Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifikačného orgánu a podporných útvarov MF SR podieľajúcich sa na finančnom riadení a implementácii EŠIF – IV. časť

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Popis projektu

Ministerstvo financií SR bolo uznesením vlády č. 318/2013 schválené ako certifikačný orgán pre operačné programy programového obdobia 2014 - 2020 financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvovrátane programov cieľa európskej územnej spolupráce, v ktorých SR plní úlohu riadiaceho orgánu. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného zakoordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanieEurópskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisioua na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. Tento projekt je zameraný na financovanie mzdových nákladov na administratívne kapacity,ktorých úlohou je zabezpečiť kvalitné plnenie funkcií certifikačného orgánu. Výstupy sú kvantifikované prostredníctvom merateľných ukazovateľov v časti 10.2.,konkrétne merateľný ukazovateľ "P0740 - Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP" a "P0741 - Počet refundovaných hodín zamestnancovmimopracovného pomeru".

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2019 - 01.12.2020
Celková suma
3,774,858 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
1,667 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie financovania odmien extern…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
01.12.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Zabezpečenie financovania miezd zamestn…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
01.12.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
3754,0 (počet)
Cieľ
4300,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.01.2021
Riziko
-
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
78,22 (FTE)
Cieľ
76,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
19.01.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

625001 Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - Dohodári - dec2019-apríl2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - Dohodári - dec2019-apríl2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - Dohodári - dec2019-apríl2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004 Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - Dohodári - dec2019-apríl2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002 Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - Dohodári - dec2019-apríl2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - Dohodári - dec2019-apríl2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003 Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - Dohodári - dec2019-apríl2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - Dohodári - dec2019-apríl2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007

Sumar_harok_3/2020_maj_sept_2020_Dohodari_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004

Sumar_harok_3/2020_maj_sept_2020_Dohodari_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002

Sumar_harok_3/2020_maj_sept_2020_Dohodari_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623

Sumar_harok_3/2020_maj_sept_2020_Dohodari_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637027

Sumar_harok_3/2020_maj_sept_2020_Dohodari_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621

Sumar_harok_3/2020_maj_sept_2020_Dohodari_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001

Sumar_harok_3/2020_maj_sept_2020_Dohodari_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003

Sumar_harok_3/2020_maj_sept_2020_Dohodari_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005

Sumar_harok_3/2020_maj_sept_2020_Dohodari_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642015 nemocenské

Sumariz_harok_2/2020_dec19_april20_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005 SP v nezamestnanosti

Sumariz_harok_2/2020_dec19_april20_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003 SP úrazové

Sumariz_harok_2/2020_dec19_april20_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001 SP nemocenské

Sumariz_harok_2/2020_dec19_april20_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do VZP

Sumariz_harok_2/2020_dec19_april20_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny

Sumariz_harok_2/2020_dec19_april20_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612001 Osobné príplatky

Sumariz_harok_2/2020_dec19_april20_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
226,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný, osobný, základný plat

Sumariz_harok_2/2020_dec19_april20_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
660,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612002

Sumariz_harok_2/2020_dec19_april20_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

616 Doplatok k platu a ďalší plat

Sumariz_harok_2/2020_dec19_april20_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných ZP

Sumariz_harok_2/2020_dec19_april20_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002 SP starobné

Sumariz_harok_2/2020_dec19_april20_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
135,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004 SP invalidné

Sumariz_harok_2/2020_dec19_april20_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007 SP rezervny fond

Sumariz_harok_2/2020_dec19_april20_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642030 príplatky a príspevky

Sumariz_harok_2/2020_dec19_april20_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642015

Sumariz_harok_4/2020_maj_sept2020_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005

Sumariz_harok_4/2020_maj_sept2020_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003

Sumariz_harok_4/2020_maj_sept2020_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001

Sumariz_harok_4/2020_maj_sept2020_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621

Sumariz_harok_4/2020_maj_sept2020_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614

Sumariz_harok_4/2020_maj_sept2020_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612001

Sumariz_harok_4/2020_maj_sept2020_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
204,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642030

Sumariz_harok_4/2020_maj_sept2020_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007

Sumariz_harok_4/2020_maj_sept2020_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004

Sumariz_harok_4/2020_maj_sept2020_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002

Sumariz_harok_4/2020_maj_sept2020_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
135,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623

Sumariz_harok_4/2020_maj_sept2020_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

616

Sumariz_harok_4/2020_maj_sept2020_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612002

Sumariz_harok_4/2020_maj_sept2020_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611

Sumariz_harok_4/2020_maj_sept2020_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
661,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637027_Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok_5_2020_október_december_dohodári_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007_Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok_5_2020_október_december_dohodári_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005_Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok_5_2020_október_december_dohodári_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003_Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok_5_2020_október_december_dohodári_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001_Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok_5_2020_október_december_dohodári_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621_Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok_5_2020_október_december_dohodári_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623_Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok_5_2020_október_december_dohodári_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002_Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok_5_2020_október_december_dohodári_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004_Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok_5_2020_október_december_dohodári_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642015_nemocenské dávky

Sumarizačný_hárok_6_2020_október_december_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005_Poistné do SP_na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný_hárok_6_2020_október_december_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003_Poistné do SP_na úrazové poistenie

Sumarizačný_hárok_6_2020_október_december_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001_Poistné do SP_na nemocenské poistenie

Sumarizačný_hárok_6_2020_október_december_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621_Poistné do VZP

Sumarizačný_hárok_6_2020_október_december_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614_Odmeny

Sumarizačný_hárok_6_2020_október_december_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612002_Príplatky_ostatné

Sumarizačný_hárok_6_2020_október_december_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642030_Príplatky a príspevky

Sumarizačný_hárok_6_2020_október_december_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007_Poistenie do SP_na poistenie do rezervného fondu

Sumarizačný_hárok_6_2020_október_december_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004_Poistné do SP_na invalidné poistenie

Sumarizačný_hárok_6_2020_október_december_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002_Poistné do SP_na starobné poistenie

Sumarizačný_hárok_6_2020_október_december_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623_Poistné do ostatných ZP

Sumarizačný_hárok_6_2020_október_december_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

616_Doplatok k platu a ďalší plat

Sumarizačný_hárok_6_2020_október_december_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611_Tarifný plat, osobný plat, základný plat

Sumarizačný_hárok_6_2020_október_december_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
399,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612001_Príplatky - osobné

Sumarizačný_hárok_6_2020_október_december_CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
137,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Suma celkom
1,667 €
Vrátená suma
1,667 €
Suma na vymáhanie
1,667 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO
00151742
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.