Popis projektu

Národný projekt „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“ (ďalej len „NP PVP MRK“) sa významne dotýka spoločenského problému zakotveného v prioritách programového vyhlásenia vlády SR a Národného programu reforiem SR 2016, ktorým je neusporiadaný stav pozemkov pod obydliami v MRK. NP PVP MRK sa zameriava na:

  • aktualizáciu skutkového a právneho stavu pozemkov v rómskych osídleniach,
  • poskytnutie odbornej pomoci obciam pri vytvorení podmienok pre proces vysporiadania pozemkov,
  • podpora procesu prostredníctvom informačných, osvetových a mediačných činností,
  • synergické zmierňovania chudoby a sociálneho vylúčenia,
  • podporu destigmatizácie, desegregácie a degetoizácie.

Vysporiadaním pozemkov pod obydliami MRK, v prospech cieľovej skupiny, príslušníkov a obyvateľov MRK, sa na účely NP PVP MRK rozumie stav, kedy obyvatelia MRK, ktorí obývajú obydlia, pod ktorými sú pozemky vo vlastníctve iných osôb (či už FO alebo PO), nadobudnú k týmto pozemkom taký právny vzťah, ktorý im umožní legalizáciu stavby, ktorú obývajú, alebo im umožní realizáciu stavby obydlia, alebo k týmto pozemkom nadobudne právny vzťah obec, ktorá následne na týchto pozemkoch zrealizuje opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu štandardov hygieny bývania obyvateľov tohto rómskeho osídlenia (realizácia inžinierskych stavieb, svojpomocná výstavba domov obyvateľmi MRK a pod.).Predpokladá sa, že aktualizácia skutkového a právneho stavu pozemkov sa vykoná v 150 oprávnených obciach, ktorým predstaviteľom sa poskytnú aj potrebné informácie a osveta. V minimálne 20 obciach sa predpokladá vysporiadanie pozemkov, ktoré sa dotkne minimálne 2163 obyvateľov MRK. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Košický kraj, Banskobystrický kraj, Trnavský kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.10.2016 - 01.09.2019
Celková suma
2,372,313 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
224,354 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora vysporiadania pozemkov
Typ
Podpora programov z…
Plánovaný začiatok
01.10.2016
Skutočný začiatok
01.10.2016
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
30.09.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2016
Skutočný začiatok
01.10.2016
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
30.09.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných materiálov (hodnotení, analýz, štúdií, a pod.)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.06.2019
Riziko
-
Názov
Počet osôb z MRK, ktorým sa môžu zlepšiť štandardy hygieny bývania v dôsledku programu vysporiadania pozemkov
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
2163,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
04.06.2019
Riziko
-
Názov
Počet obcí, v ktorých došlo k vysporiadaniu pozemkov pod obydliami MRK
Hodnota
0,0 (obec)
Cieľ
20,0 (obec)
Naposledy aktualizované
04.06.2019
Riziko
-
Názov
Počet obcí z MRK zapojených do aktivít programu vysporiadavania pozemkov
Hodnota
143,0 (obec)
Cieľ
150,0 (obec)
Naposledy aktualizované
04.06.2019
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.