Popis projektu

Predkladaný projekt je zameraný na vývoj nového produktu do portfólia existujúcich produktov a služieb žiadateľa. Predkladaný projekt predstavuje Geoinformačnú analytickú IoT platformu na podporu rozhodovania ako komplexný nástroj určený na ukladanie, spracovanie a vizualizáciu údajov z IoT zariadení s primárnym zreteľom na identifikáciu nových informácií užitočných pre používateľa na základe geoštatistickej analýzy. Analytické nástroje platformy budú podporovať analýzu vzájomných vzťahov medzi jednotlivými senzormi a zaznamenávanými údajmi a zisťovať previazanie jednotlivých senzorov. Takto bude možné nazerať na sieť IoT senzorov ako na komplexný celok čo poskytne používateľom platformy vyšší pohľad na deje monitorované IoT senzormi. Okrem tohto typu analýzy a vizualizácie bude platforma podporovať aj štandardné nástroje popisnej štatistiky ktoré budú použité na analýzu údajov z každého senzoru samostatne. Žiadateľ zapojí do projektu okrem svojho expertného tímu aj partnera Katedru geodetických základov, Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, čo zabezpečí kvalitnú a erudovanú vedecko-výskumnú kapacitu potrebnú na dosiahnutie definovaných cieľov projektu. Po ukončení realizácie projektu žiadateľ počíta s prevádzkou platformy formou SaaS, pričom očakáva zvýšenie tržieb a zamestnanosti v podniku, ktoré je priamo spojené so zavedením a prevádzkou dosiahnutej inovácie.

V rámci hlavnej aktivity projektu „priemyselný výskum“ budú vykonávané nasledovné aktivity:

Prvá aktivita, ktorej ukončenie predstavuje prvý míľnik projektu, je vytvorenie logického konceptu platformy, ktorý bude definovať funkčné celky, z ktorých sa bude výsledná platforma skladať a ich charakteristiky. Súčasťou bude aj katalóg súvisiacich procesov s popisom procesu, jeho predpokladanými vstupmi a ich formátom, predpokladanými výstupmi procesov a ich formátov spolu s definíciou požiadaviek na výkonnosť realizácie týchto procesov. Tiež budú katalogizované aj hlavné prípady použitia. Primárny dôraz v rámci tejto aktivity bude zadefinovanie posielania údajov, ich formátov a prvotnej validácie.

Ako druhá aktivita je vytvorenie bázovej vrstvy platformy, ktorej súčasťou je vytvorenie vývojovej infraštruktúry obsahujúcej jednotlivé informačno-komunikačné komponenty potrebné pre zabezpečenie aplikačnej časti platformy v oblasti cloud.

Medzi ďalšie aktivity patrí vytvorenie modulu uloženia, základného spracovania a vizualizácie údajov, vďaka ktorému budú vytvorené nástroje schopné prijať, validovať a spracovať dáta odoslané zo senzorov IoT. 

Ďalšou aktivitou bude vytvorenie modulu geoštatistického spracovania a vizualizácie údajov, ktorý rozšíri predošli modul o nástroje pre analýzu zaznamenaných údajov v priestorom kontexte, extrakciu závislostí medzi senzormi a predikciu šírenia sa priestorových fenoménov v priestorovej sieti senzorov.

V poradí piatou aktivitou bude prepojenie platformy do uceleného celku na základe vyvinutých komunikačných rozhraní medzi jednotlivými modulmi aplikácie, ako aj okolitými systémami.

Predposlednú aktivitu tvorí finalizovanie platformy, ktorá dosiahne svoju úplnú funkčnosť a zároveň prejde kontrolným testovaním z funkčného aj logického hľadiska. 

Po hlavnej aktivite priemyselného výskumu nasleduje posledná aktivita a to implementácia inovovaného produktu a zavedenie nového produktu do portfólia produktov a služieb spoločnosti AI-MAPS, s.r.o. 

Miestom realizácie projektu budú prenajaté kancelárske priestory žiadateľa a to na adrese: Štefániková 19, 811 05 Bratislava I,  na parcele k.ú.: 804096 p.č.: 3458 a priestory partnera na adrese: Radlinského 11, 810 05 Bratislava na parcele k.ú.: 804096 p.č.: 8104/2.

Výstupy a výsledky dosiahnuté realizáciou aktivít projektu budú kvantifikované prostredníctvom merateľných ukazovateľov uvedených v časti 10. predkladanej žiadosti.

V súvislosti s aktivitami projektu sa očakáva zmena hodnoty pri nasledovných merateľných ukazovateľoch:

- počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch (žiadateľ + 1)

-počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami (žiadateľ +1)

- počet podnikov, ktoré dostávajú granty (žiadateľ +1)

- počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové (žiadateľ +1)

- počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové (žiadateľ +1)

- počet podporených výskumných inštitúcií (žiadateľ +1, partner +1)

- počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi (partner +1)

- počet produktov, ktoré sú pre firmu nové (žiadateľ +1)

- počet produktov, ktoré sú pre trh nové (žiadateľ +1)

- počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín (žiadateľ +1)

Celkový prehlad merateľných ukazovateľov je uvedených v časti 10.2. 

