Popis projektu

V zmysle zákona 61/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vzniklo od 01.01.2019  z  detského domova Centrum pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“).

Centrum  je zariadenie  zriadené na účel vykonávania   opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, výchovných opatrení, ktorými je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu, opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí a porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch.

Centrum vykonáva opatrenia pobytovou, ambulantnou a terénnou formou.

Cieľom projektu Detský domov Poprad je podporiť výkon opatrení ambulantnou a terénnou formou zakúpením interiérového vybavenia  a zakúpením motorového vozidla  v rámci oprávnenej aktivity e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení  v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom  a otvorenom prostredí.

V rámci projektu sa realizuje hlavná aktivita Nákup interiérového vybavenia, Nákup motorového vozidla  a podporná aktivita Riadenie projektu, Informovanie a komunikácia.

Merateľnými ukazovateľmi projektu je kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 73 miest vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 1.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Poprad
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2020 - 01.11.2023
Celková suma
17,573 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup osobného automobilu
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
18.12.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup interiérového vybavenia
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
15.02.2021
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.03.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
73,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Cieľ
73,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.