Popis projektu

V zmysle zákona 61/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (ďalej len SPODaSK) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, podľa §100w s účinnosťou od 01.01.2019 vznikli z detských domovov Centrá pre deti a rodiny (ďalej len CDR). CDR vykonávajú opatrenia SPODaSK deťom, ale aj pre rodiny v ohrození. CDR v nadväznosti na vyššie uvedené vykonáva opatrenia terénnou formou (cieľom je pravidelne vykonávať návštevy v rodine za účelom diagnostiky - spoznanie osobnosti rodiča, rodinného a sociálneho prostredia rodiny, získanie náhľadu do rodinného života a poradenstva),  ambulantnou formou (s cieľom uskutočňovať okrem iného Rodičovský deň pre rodičov s prihliadnutím na rôznorodosť kategórií rodičov na základe vopred pripraveného Programu práce s rodinami v podmienkach CDR).
Cieľom projektu je podporiť výkon opatrení ambulantnou a terénnou formou zakúpením interiérového vybavenia a osobného motorového vozidla v rámci oprávnenej aktivity e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí.
V rámci projektu bude realizovaná hlavná aktivita Nákup interiérového vybavenia, Nákup osobného automobilu  a podporné aktivity Riadenie projektu, Informovanie a komunikácia. Miestom realizácie projektu bude budova vo vlastníctve SR v správe CDR v obci Štós č. 125, kat. územie Štós, parcela č. 391/2, LV 249.
Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podporených zariadení výkonu opatrení SPODaSK v počte 60 miest vo výkone opatrení SPODaSK a počet podporených zariadení výkonu opatrení SPODaSK v počte 1.
 

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Medzev
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2021 - 01.09.2023
Celková suma
18,053 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup osobného automobilu
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
18.12.2021
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup interiérového vybavenia
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
15.02.2021
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
31.03.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
60,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Cieľ
60,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.