Popis projektu

Cieľom tohto projektu je zabezpečiť čo najefektívnejšie informovanie odbornej a širokej verejnosti o politike a podpore EÚ a jej cieľoch s využitím  nástrojov širokej masmediálnej komunikácie v oblasti európskych štrukturálnych a investičných fondov. Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) pre Prioritnú os 3 má za úlohu participovať na komunikačných aktivitách. V rámci špecifického cieľa 5.1.2 Zabezpečenie širokej informovanosti o programe a podpora budovania administratívnych kapacít prijímateľov je oprávneným typom aktivita "Informačné a komunikačné  nástroje", ku ktorej boli priradené tieto aktivity projektu: Informačná mediálna kampaň, Informačné podujatia/ semináre a Propagačné a reklamné predmety. Aktivity majú účinným spôsobom osloviť cieľové skupiny a zvýšiť informovanosť širšej a odbornej verejnosti o európskych štrukturálnych a investičných fondoch, výsledkoch zrealizovaných projektov a ich prínose.  Cieľovými skupinami sú najmä: potenciálni žiadatelia o NFP, žiadatelia o NFP a prijímatelia, subjekty zapojené do procesu implementácie EŠIF, odborná a široká verejnosť.

Napĺňanie hlavných aktivít projektu sa bude sledovať prostredníctvom povinných merateľných ukazovateľov projektu:

 Hodnota bola stanovená na základe predpokladaného počtu mediálnych výstupov (počet TV spotov, rozhovorov, inzerátov, eventov atď.) uvedených v Prílohe č.3 ŽoNFP  Rozpočet projektu v rámci aktivity Informačná mediálna kampaň. Celková cieľová hodnota merateľného ukazovateľa "Počet mediálnych výstupov" je 92 (viď hárok "Podrobný rozpočet projektu"  -  prieskum trhu 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2o (10+12+5+5+40+20=92)).

. Hodnota bola stanovená na základe predpokladaného počtu informačných aktivít, pod ktorou sa rozumie najmä: konferencia, školenie, seminár, workshop, infodeň, veľtrh, výstava, TV/rozhlasový spot, inzercia na internete, inzercia v tlači, publikácia, webstránka, prieskum verejnej mienky a iné aktivity zamerané na informovanie cieľových skupín. Hodnota vychádza z údajov uvedených v Prílohe č.3 ŽoNFP  Rozpočet projektu v rámci aktivít Informačné podujatia/ semináre a Informačná mediálna kampaň. Celková cieľová hodnota merateľného ukazovateľa "Počet zrealizovaných informačných aktivít" je 560 (viď hárok "Podrobný rozpočet projektu"  -  prieskum trhu 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2k, 2l (7+1+2+12+2+2+84+72+42+168+168= 560)).

Hodnota bola stanovená na základe predpokladaného počtu mediálnych kampaní realizovaných počas implementácie projektu, ktoré sa budú týkať propagácie podujatí a aktivít realizovaných v rámci projektu. Hodnota vychádza z údajov uvedených v Prílohe č.3 ŽoNFP  Rozpočet projektu v rámci aktivít Informačná mediálna kampaň a Propagačné a reklamné predmety. Celková cieľová hodnota merateľného ukazovateľa "Počet mediálnych kampaní" je 16 914 (viď hárok "Podrobný rozpočet projektu"  -  prieskum trhu 2m, 2n, 3, 3a, 3b, 3c (3+3+10 904+4+2 000+4 000=16 914)).

Oprávneným územím pre aktivity tohto projektu je celé územie Slovenskej republiky.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2018 - 01.12.2023
Celková suma
603,170 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
14,829 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Propagačné a reklamné predmety
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
06.09.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Informačná mediálna kampaň
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
16.07.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Informačné podujatia/ semináre
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
27.11.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Propagačné a reklamné predmety
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
06.09.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Informačná mediálna kampaň
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
16.07.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Informačné podujatia/ semináre
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
27.11.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
736,0 (počet)
Cieľ
560,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet mediálnych výstupov
Hodnota
37,0 (počet)
Cieľ
92,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet mediálnych kampaní
Hodnota
20828,0 (počet)
Cieľ
16914,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.03.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Propagácia, reklama

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
684 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Propagácia, reklama

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,250 €
Schválené na preplatenie
11,250 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Papiernička - ubytovanie, strava, prenájom

