Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii v Michalovciach reflektujúc potreby trhu práce a zabezpečiť inováciu obsahu a metód vzdelávania s dôrazom na finančnú  gramotnosť, využívanie IKT a jazykové zručnosti. Cieľovou skupinou projektu sú žiaci  a pedagógovia školy.

Počas trvania projektu plánujeme na škole zaviesť  extra hodiny so zameraním  na vyučovacie predmety, v rámci ktorých by sme mohli najlepšie prispieť k zvýšeniu kompetencií žiakov Obchodnej akadémie v Michalovciach potrebných pre prispôsobenia sa požiadavkám praxe. Mimoškolskou činnosťou v podobe krúžkov a exkurzií plánujeme taktiež podporiť prepojenie teoretického učiva na praktické využitie, podporiť rozvoj ekonomického myslenia, zručností a riešenia ekonomických a podnikateľských otázok.

Okrem toho, aby sme podporili výmenu skúseností z vlastnej vyučovacej činnosti pedagógov, využívanie nových moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní, či výmenu skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov, budú sa počas trvania projektu pedagógovia stretávať a diskutovať v rámci 3 novovytvorených pedagogických klubov. Tieto aktivity projektu budú podporené aj prostredníctvom 3  školení, ktoré prispejú k rozvoju kompetencií pedagogických zamestnancov Obchodnej akadémie v Michalovciach.

Koordináciu projektu bude zabezpečovať projektový tím, členovia ktorého budú spĺňať minimálne kvalifikačné predpoklady pre tieto pozície. Jednotlivé podaktivity sú koncipované tak, aby priamo svojimi výsledkami prispievali k dosahovaniu jednotlivých čiastkových cieľov, a tým aj k naplneniu hlavného cieľa projektu.

Viac
Subjekt
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Miesta realizácie
Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2020 - 01.02.2023
Celková suma
189,372 €
Vlastné zdroje
9,469 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
03.09.2020
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Zvyšovanie kvality odborného vzdelávani…
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
03.09.2020
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity zamerané na podporu praktického vyučovania vrátane aktivít zameraných na zavádzanie prvkov systému duálneho vzdelávania
Hodnota
316,0 (počet)
Cieľ
140,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na podporu praktického vyučovania vrátane aktivít zameraných na podporu zavádzania prvkov systému duálneho vzdelávania
Hodnota
317,0 (počet)
Cieľ
140,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.05.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

3.1.1 projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 03/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 03/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

3.1.3 administratívny pracovník PaedDr. Henrieta Fecáková 03/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 03/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

3.1.2 finančný manažér Ing. Viera Savincová 03/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 03/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

3.1.4 manažér monitorovania Ing. Iveta Jalčová 03/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 03/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

3.1.3 administratívny pracovník PaedDr. Henrieta Fecáková 01/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 01/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

3.1.4 manažér monitorovania Ing. Iveta Jalčová 01/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 01/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

3.1.1 projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 01/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 01/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

3.1.2 finančný manažér Ing. Viera Savincová 01/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 01/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

3.1.2 finančný manažér Ing. Viera Savincová 02/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 02/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

3.1.4 manažér monitorovania Ing. Iveta Jalčová 02/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 02/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

3.1.1 projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 02/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 02/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

3.1.3 administratívny pracovník PaedDr. Henrieta Fecáková 02/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 02/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

3.1.2 finančný manažér Ing. Viera Savincová 04/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 04/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

3.1.4 manažér monitorovania Ing. Iveta Jalčová 04/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 04/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

3.1.3 administratívny pracovník PaedDr. Henrieta Fecáková 04/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 04/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

3.1.1 projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 04/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 04/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub pre finančnú gramotnosť 09/2021

ŠSJN - pedagogický klub pre finančnú gramotnosť 09/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub pre finančnú gramotnosť 10/2021

ŠSJN - pedagogický klub pre finančnú gramotnosť 10/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub pre finančnú gramotnosť 11/2022

ŠSJN - pedagogický klub pre finančnú gramotnosť 11/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub pre finančnú gramotnosť 12/2021

ŠSJN - pedagogický klub pre finančnú gramotnosť 12/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub pre finančnú gramostnosť 01/2022

ŠSJN - pedagogický klub pre finančnú gramotnosť 01/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub IKT zručností 01/2022

ŠSJN - pedagogický klub IKT zručností 01/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub IKT zručností 09/2021

ŠSJN - pedagogický klub IKT zručností 09/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub IKT zručností 10/2021

