Popis projektu

V súlade s globálnym cieľom IROP a so špecifickými cieľmi prioritnej osi 2 IROP je hlavným cieľom projektu rozšírenie kapacity Materskej školy v Oravskej Lesnej (MŠ).

Tento cieľ bude dosiahnutý stavebnými úpravami existujúcej budovy MŠ najmä vytvorením 2 nových tried vnútornou prestavbou existujúceho podkrovia v objekte.

Realizáciou projektu sa dosiahne zvýšenie kapacity MŠ o 40 detí.

Ďalším cieľom projektu je rozšírenie opatrení zameraných na posilnenie inkluzívneho vzdelávania a výchovy detí úplnou debarierizáciou objektu a vytvorením priestorov pre posilnenie inkluzívnych prvkov výchovy.

Realizáciou projektu sa dosiahne zvýšenie celkovej kapacity objektu materskej školy o 40 detí. Tým sa vytvoria podmienky pre zabezpečenie dostupnosti verejnej služby predprimárneho vzdelávania a pre elimináciu nevybavených žiadostí o umiestnenie detí z dôvodu nedostatočnej kapacity MŠ. Súčasťou projektu je aj súvisiace rozšírenie kapacity kuchyne a jedálne MŠ, šatní a hygienických priestorov, vnútorné vybavenie ako aj stavebno-technické úpravy areálu materskej školy a rozšírenie detského ihriska o nové prvky.

Prostredníctvom projektu dôjde k renovácii verejnej budovy a rozšíreniu jej podlahovej plochy, podpore rozšírenia areálu materskej školy a k doplneniu materskej školy materiálno-technickým vybavením.

Uvedenými aktivitami sa dosiahne priamy príspevok k napĺňaniu špecifického cieľa č. 2.2.1 IROP, ktorým je zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl a navyše sa dosiahne aj zvýšenie kvality a inkluzívnosti výchovného procesu. Pre ďalšiu skupinu užívateľov výsledkov projektu – rodičov detí bude realizácia projektu znamenať zlepšené podmienky na zosúladenie súkromného a pracovného života a vytvorenie podmienok vhodných pre začlenenie sa do pracovného procesu.

Viac
Subjekt
Obec Oravská Lesná
Miesta realizácie
Oravská Lesná
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2018 - 01.07.2019
Celková suma
534,778 €
Vlastné zdroje
26,739 €
Vyčerpané z projektu
530,320 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Materiálovo-technické vybavenie tried, …
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
09.11.2018
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
04.07.2019
Názov
Stavebno-technické úpravy areálu maters…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
28.06.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
21.12.2018
Názov
Rozširovanie kapacít materskej školy re…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
28.06.2018
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
11.01.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
16.11.2017
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
04.07.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
148,0 (osoby)
Cieľ
147,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
12.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.12.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
1670,0 (m2)
Cieľ
1670,0 (m2)
Naposledy aktualizované
12.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených areálov MŠ
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.12.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Rozširovanie kapacít materskej školy rekonštrukciou a zmenou dispozície existujúcej budovy - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
443,277 €
Schválené na preplatenie
437,982 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy a prvky detského ihriska - Prvky detského ihriska

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,066 €
Schválené na preplatenie
9,066 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy a prvky detského ihriska - Stavebné úpravy detského ihriska

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,210 €
Schválené na preplatenie
6,625 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

Materiálovo-technické vybavenie tried, kuchyne a jedálne materskej školy - Materiálovo-technické vybavenie triedy a a Materiálovo-technické vybavenie - jedáleň

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,647 €
Schválené na preplatenie
16,647 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

Rozširovanie kapacít materskej školy rekonštrukciou a zmenou dispozície existujúcej budovy - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,797 €
Schválené na preplatenie
26,102 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

Materiálovo-technické vybavenie tried, kuchyne a jedálne materskej školy - Materiálovo-technické vybavenie - kuchyňa a jedáleň

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,247 €
Schválené na preplatenie
30,114 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Rozširovanie kapacít materskej školy rekonštrukciou a zmenou dispozície existujúcej budovy - Pásový schodolez

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,784 €
Schválené na preplatenie
3,784 €
Realizácia
01.02.2019
Názov

Materiálovo-technické vybavenie tried, kuchyne a jedálne materskej školy - Materiálovo-technické vybavenie - kuchyňa a jedáleň

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2019
Názov IČO
Názov
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
IČO
43897452
Názov
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
IČO
43897452
Názov
LUMA - SK, spol.s.r.o.
IČO
36428001
Názov
CHIROS MEDICAL s. r. o.
IČO
36204587
Názov
MY DVA Slovakia, s.r.o.
IČO
35937548
Názov
OMES spol. s r.o.
IČO
47505214
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.