/2017

Faktúra za stavebné práce za 08/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,337,064 €
Schválené na preplatenie
1,337,064 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Faktúra za SD za 08/2017

Faktúra za stavebný dozor za 08/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,688 €
Schválené na preplatenie
5,688 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za SD za 08/2017

Faktúra za stavebný dozor za 08/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
936 €
Schválené na preplatenie
936 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za SD za 08/2017

Faktúra za stavebný dozor za 08/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
936 €
Schválené na preplatenie
936 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Faktúra za SD za 08/2017

Faktúra za stavebný dozor za 08/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,688 €
Schválené na preplatenie
5,688 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Faktúra za stavebné práce za 09/2017

Faktúra za stavebné práce za 09/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
459,672 €
Schválené na preplatenie
459,672 €
Realizácia
22.11.2017
Názov

Faktúra za stavebné práce za 09/2017

Faktúra za stavebné práce za 09/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,947 €
Schválené na preplatenie
188,947 €
Realizácia
22.11.2017
Názov

Faktúra za stavebné práce za 09/2017

Faktúra za stavebné práce za 09/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,947 €
Schválené na preplatenie
188,947 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce za 09/2017

Faktúra za stavebné práce za 09/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
459,672 €
Schválené na preplatenie
459,672 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor za 09/2017

Faktúra za stavebný dozor za 09/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,106 €
Schválené na preplatenie
5,106 €
Realizácia
22.11.2017
Názov

Faktúra za stavebný dozor za 09/2017

Faktúra za stavebný dozor za 09/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
936 €
Schválené na preplatenie
936 €
Realizácia
22.11.2017
Názov

Faktúra za stavebný dozor za 09/2017

Faktúra za stavebný dozor za 09/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
936 €
Schválené na preplatenie
936 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor za 09/2017

Faktúra za stavebný dozor za 09/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,106 €
Schválené na preplatenie
5,106 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor za 10/2017

Faktúra za stavebný dozor za 10/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,106 €
Schválené na preplatenie
4,763 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor za 10/2017

Faktúra za stavebný dozor za 10/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
936 €
Schválené na preplatenie
936 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor za 10/2017

Faktúra za stavebný dozor za 10/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,763 €
Schválené na preplatenie
4,763 €
Realizácia
21.02.2018
Názov

Faktúra za stavebný dozor za 10/2017

Faktúra za stavebný dozor za 10/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
936 €
Schválené na preplatenie
936 €
Realizácia
21.02.2018
Názov

Faktúra za stavebné práce za 10/2017

Faktúra za stavebné práce za 10/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
319,538 €
Schválené na preplatenie
319,538 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce za 10/2017

Faktúra za stavebné práce za 10/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480,988 €
Schválené na preplatenie
480,988 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce za 10/2017

Faktúra za stavebné práce za 10/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
319,538 €
Schválené na preplatenie
319,538 €
Realizácia
21.02.2018
Názov

Faktúra za stavebné práce za 10/2017

Faktúra za stavebné práce za 10/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480,988 €
Schválené na preplatenie
480,988 €
Realizácia
21.02.2018
Názov

Faktúra za SP za 11/2017

Faktúra za stavebné práce za 11/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,965 €
Schválené na preplatenie
4,965 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za SP za 11/2017

Faktúra za stavebné práce za 11/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000,626 €
Schválené na preplatenie
1,000,626 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za SP za 11/2017

Faktúra za stavebné práce za 11/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,965 €
Schválené na preplatenie
4,965 €
Realizácia
13.03.2018
Názov

Faktúra za SP za 11/2017

Faktúra za stavebné práce za 11/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000,626 €
Schválené na preplatenie
1,000,626 €
Realizácia
13.03.2018
Názov

Faktúra za stavebný dozor za 112017

Faktúra za stavebný dozor za 11/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor za 112017

Faktúra za stavebný dozor za 11/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor za 112017

Faktúra za stavebný dozor za 11/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2018
Názov

Faktúra za stavebný dozor za 112017

Faktúra za stavebný dozor za 11/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2018
Názov

Faktúra za SP za 01/2018

Faktúra za stavebné práce za 01/2018

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za SP za 01/2018

Faktúra za stavebné práce za 01/2018

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324,946 €
Schválené na preplatenie
324,946 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za SP za 01/2018

Faktúra za stavebné práce za 01/2018

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324,946 €
Schválené na preplatenie
324,946 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

Faktúra za vypracovanie PD

Faktúra za vypracovanie PD

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za vypracovanie PD

Faktúra za vypracovanie PD

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,200 €
Schválené na preplatenie
64,200 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za vypracovanie PD

Faktúra za vypracovanie PD

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,200 €
Schválené na preplatenie
64,200 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

Faktúra za SP za 12/2017

Faktúra za stavebné práce za 12/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za SP za 12/2017

Faktúra za stavebné práce za 12/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,365 €
Schválené na preplatenie
138,365 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za SP za 12/2017

Faktúra za stavebné práce za 12/2017

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,365 €
Schválené na preplatenie
138,365 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

Súhrnný účtovný doklad

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Žiadaná suma
16,989 €
Schválené na preplatenie
16,989 €
Realizácia
20.06.2018
Názov

Faktúra za publicitu - veľkoplošný pútač

Faktúra za publicitu - veľkoplošný pútač

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
CANASIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,675 €
Schválené na preplatenie
3,675 €
Realizácia
30.08.2016
Názov

Faktúra za porealizačné zameranie

Faktúra za porealizačné zameranie

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,900 €
Schválené na preplatenie
17,900 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za porealizačné zameranie

Faktúra za porealizačné zameranie

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,900 €
Schválené na preplatenie
17,900 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Faktúra za publicitu projektu - stála tabuľa

Faktúra za publicitu projektu - stála tabuľa

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
CANASIS s.r.o.
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
960 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Faktúra za publicitu projektu - stála tabuľa

Faktúra za publicitu projektu - stála tabuľa

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
CANASIS s.r.o.
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
960 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za PD - GP + POV

Faktúra za PD - GP + POV

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
21,600 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Faktúra za PD - GP + POV

Faktúra za PD - GP + POV

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
21,600 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za SP za 08/2018

Faktúra za stavebné práce 08/2018

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
272,726 €
Schválené na preplatenie
272,726 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Faktúra za SP za 08/2018

Faktúra za stavebné práce 08/2018

Vlastník dokladu
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
272,726 €
Schválené na preplatenie
272,726 €
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE

Suma celkom
118 €
Vrátená suma
118 €
Suma na vymáhanie
118 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Slovenská agentúra životného prostredia

Suma celkom
118 €
Vrátená suma
118 €
Suma na vymáhanie
118 €
Typ
Výrobok, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
IČO
31322301
Názov
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
IČO
42120241
Názov
CANASIS s.r.o.
IČO
50079719
Názov
ESP Consult, s.r.o.
IČO
46092404
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.