ŠSJN - pedagogický klub IKT zručností 10/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub IKT zručností 11/2021

ŠSJN - pedagogický klub IKT zručností 11/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub IKT zručností 12/2021

ŠSJN - pedagogický klub IKT zručností 12/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub pre jazykové zručnosti 09/2021

ŠSJN - pedagogický klub pre jazykové zručnosti 09/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub pre jazykové zručnosti 10/2021

ŠSJN - pedagogický klub pre jazykové zručnosti 10/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub pre jazykové zručnosti 01/2022

ŠSJN - pedagogický klub pre jazykové zručnosti 01/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub pre jazykové zručností 11/2021

ŠSJN - pedagogický klub pre jazykové zručnosti 11/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub pre jazykové zručnosti 12/2021

ŠSJN - pedagogický klub pre jazykové zručnosti 12/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

4.6.1 ŠSJN - extra hodiny 10/2021

ŠSJN - extra hodiny 10/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

4.6.1 ŠSJN - extra hodiny 11/2021

ŠSJN - extra hodiny 11/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
1,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.6.1 ŠSJN - extra hodiny 12/2021

ŠSJN - extra hodiny 12/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

1.1 Doklad pre výpočet paušálnej sadzby 03/2022

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby 03/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2022
Názov

2.1.1. stolík pod tlačiareň

Faktúra

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

2.1.1. Stolička učiteľská

Faktúra

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

2.1.1. Skriňa BLOCK

Faktúra

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

2.1.1. Kancelárska zostava (stôl + kontajner)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

2.1.1. Študentské stoly a stoličky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

3.1.4 manažér monitorovania Ing. Iveta Jalčová 05/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 05/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

3.1.1 projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 05/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 05/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

3.1.2 finančný manažér Ing. Viera Savincová 05/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 05/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

3.1.3 administratívny pracovník PaedDr. Henrieta Fecáková 05/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 05/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

3.1.4 manažér monitorovania Ing. Iveta Jalčová 07/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 07/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

3.1.1 projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 07/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 07/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

3.1.2 finančný manažér Ing. Viera Savincová 07/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 07/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

3.1.3 administratívny pracovník PaedDr. Henrieta Fecáková 07/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 07/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

3.1.4 manažér monitorovania Ing. Iveta Jalčová 06/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 06/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

3.1.1 projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 06/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 06/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

3.1.2 finančný manažér Ing. Viera Savincová 06/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 06/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

3.1.3 administratívny pracovník PaedDr. Henrieta Fecáková 06/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 06/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

3.1.4 manažér monitorovania Ing. Iveta Jalčová 08/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 08/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

3.1.1 projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 08/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 08/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

3.1.2 finančný manažér Ing. Viera Savincová 08/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 08/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

3.1.3 administratívny pracovník PaedDr. Henrieta Fecáková 08/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 08/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

3.1.4 manažér monitorovania Ing. Iveta Jalčová 09/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 09/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

3.1.1 projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 09/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 09/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

3.1.2 finančný manažér Ing. Viera Savincová 09/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 09/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

3.1.3 administratívny pracovník PaedDr. Henrieta Fecáková 09/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 09/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

3.1.4 manažér monitorovania Ing. Iveta Jalčová 10/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 10/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

3.1.1 projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 10/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 10/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

3.1.2 finančný manažér Ing. Viera Savincová 10/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 10/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

3.1.3 administratívny pracovník PaedDr. Henrieta Fecáková 10/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 10/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

4.1.12 Exkurzie - pedagogický dozor 06/2022

Exkurzie - pedagogický dozor 06/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.2.2 Tuzemské pracovné cesty - exkurzie cestovné náhrady pedagógov

Tuzemské pracovné cesty - exkurzie cestovné náhrady pedagógov

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

4.5.1 exkurzie cestovné náklady žiakov

Exkurzie cestovné náklady žiakov

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub pre finančnú gramotnosť 02/2022

ŠSJN - pedagogický klub pre finančnú gramotnosť 02/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub pre finančnú gramotnosť 05/2022

ŠSJN - pedagogický klub pre finančnú gramotnosť 05/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub pre finančnú gramotnosť 03/2022

ŠSJN - pedagogický klub pre finančnú gramotnosť 03/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub pre finančnú gramotnosť 04/2022

ŠSJN - pedagogický klub pre finančnú gramotnosť 04/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub pre finančnú gramotnosť 06/2022

