Popis projektu

Základným cieľom realizácie projektu je zvýšenie kapacity novovzniknutej MŠ v celkovom počte 40 detí,  čím sa dosiahne nárast hrubej zaškolenosti detí v materských školách. Cieľom projektu je prostredníctvom investovania do vzdelania, školení a odbornej prípravy určenej deťom v predškolskom veku v obci Liptovská Štiavnica, čo priamo korešponduje s globálnym cieľom IROP, ktorý je definovaný „prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

k existujúcej základnej škole v obci.  V súčasnej dobe  obec nedisponuje vlastnou Materskou školu, nedokáže uspokojiť požiadavky rodičov detí miestneho obyvateľstva súvisiace s poskytnutím kvalitného predprimárneho vzdelávania uplatňujúceho prvky inkluzívneho vzdelávania. Deti za účelom absolvovania predprimárneho vzdelávania  dochádzajú do Materskej školy susednej obce Štiavnička, ktorá má taktiež obmedzené kapacity. Demografický vývoj obce v súčasnosti poukazuje na zvyšujúci sa nárast detí v predškolskom veku. Samotná obec sa zväčšuje, narastá počet obyvateľov, je začatá individuálna bytová výstavba, v obci pribúda počet mladých rodín, ktoré sa rozhodli postaviť si rodinný dom, čo logicky vyúsťuje do potreby vybaviť občiansku infraštruktúru  i kapacitami vlastnej Materskej školy pre deti občanov obce.

Špecifické ciele, ktoré sa realizáciou projektu naplnia sú:

  • Zvýšenie rozvoja vzdelávania začínajúceho už na predprimárnom stupni,
  • Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materskej školy,
  • Zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania,
  • Sprístupnenie služieb infraštruktúry MŠ v obci, čím dochádza k zlepšeniu kvality života obyvateľov obce,
  • Integrácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami uplatňovaním prvkov inkluzívneho vzdelávania.

Na základe demografického vývoja,  obec Liptovská Štiavnica potrebuje  vytvoriť minimálne 40 miest v rámci materskej školy, čo je naplnenie kapacít dvoch plnohodnotných tried materskej školy, ktoré bude slúžiť na predprimárne vzdelávanie pre deti občanov obce.

Prístavba MŠ v obci bude zrealizovaná k existujúcej Základnej škole v obci Liptovská Štiavnica, ktorá je situovaná v centrálnej časti obce na parcelnom čísle 722/1, prístavba MŠ na parcelnom čísle 722/3.

Keďže realizáciou projektu budú zabezpečené aktivity ako sú: výstavba nového objektu MŠ, stavebno-technické úpravy areálu MŠ vrátane detského ihriska,  obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ, ako aj zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy MŠ, dôjde k naplneniu všetkých relevantných ukazovateľov prislúchajúcich k týmto aktivitám.Celkový cieľ predkladaného projektového zámeru vychádza z ustanovení a cieľov definovaných v rámci IROP, aktivity projektového zámeru priamo súvisia s globálnym cieľom IROP. Špecifickým cieľom zodpovedajúcej prioritnej osi, v rámci ktorej sa projekt predkladá je Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ, investičnou prioritou je Investovanie do vzdelania a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Nami predkladaný projektový zámer korešponduje s globálnym i špecifickými cieľmi IROP.

Viac
Subjekt
Obec Liptovská Štiavnica
Miesta realizácie
Liptovská Štiavnica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2018 - 01.12.2019
Celková suma
239,227 €
Vlastné zdroje
11,961 €
Vyčerpané z projektu
237,550 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvyšovanie energetickej hospodárnosti b…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Zvy…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
03.09.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
29.11.2019
Názov
Obstaranie materiálno-technického vybav…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
02.05.2019
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
25.06.2019
Názov
Stavebno-technické úpravy areálu maters…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
03.09.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
29.11.2019
Názov
Rozširovanie kapacít existujúcich objek…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
03.09.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
29.11.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
20.11.2017
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
29.11.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
44,0 (osoby)
Cieľ
40,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
06.04.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.04.2022
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0001 (t ekviv. CO2)
Cieľ
0,0001 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
06.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0001 (kWh/rok)
Cieľ
0,0001 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.04.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
591,79 (m2)
Cieľ
591,79 (m2)
Naposledy aktualizované
06.04.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených areálov MŠ
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.04.2022
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.04.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

SO 01 Prístavba materskej školy k základnej škole

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,860 €
Schválené na preplatenie
31,860 €
Realizácia
-
Názov

SO 01 Prístavba materskej školy k základnej škole

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,860 €
Schválené na preplatenie
31,860 €
Realizácia
18.04.2019
Názov

SO 01 Prístavba materskej školy k základnej škole

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,318 €
Schválené na preplatenie
3,318 €
Realizácia
-
Názov

