Popis projektu

Ciele: podpora zamestnanosti, zamestnateľnosti a adaptability znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ďalej aj „ZUoZ“); podpora pracovnej mobility; stimulácia zamestnávateľov zamestnávať ťažšie uplatniteľné osoby.

Očakávané prínosy: zníženie  nezamestnanosti a zlepšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných a staršie osoby najmä v menej rozvinutých okresoch, respektíve udržanie miery nezamestnanosti na súčasných hodnotách v okresoch s nízkou nezamestnanosťou; zníženie regionálnych disparít na trhu práce.

Celkový prínos: zlepšenie predpokladov pre lepšie uplatnenie ZUoZ na otvorenom trhu práce.  

Projekt bude realizovať prijímateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj „ústredie“) v prospech oprávneného územia menej rozvinuté regióny. Oprávnené územie je určené vzhľadom na trvalé bydlisko osôb cieľovej skupiny.

Cieľovou skupinou projektu sú znevýhodnený uchádzač o zamestnanie v aktivite 1 a zamestnanec v aktivite 2.

Projekt sa vykonáva prostredníctvom 2 aktivít: a .

Merateľné ukazovatele sú uvedené v časti 10 žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „ŽoNFP“).

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2019 - 01.10.2023
Celková suma
25,000,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu pr…
Typ
Programy podpory a …
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
02.06.2020
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora pracovnej mobility
Typ
Podpora aktívnej po…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
02.06.2020
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
02.06.2020
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
-
Cieľ
1100,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných
Hodnota
-
Cieľ
6000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnané osoby
Hodnota
-
Cieľ
1800,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Osoby vo veku nad 50 rokov
Hodnota
-
Cieľ
1200,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním
Hodnota
-
Cieľ
1200,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb
Hodnota
-
Cieľ
4500,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

901 - paušálna sadzba

901 - paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
14,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.