Popis projektu

Cieľom projektu je systémové zavedenie problematiky manažérstva kvality a certifikácie do obsahu vzdelávania v strojárskych a elektrotechnických odboroch so zámerom čo najviac sa priblížiť požiadavkám praxe v slovenských a českých firmách a zvýšiť kvalitu a atraktivitu vzdelávania. V súčasnosti sa kvalita stala základným nástrojom udržania sa na trhu. Ako každá zmena, aj táto si vyžaduje posun v myslení a v prístupe ľudí. Tu sa otvára priestor pre školské prostredie, ktoré má možnosť formovať žiaka vo výchovnovzdelávacom procese a motivovať ho tak, aby požiadavka kvality bola prirodzenou súčasťou každej činnosti. Pozitívnym dopadom bude skutočnosť, že firmy nebudú musieť posielať svojich zamestnancov na špeciálne školenia pre proces certifikácie, ale mladí zamestnanci prídu s kompetenciou kvality pripravení už zo školy.

Spoločné projektové aktivity sú zamerané na vytvorenie legislatívnych, technických a personálnych podmienok potrebných na dosiahnutie vytýčenej méty. Zahŕňajú vytvorenie pracovnej skupiny, inováciu vzdelávacích programov, tvorbu učebných textov a testov, čo je podmienené nákupom technického vybavenia a vzdelávacími aktivitami pre učiteľov doplnené výmenou dobrých skúseností a testovaním nových prístupov prostredníctvom výmenných stáží. Miestom realizácie projektu sa stanú odborné učebne a laboratóriá obidvoch škôl, ale aj výučbové dielne v partnerských firmách. Z merateľných ukazovateľov je veľmi dôležité vytvorenie partnerstva aktívne sa podieľajúceho na spoločnom projekte, zameranom na zavedení spoločného vzdelávacieho programu do praxe v cezhraničnom regióne.

Účastníci projektových aktivít ako cieľová skupina budú kvôli dosiahnutiu stanoveného cieľa absolvovať pilotné testovanie, vzdelávanie a výmenné stáže k vzájomnej výmene skúseností a získaných poznatkov.

Po realizácii aktivít projektu sa prehĺbi spolupráca medzi školou a firmou, zvýši sa atraktívnosť, kvalita a efektivita vzdelávacieho procesu, dôjde k rozšíreniu kľúčových kompetencií žiakov, čo v konečnom dôsledku ocenia najmä ich zamestnávatelia. Učitelia si počas realizácie zvýšia odbornosť, čo ich motivuje k ďalším inováciám.  Nepriamou cieľovou skupinou budú učitelia odborných škôl v našich regiónoch, ktorým ponúkneme naše nové poznatky, skúsenosti a učebné texty na internete v danej problematike.

Viac
Subjekt
"Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová (skrátený názov "
Partneri
Stření škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Miesta realizácie
Handlová, Sokolnice
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2020 - 01.04.2021
Celková suma
207,720 €
Vlastné zdroje
14,259 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
01.07.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
01.07.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
01.07.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
01.07.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Vytvorené spoločné prvky systému vzdelávania aplikované v cezhraničnom regióne
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov cezhraničných programov spoločného vzdelávania a odbornej prípravy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, možnosti vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
29,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
-
Názov
Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania (vrátane celoživotného vzdelávania)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
-
Názov
Spoločné nástroje na podporu odborného vzdelávania v cezhraničnom regióne
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náklady na vybavenie - kapitálové

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
"Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová (skrátený názov "
Dodávateľ
"Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová (skrátený názov "
Žiadaná suma
24,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
"Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová (skrátený názov "
Dodávateľ
"Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová (skrátený názov "
Žiadaná suma
13,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie - bežné

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
"Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová (skrátený názov "
Dodávateľ
"Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová (skrátený názov "
Žiadaná suma
49,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
"Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová (skrátený názov "
Dodávateľ
"Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová (skrátený názov "
Žiadaná suma
2,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
"Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová (skrátený názov "
Dodávateľ
"Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová (skrátený názov "
Žiadaná suma
13,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie - bežné

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
"Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová (skrátený názov "
Dodávateľ
"Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová (skrátený názov "
Žiadaná suma
49,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie - kapitálové

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
"Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová (skrátený názov "
Dodávateľ
"Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová (skrátený názov "
Žiadaná suma
24,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
"Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová (skrátený názov "
Dodávateľ
"Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová (skrátený názov "
Žiadaná suma
2,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné nepřímé výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Stření škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Dodávateľ
Stření škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Žiadaná suma
1,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Stření škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Dodávateľ
Stření škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Žiadaná suma
10,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavení

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Stření škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Dodávateľ
Stření škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Žiadaná suma
14,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavení

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Stření škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Dodávateľ
Stření škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Žiadaná suma
14,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Stření škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Dodávateľ
Stření škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Žiadaná suma
10,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné nepřímé výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Stření škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Dodávateľ
Stření škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Žiadaná suma
1,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.