Objekt SO - 01 Prístavba materskej školy k základnej škole - zdravotechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,690 €
Schválené na preplatenie
2,690 €
Realizácia
-
Názov

SO 02 Stavebné úpravy základnej školy - časť 2 Kotolňa pre materskú školu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,266 €
Schválené na preplatenie
1,266 €
Realizácia
-
Názov

Objekt SO - 01 Prístavba materskej školy k základnej škole - zdravotechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,690 €
Schválené na preplatenie
2,690 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

SO 02 Stavebné úpravy základnej školy - časť 2 Kotolňa pre materskú školu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,266 €
Schválené na preplatenie
1,266 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

SO 01 Prístavba materskej školy k základnej škole

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,318 €
Schválené na preplatenie
3,318 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

SO-01 Prístavba Materskej školy k základnej škole-zdravotechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,630 €
Schválené na preplatenie
4,865 €
Realizácia
-
Názov

SO 01 Prístavba materskej školy k základnej škole

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,832 €
Schválené na preplatenie
1,407 €
Realizácia
-
Názov

SO-01 Prístavba Materskej školy k základnej škole-zdravotechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,865 €
Schválené na preplatenie
4,865 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

SO 02 Stavebné úpravy základnej školy - časť 2. Kotolňa pre materskú školu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

SO 01 Prístavba materskej školy k základnej škole

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,407 €
Schválené na preplatenie
1,407 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

SO 02 Stavebné úpravy základnej školy - časť 2. Kotolňa pre materskú školu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
-
Názov

SO 01 Prístavba materskej školy k základnej škole - zdravotechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,139 €
Schválené na preplatenie
4,139 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

SO 01 Prístavba materskej školy k základnej škole

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,807 €
Schválené na preplatenie
6,807 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

SO 01 Prístavba materskej školy k základnej škole - zdravotechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,139 €
Schválené na preplatenie
4,139 €
Realizácia
-
Názov

SO 01 Prístavba materskej školy k základnej škole

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,807 €
Schválené na preplatenie
6,807 €
Realizácia
-
Názov

SO 02 Stavebné úpravy základnej školy - časť 2. Kotolňa pre materskú školu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,458 €
Schválené na preplatenie
2,458 €
Realizácia
-
Názov

SO 02 Stavebné úpravy základnej školy - časť 2. Kotolňa pre materskú školu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,458 €
Schválené na preplatenie
2,458 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

SO 01 Prístavba materskej školy kzákladnej škole

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,189 €
Schválené na preplatenie
11,189 €
Realizácia
-
Názov

SO 02 Stavebné úpravy základnej školy- časť 2. Kotolňa pre materskú školu - technológia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,125 €
Schválené na preplatenie
26,125 €
Realizácia
-
Názov

SO 01 Prístavba materskej školy kzákladnej škole

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,189 €
Schválené na preplatenie
11,189 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

SO 02 Stavebné úpravy základnej školy- časť 2. Kotolňa pre materskú školu - technológia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,125 €
Schválené na preplatenie
26,125 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

STL-02-02L Skriňa 88x100x34 cm viď. PD výkr. č.19 (STL02-02L Skriňa Chameleón - korpus buk, dvierka farebné)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
-
Názov

FLA-CHAL Detská stolička 38x52-65x36 cm viď. PD výkr. č.19 (FLA-CHAL Detská stolička - drevená, buk)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
912 €
Realizácia
-
Názov

STL-03-05L Skriňa 88x145x34 cm viď. PD výkr. č.19 (STL - 03-05L Skriňa Chameleón - korpus buk, dvierka farebné)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
-
Názov

STL-03-03L Skriňa 88x145x34 cm viď. PD výkr. č.19 (STL-03-O3L Skriňa Chameleón - korpus buk, dvierka farebné)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
826 €
Realizácia
-
Názov

MNFa Rozprávkový stôl 60x40-75x60 cm viď. PD výkr. č.19 (MNFa Rozprávkový stôl štvorec - rozmer 60 x 60 cm, drevená konštr., buk)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
864 €
Realizácia
-
Názov

STL-01-01L Skriňa 88x55x34 cm viď. PD výkr. č.19 (STL-01-01L Skriňa Chameleón - koprus buk, dvierka farebné)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
127 €
Realizácia
-
Názov

L- 001 Skrinka detskej kuchynky 40x50x40cm viď. PD výkr. č.19 (L- 001 Skrinka detskej kuchynky - koprus buk, červená ABS hrana

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
-
Názov

TNF-01 Ležadlo 133x16x58 cm viď. PD výkr. č.19 (TNF-01 Ležadlo 133x16x58 cm)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
1,440 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