Viac
Subjekt
AI-MAPS s. r. o.
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2020 - 01.01.2022
Celková suma
307,355 €
Vlastné zdroje
54,800 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora zvyšovania …
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
31.01.2022
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora zvyšovania …
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
31.01.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
31.01.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
31.01.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet inovovaných procesov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet organizačných inovácií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
1,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
04.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
1,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
04.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
04.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
04.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
04.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
04.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
1,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
04.07.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušálna sadzba

Výpočet paušálnej sadzby 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Paušálna sadzba

Výpočet paušálnej sadzby 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Technický pracovník

Mzdy 2022/01

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2022/01

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Mzdy 2022/01

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Mzdy 2021/12

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2021/12

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Technický pracovník

Mzdy 2021/12

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 06/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 06/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
6,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 06/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 06/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov

Výpočet paušálnej sadzby 06/2020

Výpočet paušálnej sadzby 06/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov

Paušálne výdavky

Výpočet paušálnej sadzby 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výpočet paušálnej sadzby 07/2020

Výpočet paušálnej sadzby 07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Výpočet paušálnej sadzby 08/2020

Výpočet paušálnej sadzby 08/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
6,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
2,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 08/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Výpočet paušálnej sadzby 07/2020

Výpočet paušálnej sadzby 07/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
2,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
6,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 07/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Kniha analytickej evidencie 01/2022

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
6,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Technický pracovník

Kniha analytickej evidencie 01/2022

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Riadenie aktivity

Kniha analytickej evidencie 01/2022

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Kniha analytickej evidencie 01/2022

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
2,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba_01_2022

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Paušálne výdavky

Výpočet paušálnej sadzby 09/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Paušálne výdavky

Výpočet paušálnej sadzby 08/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výpočet paušálnej sadzby 08/2020

Výpočet paušálnej sadzby 09/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
2,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

Riadenie aktiviry

Sumarizačný hárok 09/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
6,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 07/2020-oprava

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 07/2020-oprava

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 07/2020-oprava

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 09/2020 oprava

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 09/2020 oprava

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 09/2020 oprava

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 08/2020 oprava

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 08/2020 oprava

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 08/2020 oprava

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Paušálne výdavky

Výpočet paušálnej sadzby 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Paušálna sadzba

Výpočet paušálnej sadzby 11/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 11/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 11/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
2,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 11/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
6,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 11/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Paušálna sadzba

Výpočet paušálnej sadzby 10/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 10/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
2,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 10/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 10/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
6,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 10/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Paušálne výdavky

Výpočet paušálnej sadzby 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Paušálne výdavky

Výpočet paušálnej sadzby 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Paušálna sadzba

Výpočet paušálnej sadzby 12/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 12/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 12/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 12/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
6,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 12/2020

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
2,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2021
Názov

Paušálne výdavky

Výpočet paušálnej sadzby 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Paušálne výdavky

Výpočet paušálnej sadzby 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Paušálna sadzba

Výpočet paušálnej sadzby 02/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 02/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 02/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
6,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 02/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
2,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 02/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Paušálna sadzba

Výpočet paušálnej sadzby 01/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 01/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 01/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 01/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
6,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 01/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
2,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2021
Názov

Paušálne výdavky

Výpočet paušálnej sadzby 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Paušálne výdavky

Výpočet paušálnej sadzby 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Paušálna sadzba

Výpočet paušálnej sadzby 04/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 04/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 04/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 04/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
6,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 04/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
2,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Paušálna sadzba

Výpočet paušálnej sadzby 03/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 03/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 03/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
6,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 03/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
2,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 03/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Paušálne výdavky

Výpočet paušálnej sadzby 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Paušálne výdavky

Výpočet paušálnej sadzby 05/202

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Paušálna sadzba

Výpočet paušálnej sadzby 06/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 06/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 06/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
6,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 06/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
2,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 06/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Paušálna sadzba

Výpočet paušálnej sadzby 05/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 05/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 05/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
2,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 05/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
6,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 05/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 07/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 07/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
2,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 07/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
6,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 07/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Paušálna sadzba

Výpočet paušálnej sadzby 07/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 08/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 08/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 08/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
6,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 08/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
2,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Paušálna sadzba

Výpočet paušálnej sadzby 08/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Paušálne výdavky

Výpočet paušálnej sadzby 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Paušálne výdavky

Výpočet paušálnej sadzby 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 09/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 09/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 09/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
2,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 09/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
6,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Paušálna sadzba

Výpočet paušálnej sadzby 09/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 10/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
2,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 10/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 10/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 10/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
6,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Paušálna sadzba

Výpočet paušálnej sadzby 10/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Paušálne výdavky

Výpočet paušálnej sadzby 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Paušálne výdavky

Výpočet paušálnej sadzby 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Paušálne výdavky

Výpočet paušálnej sadzby 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 11/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 11/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 11/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
6,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 11/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
2,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Paušálna sadzba

Výpočet paušálnej sadzby 11/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 12/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2022
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 12/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 12/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
2,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 12/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
6,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2022
Názov

Paušálna sadzba

Výpočet paušálnej sadzby 12/2021

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2022
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
AI-MAPS s. r. o.
IČO
48257770
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.