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2018
Názov

Papiernička - ubytovanie, strava, prenájom

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2018
Názov

Papiernička - ubytovanie, strava, prenájom

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,173 €
Schválené na preplatenie
2,173 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

Papiernička - ubytovanie, strava, prenájom

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

Papiernička - ubytovanie, strava, prenájom

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2018
Názov

Papiernička - ubytovanie, strava, prenájom

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2018
Názov

Papiernička - ubytovanie, strava, prenájom

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
920 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

Plán komunikácie v médiach pôsobiacich na území SR/Príprava a vypracovanie plánu komunikácie OP KŽP, OP ĽZ a OP EVS v médiách pôsobiacich na území SR

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2019
Názov

Plán komunikácie v médiach pôsobiacich na území SR/Príprava a vypracovanie plánu komunikácie OP KŽP, OP ĽZ a OP EVS v médiách pôsobiacich na území SR

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2019
Názov

Príprava a vypracovanie plánu komunikácie

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2019
Názov

Príprava a vypracovanie plánu komunikácie

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2019
Názov

Príprava a vypracovanie plánu komunikácie

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

Príprava a vypracovanie plánu komunikácie

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,810 €
Schválené na preplatenie
1,810 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

Vytvorenie kreatívnych návrhov TV + rozhlas

Faktúra - Vypracovanie kreatívnych návrhov TV + rozhlas

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Vytvorenie kreatívnych návrhov TV + rozhlas

Faktúra - Vypracovanie kreatívnych návrhov TV + rozhlas

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Videospoty - MAYER/McCANN-ERICKSON

Faktúra - Vypracovanie kreatívnych návrhov TV + rozhlas

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Videospoty - MAYER/McCANN-ERICKSON

Faktúra - Vypracovanie kreatívnych návrhov TV + rozhlas

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Video spot

Faktúra - Videospoty

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Video spot

Faktúra - Videospoty

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Video spot - MAYER/McCANN-ERICKSON

Faktúra - Videospoty

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Video spot - MAYER/McCANN-ERICKSON

Faktúra - Videospoty

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Výroba rozhlasových spotov Fun Media Group

Faktúra - Výroba rozhlasových spotov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2019
Názov

Výroba rozhlasových spotov Fun Media Group

Faktúra - Výroba rozhlasových spotov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2019
Názov

Výroba rozhlasových spotov Fun Media Group

Faktúra - Výroba rozhlasových spotov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2019
Názov

Výroba rozhlasových spotov Fun Media Group

Faktúra - Výroba rozhlasových spotov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2019
Názov

Faktúra - tvorba TV spotov

Faktúra - tvorba TV spotov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Faktúra - tvorba TV spotov

Faktúra - tvorba TV spotov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Faktúra - tvorba TV spotov

Faktúra - tvorba TV spotov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Faktúra - tvorba TV spotov

Faktúra - tvorba TV spotov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Metodický deň SEP 2019

Faktúra - Metodický deň

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Metodický deň SEP 2019

Faktúra - Metodický deň

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Faktúra - metodický deň SEP 2019

Faktúra - Metodický deň

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Faktúra - metodický deň SEP 2019

Faktúra - Metodický deň

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na Výročné predvianočné hodnotiace stretnutie - Faktúra Mário Bubnič

Faktúra - Výročné hodnotiace stretnutie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2020
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na Výročné predvianočné hodnotiace stretnutie - Faktúra Mário Bubnič

Faktúra - Výročné hodnotiace stretnutie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2020
Názov

Faktúra - Výročné hodnotiace stretnutie

Faktúra - Výročné hodnotiace stretnutie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - Výročné hodnotiace stretnutie

Faktúra - Výročné hodnotiace stretnutie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času IV - Faktúra MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Nákup IV - Markíza Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2020
Názov

Nákup vysielacieho času IV - Faktúra MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Nákup IV - Markíza Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2020
Názov

Nákup IV - Markíza Faktúra

Nákup IV - Markíza Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2020
Názov

Nákup IV - Markíza Faktúra

Nákup IV - Markíza Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2020
Názov

Nákup vysielacieho času II - Faktúra Slovenská produkčná a. s.

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Nákup vysielacieho času II - Faktúra Slovenská produkčná a. s.

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Nákup vysielacieho času II - Faktúra Slovenská produkčná a. s.

Nákup II - Slovenská_produkčná Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času II - Faktúra Slovenská produkčná a. s.