L- 005 Polica detskej kuchynky 40x40x20 cm viď. PD výkr. č.19 (L- 005 Polica detskej kuchynky - korpus buk, červená ABS hrana)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
336 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

L- 004 Pračka detskej kuchynky 40x50x40cm viď. PD výkr. č.19 (L- 004 Pračka detskej kuchynky - korpus buk, červená ABS hrana)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

L- 003 Drez detskej kuchynky 40x50x40 cm viď. PD výkr. č.19 (L- 003 Drez detskej kuchynky - korpus buk, červená ABS hrana)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

L- 002 Skrinka detskej kuchynky 40x50x40 cm viď. PD výkr. č.19 (L- 002 Skrinka detskej kuchynky - korpus buk, červená ABS hrana)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

L- 001 Skrinka detskej kuchynky 40x50x40cm viď. PD výkr. č.19 (L- 001 Skrinka detskej kuchynky - koprus buk, červená ABS hrana

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

STL-01-01L Skriňa 88x55x34 cm viď. PD výkr. č.19 (STL-01-01L Skriňa Chameleón - koprus buk, dvierka farebné)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
127 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

STL-02-06 Skriňa 88x100x34 cm viď. PD výkr. č.19 (STL-02-06 Skriňa Chameleón - korpus buk)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

FLA-CHAL Detská stolička 38x52-65x36 cm viď. PD výkr. č.19 (FLA-CHAL Detská stolička - drevená, buk)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
912 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

MNFa Rozprávkový stôl 60x40-75x60 cm viď. PD výkr. č.19 (MNFa Rozprávkový stôl štvorec - rozmer 60 x 60 cm, drevená konštr., buk)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
864 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

GTASZ Učiteľský stôl 120x75x68 cm viď. PD výkr. č.19 (GTASZ Geo učiteľský stôl - červená konštrukcia, doska buk)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

GSZ2K Učiteľská stolička 43x83x48 cm viď. PD výkr. č.19 (GSZ2K Geo učiteľská stolička - červená konštrukcia, béžové čalúnenie)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
115 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

STL-02-04L Skriňa 88x100x34 cm viď. PD výkr. č.19 (STL-02-04L Skriňa Chameleón korpus buk, dvierka farebné)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

STL-03-03L Skriňa 88x145x34 cm viď. PD výkr. č.19 (STL-03-O3L Skriňa Chameleón - korpus buk, dvierka farebné)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
826 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

L- 003 Drez detskej kuchynky 40x50x40 cm viď. PD výkr. č.19 (L- 003 Drez detskej kuchynky - korpus buk, červená ABS hrana)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
-
Názov

L- 002 Skrinka detskej kuchynky 40x50x40 cm viď. PD výkr. č.19 (L- 002 Skrinka detskej kuchynky - korpus buk, červená ABS hrana)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
-
Názov

GSZ2K Učiteľská stolička 43x83x48 cm viď. PD výkr. č.19 (GSZ2K Geo učiteľská stolička - červená konštrukcia, béžové čalúnenie)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
115 €
Realizácia
-
Názov

OVB-03 Šatníková skriňa 130x150x40cm viď. PD výkr. č.19 (OVB-03 Šatníková skriňa 4-miestna - prevedenie buk)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
2,448 €
Realizácia
-
Názov

VIRAGULO sedačka kvet viď. PD výkr. č.19 (VIRAGULO sedačka kvet)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,632 €
Schválené na preplatenie
1,632 €
Realizácia
-
Názov

STL-02-06 Skriňa 88x100x34 cm viď. PD výkr. č.19 (STL-02-06 Skriňa Chameleón - korpus buk)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
-
Názov

GTASZ Učiteľský stôl 120x75x68 cm viď. PD výkr. č.19 (GTASZ Geo učiteľský stôl - červená konštrukcia, doska buk)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
-
Názov

STL-02-04L Skriňa 88x100x34 cm viď. PD výkr. č.19 (STL-02-04L Skriňa Chameleón korpus buk, dvierka farebné)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
-
Názov

VIRAGULO sedačka kvet viď. PD výkr. č.19 (VIRAGULO sedačka kvet)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,632 €
Schválené na preplatenie
1,632 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

OVB-03 Šatníková skriňa 130x150x40cm viď. PD výkr. č.19 (OVB-03 Šatníková skriňa 4-miestna - prevedenie buk)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
2,448 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

STL-02-02L Skriňa 88x100x34 cm viď. PD výkr. č.19 (STL02-02L Skriňa Chameleón - korpus buk, dvierka farebné)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

STL-03-05L Skriňa 88x145x34 cm viď. PD výkr. č.19 (STL - 03-05L Skriňa Chameleón - korpus buk, dvierka farebné)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

