Popis projektu


Slovenský hydrometeorologický ústav (ďalej len „SHMÚ“) bol zriadený rozhodnutím ministra lesného a vodného hospodárstva SSR č.8/OS/8/1969 s účinnosťou od 1.januára 1969. Zo Zákona č. 201/2009 Z.z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe v znení neskorších predpisov  je SHMÚ prevádzkovateľom štátnej meteorologickej siete, ktorej súčasťou je aj pracovisko SHMÚ v Jaslovských Bohuniciach. Administratívna budova Jaslovské Bohunice (k. ú. Bohunice), ktorej vlastníkom je Slovenská republika, správcom budovy je SHMÚ, poskytuje údaje pre potreby klimatológie, hydrológie, ochrany životného prostredia a monitoring šírenia exhalátov v atmosfére spolu s vypracovávaním modelov šírenia účinkov rádioaktívnych exhalátov v okolí jadrových zariadení.


V roku 2017 bola budova predmetom čiastkového energetického auditu (ďalej len „EA“), ktorým bola kategorizovaná do energetickej triedy A1 a zároveň boli navrhnuté konkrétne opatrenia, aby bolo možné dosiahnuť energetickú triedu A1. Záverečná správa z EA slúžila ako jeden z podkladov pre projektanta, úlohou ktorého bolo detailne zmapovať aktuálny stav a pripraviť realizačnú dokumentáciu na rekonštrukciu budovy, tak aby bola dosiahnutá energetická trieda A1. V rámci realizácie projektu je navrhnuté aj dobudovanie bezbariérového vstupu do budovy.
 

Viac
Subjekt
Slovenský hydrometeorologický ústav
Miesta realizácie
Jaslovské Bohunice
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.07.2017 - 01.07.2022
Celková suma
495,548 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
25.07.2017
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
07.12.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
19,1383 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
20,7 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
102,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,0441 (MW)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWt)
Cieľ
0,0441 (MWt)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
56,889 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
112,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
1156,9 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
35,4223 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
143,078 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
107655,6955 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
297739,784 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
292320,2332 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.