Popis projektu

Jednou z prioritných tém v teplárenstve je Používaná technológia na výrobu tepla a elektrickej energie je optimálne navrhovaná na základe plánovaných predpokladov, ako je napr. množstvo požadovaného tepla, charakter dodávky počas roku a zloženie variabilných nákladov. Z dôvodu vykonaných racionalizačných opatrení u odberateľov tepla a klimatických zmien dochádza k znižovaniu odberov tepla a k neočakávaným zmenám diagramu odberu tepla v závislosti od neštandardných zmien počasia. Tieto odchýlky od navrhnutého optima sa navyše neustále dynamicky menia. Z uvedeného dôvodu je potrebné zásadne inovovať výrobné a distribučné procesy v Žilinskej teplárenskej a.s.

Inovácie výrobných a distribučných procesov spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s. predstavujú matematické popísanie a vytvorenie optimalizačného a predikčného modelu výroby, distribúcie tepla a elektrickej energie s následnou implementáciou v prostredí Žilinskej teplárenskej a.s.. Vytvorený analytický model umožní komplexne optimalizovať výrobné a distribučné procesy a prostredníctvom úzkej integrácie s ostatnými podpornými procesmi umožní optimalizáciu nákladov podniku a zníženie dopadov na životné prostredie. Implementácia a integrácia modelu do prevádzkových systémov v overovanom prostredí reálneho podniku umožní inovovať celý proces výroby tepla a elektrickej energie v teplárenskej spoločnosti. Hlavný cieľom projektu je

Základom inovácie procesu sú včasné a presné informácie o prebiehajúcich procesoch. Dôležitou úlohou projektu je inštalovanie a tým doplnenie meracích zariadení a ostatného hardvéru, ktoré budú integrované do platformy zberu dát, čím dôjde ku koncentrácií všetkých dátových tokov do jedného systému. Následne budú tieto údaje spracované, čo zabezpečí kvalitu a komplexnosť informácií, ktoré sú kľúčovou podmienkou pre tvorbu matematických modelov technologických zariadení a prebiehajúcich procesov. Po vytvorení matematických modelov budú všetky algoritmy implementované do softvérovej nadstavby, ktorá zabezpečí ich plnú funkciu. Matematické modelovanie bude vykonané v dvoch hlavných funkciách spoločnosti, ktoré sú dodávka tepla, výroba tepla a elektrickej energie. Riešiteľmi matematického modelovania výrobných a distribučných procesov sú popredné univerzity, ktoré disponujú pracovníkmi s najvyššou odbornosťou pre splnenie rozsiahlych výskumných a vývojových úloh projektu. Žilinská univerzita v Žiline vyvinie matematický model predikcie priebehu dodávky tepla v teplovodných systémoch centralizovaného zásobovania teplom, ktorá je priamo závislá od priebežného pôsobenia dvoch akčných veličín ovplyvňujúcich prenášaný tepelný výkon a vo využívaní predpovede požadovaného tepelného výkonu v danej lokalite. Novo navrhnutá metóda riadenia bude uvažovaná pre konkrétne prípady horúcovodnej a parnej siete SCZT v Žiline v závislosti na odoberanom tepelnom výkone všetkých spotrebiteľov.

Predikciou vývoja meteorologickej situácie bude stanovený diagram odberu tepla, ktorý je základným údajom pre vytvorenie optimálnej skladby výrobného a distribučného procesu. Výrobný proces pozostáva z rady technologických zariadení, ktoré svojou funkciou a charakteristikou vstupujú do výroby tak, aby boli reflektované požiadavky dodávky tepla a elektrickej energie, s vplyvom poskytovania energetických služieb obchodným partnerom. Voľba zariadenia a spôsob jeho prevádzkovania má priamy vplyv na účinnosť, efektivitu a ekonomiku celého výrobného cyklu. Pre optimálny výber a efektívne prevádzkovanie technologických zariadení je nevyhnutné vyvinúť optimalizačný algoritmus výrobného procesu, ktorý pre svoju funkciu využíva matematické vyjadrenie podstaty technologického zariadenia vo výrobe tepla a elektrickej energie. Matematické modelovanie výrobného procesu bude pre realizáciu projektu zabezpečovať Slovenská technická univerzita v Bratislave, ktorá disponuje významnými odborníkmi zaoberajúcimi sa optimalizáciou výrobných procesov v energetike. Významnou časťou projektu je vývoj softvéru a použitie výpočtového výkonu, ktorý bude schopný pracovať s matematickými modelmi v reálnom čase, a tak zabezpečiť uplatnenie všetkých poznatkov použitím systému optimalizovania výrobných a distribučných procesov. Softvérovú nadstavbu bude vyvíjať partner projektu - IPESOFT, spol. s r.o., ktorý má rozsiahle skúsenosti s procesmi a technológiou používanou v energetike. Významnú úlohu projektu teda zohráva automatizácia rozhodovacích a kontrolných procesov spoločnosti, ktoré majú priamy dosah na efektivitu a tým ekonomiku prevádzky.

Aktivity projektu:

Medzi VaV aktivity patria: priemyselný výskum, experimentálny vývoj

Čiastkové ciele/míľniky výskumno-vývojovej časti sú zadefinované nasledovne:

 • Plne funkčná sieť inštalovaných meracích zariadení.
 • Vytvorená integračná platforma pre centrálny zber výrobných a distribučných informácií.
 • Vyvinutý matematický model predikcie odberu tepla a strát.
 • Vyvinutý matematický model výroby.
 • Vyvinutý matematický optimalizačný modul prevádzky technologických zariadení a distribúcie tepla.
 • Vyvinutý modul optimalizácie a prípravy prevádzky.

Medzi aktivity projektu v rámci inovačných opatrení patrí: realizácia inovačných opatrení

 • Aplikácia zmien v štruktúre a procese riadenia teplárne.

Aktivita Ochrana práv duševného vlastníctva bude realizovaná z vlastných zdrojov. 

Merateľné ukazovatele projektu:

 • : 2
 • Počet podnikov, ktoré dostávajú granty: 2
 • Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami: 2
 • Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva: 2
 • Počet podporených výskumných inštitúcií: 4
 • Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi: 4
 • : 1
 • Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch: 10

Termín realizácie projektu: 36 mesiacov

Začiatok realizácie: 05/2019

Miesto realizácie:

- Žilina, Žilinský kraj

Viac
Subjekt
Žilinská Teplárenská a.s.
Partneri
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská technická univerzita v Bratislave, IPESOFT spol. s r.o.
Miesta realizácie
Žilina
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2020 - 01.10.2023
Celková suma
3,322,949 €
Vlastné zdroje
934,897 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Experimentálny vývoj
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Priemyslený výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia inovačných opatrení
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
10,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
-
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi
Hodnota
-
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet inovovaných procesov
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet organizačných inovácií
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.