TNF-01 Ležadlo 133x16x58 cm viď. PD výkr. č.19 (TNF-01 Ležadlo 133x16x58 cm)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
1,440 €
Realizácia
-
Názov

L- 005 Polica detskej kuchynky 40x40x20 cm viď. PD výkr. č.19 (L- 005 Polica detskej kuchynky - korpus buk, červená ABS hrana)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
336 €
Realizácia
-
Názov

L- 004 Pračka detskej kuchynky 40x50x40cm viď. PD výkr. č.19 (L- 004 Pračka detskej kuchynky - korpus buk, červená ABS hrana)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
-
Názov

SO 02 Stavebné úpravy základnej školy - časť 2. Kotolňa pre materskú školu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
-
Názov

SO-01 Prístavba Materskej školy k základnej škole-zdravotechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,063 €
Schválené na preplatenie
5,063 €
Realizácia
-
Názov

SO02 - Stavebné úpravy Základnej školy časť 2. Kotolňa pre materskú školu - technológia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
475 €
Realizácia
-
Názov

SO-01 Prístavba Materskej školy k základnej škole-zdravotechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,063 €
Schválené na preplatenie
5,063 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

SO 01 Prístavba materskej školy k základnej škole

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,581 €
Schválené na preplatenie
6,581 €
Realizácia
-
Názov

SO02 - Stavebné úpravy Základnej školy časť 2. Kotolňa pre materskú školu - technológia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
475 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

SO 01 Prístavba materskej školy k základnej škole

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,581 €
Schválené na preplatenie
6,581 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

SO 02 Stavebné úpravy základnej školy - časť 2. Kotolňa pre materskú školu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

SO02 - Stavebné úpravy Základnej školy časť 2. Kotolňa pre materskú školu - technológia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,193 €
Schválené na preplatenie
12,193 €
Realizácia
-
Názov

SO 01 Prístavba materskej školy k základnej škole

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,289 €
Schválené na preplatenie
6,289 €
Realizácia
-
Názov

SO 02 Stavebné úpravy základnej školy - časť 2. Kotolňa pre materskú školu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
761 €
Realizácia
-
Názov

SO 01 Prístavba materskej školy k základnej škole

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,289 €
Schválené na preplatenie
6,289 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

SO 02 Stavebné úpravy základnej školy - časť 2. Kotolňa pre materskú školu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
761 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

SO02 - Stavebné úpravy Základnej školy časť 2. Kotolňa pre materskú školu - technológia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,193 €
Schválené na preplatenie
12,193 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

SO 02 Stavebné úpravy základnej školy - časť 2. Kotolňa pre materskú školu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
684 €
Realizácia
-
Názov

SO 01 Prístavba materskej školy k základnej škole

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,835 €
Schválené na preplatenie
12,835 €
Realizácia
-
Názov

SO 01 Prístavba materskej školy k základnej škole

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,835 €
Schválené na preplatenie
12,835 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

SO 02 Stavebné úpravy základnej školy - časť 2. Kotolňa pre materskú školu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
684 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

SO 08 Spevnené plochy + detské ihrisko

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,277 €
Schválené na preplatenie
19,949 €
Realizácia
-
Názov

SO 02 Stavebné úpravy základnej školy - časť 2. Kotolňa pre materskú školu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,212 €
Schválené na preplatenie
2,212 €
Realizácia
-
Názov

SO 01 Prístavba materskej školy k základnej škole

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,359 €
Schválené na preplatenie
48,314 €
Realizácia
-
Názov

SO 01 Prístavba materskej školy k základnej škole

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,314 €
Schválené na preplatenie
48,314 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

SO 02 Stavebné úpravy základnej školy - časť 2. Kotolňa pre materskú školu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,212 €
Schválené na preplatenie
2,212 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

SO 08 Spevnené plochy + detské ihrisko

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,949 €
Schválené na preplatenie
19,949 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

SO 01 Prístavba materskej školy k základnej škole

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
-
Názov

SO 08 Spevnené plochy + detské ihrisko

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,221 €
Schválené na preplatenie
8,221 €
Realizácia
-
Názov

SO 01 Prístavba materskej školy k základnej škole

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
03.02.2020
Názov

SO 08 Spevnené plochy + detské ihrisko

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,221 €
Schválené na preplatenie
8,221 €
Realizácia
03.02.2020
Názov

SO 08 Zemné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2019
Názov

SO 08 Spevnené plochy

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,878 €
Schválené na preplatenie
1,878 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

SO 02 Stavebné úpravy základnej školy - časť 2. Kotolňa pre materskú školu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Štiavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,300 €
Schválené na preplatenie
4,300 €
Realizácia
15.11.2019
Názov IČO
Názov
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.
IČO
36553859
Názov
OK - TEAM, s.r.o.
IČO
31330631
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.