ŠSJN - pedagogický klub pre finančnú gramotnosť 06/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub IKT zručností 02/2022

ŠSJN - pedagogický klub IKT zručností 02/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub IKT zručností 03/2022

ŠSJN - pedagogický klub IKT zručností 03/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub IKT zručností 04/2022

ŠSJN - pedagogický klub IKT zručností 04/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub IKT zručností 05/2022

ŠSJN - pedagogický klub IKT zručností 05/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub IKT zručností 06/2022

ŠSJN - pedagogický klub IKT zručností 06/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub pre jazykové zručnosti 02/2022

ŠSJN - pedagogický klub pre jazykové zručnosti 02/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub pre jazykové zručnosti 03/2022

ŠSJN - pedagogický klub pre jazykové zručnosti 03/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub pre jazykové zručnosti 04/2022

ŠSJN - pedagogický klub pre jazykové zručnosti 04/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub pre jazykové zručnosti 05/2022

ŠSJN - pedagogický klub pre jazykové zručnosti 05/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub pre jazykové zručnosti 06/2022

ŠSJN - pedagogický klub pre jazykové zručnosti 06/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.6.1 ŠSJN - extra hodiny 12/2021

ŠSJN - extra hodiny 12/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

4.6.1 ŠSJN - extra hodiny 01/2022

ŠSJN - extra hodiny 01/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.6.1 ŠSJN - extra hodiny 03/2022

ŠSJN - extra hodiny 03/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
1,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.6.1 ŠSJN - extra hodiny 02/2022

ŠSJN - extra hodiny 02/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

4.6.1 ŠSJN - extra hodiny 04/2022

ŠSJN - extra hodiny 04/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.6.1 ŠSJN - extra hodiny 05/2022

ŠSJN - extra hodiny 05/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

4.6.1 ŠSJN - extra hodiny 06/2022

ŠSJN - extra hodiny 06/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

1.1 Doklad pre výpočet paušálnej sadzby 4/2022

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby 4/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
1,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby č. 1/2020

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1 Extra hodiny 09/2020

Extra hodiny 09/2020

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

3.1.3 administratívny pracovník PaedDr. Henrieta Fecáková 09/2020

Personálne výdavky 09/2020

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

3.1.1 projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 09/2020

Personálne výdavky 09/2020

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

4.6.1 ŠSJN - extra hodiny 10/2020

ŠSJN - extra hodiny 10/2020

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
1,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1 ŠSJN - extra hodiny 11/2020

ŠSJN - extra hodiny 11/2020

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1 ŠSJN - extra hodiny 12/2020

ŠSJN - extra hodiny 12/2020

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Doklad pre výpočet paušálnej sadzby 1/2021

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby 1/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2 ŠSJN - ped. klub pre jazykové zručnosti 12/2020

ŠSJN - ped. klub pre jazykové zručnosti 12/2020

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2 ŠSJN - ped. klub pre jazykové zručnosti 11/2020

ŠSJN - ped. klub pre jazykové zručnosti 11/2020

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2 ŠSJN - ped. klub pre jazykové zručnosti 10/2020

ŠSJN - ped. klub pre jazykové zručnosti 10/2020

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2 ŠSJN - ped. klub pre jazykové zručnosti 09/2020

ŠSJN - ped. klub pre jazykové zručnosti 09/2020

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2 ŠSJN - ped. klub IKT zručností 12/2020

ŠSJN - ped. klub IKT zručností 12/2020

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2 ŠSJN - ped. klub IKT zručností 11/2020

ŠSJN - ped. klub pre IKT zručností 11/2020

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2 ŠSJN - ped. klub IKT zručností 10/2020

ŠSJN - ped. klub IKT zručností 10/2020

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2 ŠSJN - ped. klub IKT zručností 09/2020

ŠSJN - ped. klub IKT zručností 09/2020

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2 ŠSJN - ped. klub pre finančnú gramotnosť 12/2020

ŠSJN - ped. klub pre finančnú gramotnosť 12/2020

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2 ŠSJN - ped. klub pre finančnú gramotnosť 11/2020

ŠSJN - ped. klub pre finančnú gramotnosť 11/2020

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2 ŠSJN - ped. klub pre finančnú gramotnosť 10/2020

ŠSJN - ped. klub pre finančnú gramotnosť 10/2020

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2 ŠSJN - ped. klub pre finančnú gramotnosť 09/2020

ŠSJN - ped. klub pre finančnú gramotnosť 09/2020

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.2 finančný manažér Ing. Viera Savincová 1/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 1/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

