Popis projektu

Projekt vychádza zo štúdie uskutočniteľnosti národného projektu „Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti" (ďalej aj „Centrum" alebo „národný projekt"), ktorú vypracoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej aj „UPVII") a schválil Riadiaci výbor pre prioritnú os 7 OPII. Projekt prispieva k dosiahnutiu cieľov definovaných v Strategickom dokumente pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie 2014 – 2020 v oblasti "Vytvorenie bezpečného prostredia pre občana, podnikateľa a verejnú správu”.

Hlavnou motiváciou tohto národného projektu je vytvorenie prostredia pre zvýšenie  povedomia, zručností, metodickej a praktickej pripravenosti na kybernetické hrozby a útoky sociálneho inžinieringu na pracovníkov v kontexte celej verejnej správy, a to prostredníctvom vybudovania Centra simulácie a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti. Tento cieľ bude možné naplniť prostredníctvom dvoch nosných služieb Centra, ktorými sú výuka a simulácia.

:

 • poskytovanie prostredia pre školenia bežných používateľov vo verejnej správe L1,
 • poskytovanie prostredia pre tréning zamestnancov IT oddelení na kybernetickú bezpečnosť vo verejnej správe L2,
 • poskytovanie prostredia pre arénový kybernetický výcvik pre špecialistov zo subjektov verejnej správy L4

:

 • poskytovanie meniacej sa infraštruktúry typu IT/OT s preddefinovanou množinou meraných veličín a s možnosťami jej rozšírenia,
 • realizácia bezpečnostných simulácií a experimentov spoločne s maximálnou mierou konfigurovateľnosti IKT zariadení, topológií sietí, komunikačnej infraštruktúry a inej IT/OT infraštruktúry,
 • virtualizácie dejov a udalostí prebiehajúcich v sieťach a systémoch typu IT/OT,
 • poskytovanie výstupov národného projektu v rámci nosnej služby simulácie ako služby pre verejnú správu (vrátane bezpečnostných zložiek štátu a prípadne škôl).
 • Uvedené nosné služby budú poskytované prostredníctvom jednotlivých funkčných celkov Centra. Architektúra informačných systémov a technologickej architektúry pokrýva architektonický pohľad na jednotlivé pracoviská, ktoré je potrebné vybudovať a vybaviť technickým (hardvérovým a softvérovým) vybavením. Ide o tieto logické celky:
  •           Ústredné tréningové centrum kybernetickej bezpečnosti SR v gescii NBÚ,
  •           Tréningové pracoviská partnerov národného projektu:
  •            Regionálne tréningové pracoviská UPVII a NBÚ,
  •            Tréningové pracovisko SIS.

Väčšinu projektu tvorí technologicky zložitá časť kybernetickej arény (Ústredné tréningové centrum) na ktorú budú napojené jednotlivé tréningové pracoviská (učebne).

Celý projekt je realizovaný v dvoch fázach (rozdelenie na fázy je definované v štúdii a v projektových zámeroch), pričom predmetom tejto žiadosti je prvá fáza.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Partneri
Národný bezpečnostný úrad, Slovenská informačná služba
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.10.2021 - 01.01.2023
Celková suma
13,250,940 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zriadených učební na školenie a tréning v oblasti kybernetickej bezpečnosti
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.