Nákup II - Slovenská_produkčná Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Nákup II - Slovenská_produkčná Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Nákup II - Slovenská_produkčná Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času II - Faktúra Slovenská produkčná a. s.

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času II - Faktúra Slovenská produkčná a. s.

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času II - Faktúra EXPRES MEDIA k. s.

Nákup II - Faktúra Expres media

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času II - Faktúra EXPRES MEDIA k. s.

Nákup II - Faktúra Expres media

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup II - Faktúra Expres media

Nákup II - Faktúra Expres media

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup II - Faktúra Expres media

Nákup II - Faktúra Expres media

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času II - Faktúra EXPRES MEDIA k. s.

Nákup II - Expres Media Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času II - Faktúra EXPRES MEDIA k. s.

Nákup II - Expres Media Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Nákup II - Expres media faktúra

Nákup II - Expres Media Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Nákup II - Expres media faktúra

Nákup II - Expres Media Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času II - Faktúra FUN MEDIA GROUP a. s.

Nákup II - Faktúra FUN Media

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času II - Faktúra FUN MEDIA GROUP a. s.

Nákup II - Faktúra FUN Media

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2020
Názov

Nákup II - Faktúra FUN Media Group

Nákup II - Faktúra FUN Media

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2020
Názov

Nákup II - Faktúra FUN Media Group

Nákup II - Faktúra FUN Media

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času II - Faktúra FUN MEDIA GROUP a. s.

Nákup II - Fun Media Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času II - Faktúra FUN MEDIA GROUP a. s.

Nákup II - Fun Media Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Nákup II - Fun Media Faktúra

Nákup II - Fun Media Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Nákup II - Fun Media Faktúra

Nákup II - Fun Media Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra Media RTVS, s. r. o. (TV)

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra Media RTVS, s. r. o. (TV)

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra Media RTVS, s. r. o. (TV)

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra Media RTVS, s. r. o. (TV)

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra Media RTVS, s. r. o. (TV)

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra Media RTVS, s. r. o. (TV)

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra Media RTVS, s. r. o. (rádio)

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra Media RTVS, s. r. o. (rádio)

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra Media RTVS, s. r. o. (rádio)

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra Media RTVS, s. r. o. (rádio)

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra Media RTVS, s. r. o. (rádio)

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra Media RTVS, s. r. o. (rádio)

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra Media RTVS, s. r. o. (rádio)

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra Media RTVS, s. r. o. (rádio)

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Nákup I - Markíza faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Nákup I - Markíza faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Nákup I - Faktúra Markíza

Nákup I - Markíza faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Nákup I - Faktúra Markíza

Nákup I - Markíza faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Nákup I - Markíza faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Nákup I - Markíza faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Nákup I - Faktúra Markíza

Nákup I - Markíza faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Nákup I - Faktúra Markíza

Nákup I - Markíza faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Nákup I - Faktúra Markíza

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Nákup I - Faktúra Markíza

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Nákup I - Faktúra Markíza

Nákup I - Faktúra Markíza

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Nákup I - Faktúra Markíza

Nákup I - Faktúra Markíza

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Nákup I - Faktúra Markíza

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Nákup I - Faktúra Markíza

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Nákup I - Faktúra Markíza

Nákup I - Faktúra Markíza

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Nákup I - Faktúra Markíza

Nákup I - Faktúra Markíza

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Propagačné predmety KŽP

Faktúra 202211409

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Propagačné predmety KŽP

Faktúra 202211409

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Propagačné predmety

Faktúra 202211409

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Propagačné predmety

Faktúra 202211409

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov IČO
Názov
Hauerland spol. s r.o.
IČO
35777885
Názov
Markíza-Slovakia, s.r.o.
IČO
31444873
Názov
Slovenská produkčná a.s.
IČO
35843624
Názov
Expres Media k.s.
IČO
35792094
Názov
Fun Media Group a.s.
IČO
44845995
Názov
Media RTVS, s. r. o.
IČO
35967871
Názov
Kancelária Národnej rady SR
IČO
00151491
Názov
RegioMedia, s. r. o.
IČO
50140060
Názov
Media makler, s. r. o.
IČO
45468141
Názov
Universal McCann Bratislava, spol. s r.o
IČO
35809035
Názov
MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o.
IČO
31374093
Názov
Roadcrossers production s.r.o.
IČO
47440791
Názov
Mário Bubnič
IČO
45874778
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.