3.1.1 projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 1/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 1/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

3.1.4 manažér monitorovania Ing. Iveta Jalčová 1/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 1/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

3.1.4 manažér monitorovania Ing. Iveta Jalčová 12/2020

Personálne výdavky - koordinácia projektu 12/2020

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

3.1.1 projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 12/2020

Personálne výdavky - koordinácia projektu 12/2020

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

3.1.2 finančný manažér Ing. Viera Savincová 12/2020

Personálne výdavky - koordinácia projektu 12/2020

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

3.1.2 finančný manažér Ing. Viera Savincová 11/2020

Personálne výdavky - koordinácia projektu 11/2020

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

3.1.1 projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 11/2020

Personálne výdavky - koordinácia projektu 11/2020

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

3.1.4 manažér monitorovania Ing. Iveta Jalčová 11/2020

Personálne výdavky - koordinácia projektu 11/2020

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

3.1.4 manažér monitorovania Ing. Iveta Jalčová 10/2020

Personálne výdavky - koordinácia projektu 10/2020

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

3.1.1 projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 10/2020

Personálne výdavky - koordinácia projektu 10/2020

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

3.1.2 finančný manažér Ing. Viera Savincová 10/2020

Personálne výdavky - koordinácia projektu 10/2020

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

2.1.4 Notebook ACER TM P2 i5-1135G7,8GB, 15,6"FHD- pedagógovia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

2.1.2 Epson Vizualizer ELP DC07,PN:V12H759040

Faktúra

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

2.1.11 Softvér LanSchool, správa učebne, 25 licencií

Faktúra

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

2.1.10.Router TP-Link AX1800,AX20 Dual-Band Wifi 574Mb

Faktúra

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

2.1.6.Konica Minolta Bizhub C3300i, A4, ADF, LAN, Dup

Faktúra

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

2.1.6 Multifunkčné zariadenia HP Laser Jet Pro MFP M428fdw, A4,LAN

Faktúra

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

2.1.5 Kontrolný PC, HP ProOne 440G6 i7-10700T, 23,8, Touch, 16G, 512

Faktúra

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

2.1.12 Projektor Acer S1386WH DLPShortThrow, WXGA 1280x800,360

Faktúra

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

2.1.12 Interaktívna tabuľa, EliteBoard DC82+10,82

Faktúra

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

2.1.8.Záložný zdroj APC Back-Ups ES 1400 VA CyberFort 230V

Faktúra

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

2.1.3 Notebook ACER TMP2 i3-10110U,15,6"- učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

2.1.9.Reproduktory Appart SDQ5P-W, 2x40W, HiFi Pro

Faktúra

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

2.1.7.Skener Epson WorkForce DS-1630, A4, 1200 dpi, USB

Faktúra

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

4.6.1 ŠSJN - extra hodiny 02/2021

ŠSJN - extra hodiny 02/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1 ŠSJN extra hodiny 01/2021

ŠSJN - extra hodiny 01/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1 ŠSJN - extra hodiny 03/2021

ŠSJN - extra hodiny 03/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
1,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2 ŠSJN - ped. klub pre finančnú gramotnosť 03/2021

ŠSJN - ped. klub pre finančnú gramotnosť 03/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2 ŠSJN - ped. klub pre finančnú gramotnosť 04/2021

ŠSJN - ped. klub pre finančnú gramotnosť 04/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2 ŠSJN - ped. klub pre finančnú gramotnosť 05/2021

ŠSJN - ped. klub pre finančnú gramotnosť 05/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2 ŠSJN - ped. klub pre finančnú gramotnosť 06/2021

ŠSJN - ped. klub pre finančnú gramotnosť 06/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2 ŠSJN - ped. klub IKT zručností 03/2021

ŠSJN - ped. klub IKT zručností 03/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2 ŠSJN - ped. klub IKT zručností 05/2021

ŠSJN - ped. klub IKT zručností 05/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2 ŠSJN - ped. klub pre jazykové zručnosti 04/2021

ŠSJN - ped. klub pre jazykové zručnosti 04/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2 ŠSJN - ped. klub pre jazykové zručnosti 05/2021

ŠSJN - ped. klub pre jazykové zručnosti 05/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2 ŠSJN - ped. klub pre jazykové zručnosti 06/2021

ŠSJN - ped. klub pre jazykové zručnosti 06/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1 ŠSJN - extra hodiny 04/2021

ŠSJN - extra hodiny 04/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
1,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1 ŠSJN - extra hodiny 05/2021

ŠSJN - extra hodiny 05/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2 ŠSJN - ped. klub IKT zručností 06/2021

ŠSJN - ped. klub IKT zručností 06/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1 ŠSJN - extra hodiny 06/2021

ŠSJN - extra hodiny 06/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2 ŠSJN - ped. klub IKT 04/2021

ŠSJN - ped. klub IKT zručností 04/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.2 ŠSJN - ped. klub pre jazykové zručnosti 03/2021

ŠSJN - ped. klub pre jazykové zručnosti 03/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4 manažér monitorovania Ing. Iveta Jalčová 3/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 3/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

3.1.1 projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 3/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 3/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

3.1.2 finančný manažér Ing. Viera Savincová 3/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 3/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

3.1.4 manažér monitorovania Ing. Iveta Jalčová 2/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 2/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 2/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 2/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

3.1.2 finančný manažér Ing. Viera Savincová 2/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 2/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

3.1.1 projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 4/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 4/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

3.1.4 manažér monitorovania Ing. Iveta Jalčová 4/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 4/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

3.1.2 finančný manažér Ing. Viera Savincová 4/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 4/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

3.1.3 administratívny pracovník PaedDr. Henrieta Fecáková 8/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 8/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

3.1.1 projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 8/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 8/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

3.1.4 manažér monitorovania Ing. Iveta Jalčová 8/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 8/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

3.1.2 finančný manažér Ing. Viera Savincová 8/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 8/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

3.1.3 administratívny pracovník PaedDr. Henrieta Fecáková 7/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 7/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

3.1.2 finančný manažér Ing. Viera Savincová 7/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 7/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

3.1.1 projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 7/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 7/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

3.1.4 manažér monitorovania Ing. Iveta Jalčová 7/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 7/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

3.1.1 projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 5/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 5/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

3.1.4 manažér monitorovania Ing. Iveta Jalčová 5/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 5/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

3.1.2 finančný manažér Ing. Viera Savincová 5/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 5/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

3.1.1 projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 6/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 6/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

3.1.2 finančný manažér Ing. Viera Savincová 6/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 6/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

3.1.4 manažér monitorovania Ing. Iveta Jalčová 6/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 6/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

3.1.3 administratívny pracovník PaedDr. Henrieta Fecáková 6/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 6/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

3.1.2 finančný manažér Ing. Viera Savincová 9/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 9/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

3.1.1 projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 9/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 9/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

3.1.3 administratívny pracovník PaedDr. Henrieta Fecáková 9/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 9/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

3.1.4 manažér monitorovania Ing. Iveta Jalčová 9/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 9/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

3.1.1 projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 10/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 10/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

3.1.4 manažér monitorovania Ing. Iveta Jalčová 10/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 10/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

3.1.2 finančný manažér Ing. Viera Savincová 10/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 10/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

3.1.3 administratívny pracovník PaedDr. Henrieta Fecáková 10/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 10/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

1.1 Doklad pre výpočet paušálnej sadzby 1/2022

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby 1/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1 ŠSJN - extra hodiny 9/2021

ŠSJN - extra hodiny 9/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1 ŠSJN - extra hodiny 6/2021

ŠSJN - extra hodiny 6/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.3 administratívny pracovník PaedDr. Henrieta Fecáková 11/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 11/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1 projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 11/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 11/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.2 finančný manažér Ing. Viera Savincová 11/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 11/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4 manažér monitorovania Ing. Iveta Jalčová 11/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 11/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1 projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 01/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 01/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4 manažér monitorovania Ing. Iveta Jalčová 01/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 01/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.3 administratívny pracovník PaedDr. Henrieta Fecáková 01/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 01/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.2 finančný manažér Ing. Viera Savincová 01/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 01/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1 projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 12/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 12/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.2 finančný manažér Ing. Viera Savincová 12/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 12/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.3 administratívny pracovník PaedDr. Henrieta Fecáková 12/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 12/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4 manažér monitorovania Ing. Iveta Jalčová 12/2021

Personálne výdavky - koordinácia projektu 12/2021

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Doklad pre výpočet paušálnej sadzby 2/2022

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby 2/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4 manažér monitorovania Ing. Iveta Jalčová 11/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 11/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

3.1.1 projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 11/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 11/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

3.1.2 finančný manažér Ing. Viera Savincová 11/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 11/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

3.1.3 administratívny pracovník PaedDr. Henrieta Fecáková 11/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 11/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

3.1.4 manažér monitorovania Ing. Iveta Jalčová 12/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 12/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

3.1.1 projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 12/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 12/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

3.1.2 finančný manažér Ing. Viera Savincová 12/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 12/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

3.1.3 administratívny pracovník PaedDr. Henrieta Fecáková 12/2022

Personálne výdavky - koordinácia projektu 12/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

1.1 Doklad pre výpočet paušálnej sadzby 1/2023

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby 1/2023

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

4.6.1 ŠSJN - extra hodiny 09/2022

ŠSJN - extra hodiny 09/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

4.6.1 ŠSJN - extra hodiny 10/2022

ŠSJN - extra hodiny 10/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
1,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

4.6.1 ŠSJN - extra hodiny 11/2022

ŠSJN - extra hodiny 11/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

4.6.1 ŠSJN - extra hodiny 12/2022

ŠSJN - extra hodiny 12/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

4.6.1 ŠSJN - extra hodiny 01/2023

ŠSJN - extra hodiny 01/2023

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

3.1.1 projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 01/2023

Personálne výdavky - koordinácia projektu 01/2023

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

3.1.2 finančný manažér Ing. Viera Savincová 01/2023

Personálne výdavky - koordinácia projektu 01/2023

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

3.1.4 manažér monitorovania Ing. Iveta Jalčová 01/2023

Personálne výdavky - koordinácia projektu 01/2023

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

3.1.3 administratívny pracovník PaedDr. Henrieta Fecáková 01/2023

Personálne výdavky - koordinácia projektu 01/2023

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

3.1.3 administratívny pracovník PaedDr. Henrieta Fecáková 02/2023

Personálne výdavky - Koordinácia projektu 02/2023

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

3.1.4 manažér monitorovania Ing. Iveta Jalčová 02/2023

Personálne výdavky - Koordinácia projektu 02/2023

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

3.1.1 projektový manažér Ing. Dana Kerekešová 02/2023

Personálne výdavky - Koordinácia projektu 02/2023

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

3.1.2 finančný manažér Ing. Viera Savincová 02/2023

Personálne výdavky - Koordinácia projektu 02/2023

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub pre finančnú gramotnosť 09/2022

ŠSJN - Pedagogický klub pre finančnú gramotnosť 09/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub pre finančnú gramotnosť 10/2022

ŠSJN - Pedagogický klub pre finančnú gramotnosť 10/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub pre finančnú gramotnosť 11/2022

ŠSJN - Pedagogický klub pre finančnú gramotnosť 11/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub pre finančnú gramotnosť 12/2022

ŠSJN - Pedagogický klub pre finančnú gramotnosť 12/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub pre finančnú gramotnosť 01/2023

ŠSJN - Pedagogický klub pre finančnú gramotnosť 01/2023

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub IKT zručností 12/2022

ŠSJN - Pedagogický klub IKT zručností 12/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub IKT zručností 09/2022

ŠSJN - Pedagogický klub IKT zručností 09/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub IKT zručností 10/2022

ŠSJN - Pedagogický klub IKT zručností 10/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub IKT zručností 11/2022

ŠSJN - Pedagogický klub IKT zručností 11/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub pre jazykové zručnosti 09/2022

ŠSJN - Pedagogický klub pre jazykové zručnosti 09/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub pre jazykové zručnosti 01/2023

ŠSJN - Pedagogický klub pre jazykové zručnosti 01/2023

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub IKT zručností 01/2023

ŠSJN - Pedagogický klub IKT zručností 01/2023

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub pre jazykové zručnosti 10/2022

ŠSJN - Pedagogický klub pre jazykové zručnosti 10/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub pre jazykové zručnosti 12/2022

ŠSJN - Pedagogický klub pre jazykové zručnosti 12/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

4.6.2 ŠSJN - pedagogický klub pre jazykové zručnosti 11/2022

ŠSJN - Pedagogický klub pre jazykové zručnosti 11/2022

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

4.6.1 ŠSJN - extra hodiny 01/2023

ŠSJN - extra hodiny 01/2023

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

1.1 Doklad pre výpočet paušálnej sadzby 2/2023

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby 2/2023

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Žiadaná suma
626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov IČO
Názov
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
IČO
31953549
Názov
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.
IČO
36553859
Názov
B2B Partner s.r.o.
IČO
44413467
Názov
A J Produkty a.s.
IČO
36268518
Názov
GNOMA, s.r.o.
IČO
36213063
Názov
PC BUSINESS, spol. s r.o.
IČO
36016772
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.