Popis projektu

Intervencia národného projektu (ďalej len „NP“) je zameraná na podporu registrovaných sociálnych podnikov (ďalej len RSP“) podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s prínosom OP ĽZ, zameraným na predchádzanie nezamestnanosti prostredníctvom podpory podnikania a vytvárania podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky. Cieľom NP je pilotné overenie funkčnosti nastaveného systému investičnej podpory RSP, aby prežili náročnú počiatočnú fázu fungovania a dosiahli úroveň stability, ktorá im následne umožní zlepšiť prístup k zamestnaniu a predchádzať nezamestnanosti vo väzbe na potreby trhu práce a regionálnych trhov práce prostredníctvom investičnej pomoci pre RSP. Účelom NP je podpora RSP formou povinnej kombinácie návratnej pomoci (finančného nástroja, resp. komerčného úveru) prostredníctvom finančnej inštitúcie a nenávratnej pomoci - nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) prostredníctvom Ústredia PSVR ako prijímateľa NP a poskytovateľa NFP užívateľom podľa zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. NFP bude poskytovaný RSP, ktorým bol prvotne poskytnutý úver podľa schváleného investičného zámeru. Ako vyplýva zo zahraničných skúseností a z ex ante hodnotenia pre využitie finančných nástrojov v SR v programovom období 2014-2020[1], začínajúce sociálne podniky často nutne potrebujú okrem návratnej pomoci aj nenávratnú zložku financovania. Z NFP budú pre RSP oprávnené výdavky na obstaranie tovarov, poskytnutie služieb a na mzdy, podľa stanovených pravidiel v súlade so schémou Štátnej pomoci na podporu podnikov v širšom priestore SE resp. Schémou pomoci de minimis. Cieľovými skupinami NP sú zamestnávatelia (RSP), zamestnanci, uchádzači o zamestnanie a neaktívne osoby. Aktivity NP a výdavky spolufinancované z ESF sú oprávnené iba pre územie menej rozvinutých regiónov SR (ďalej len „MRR“).

 


[1] http://www1.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10365

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2020 - 01.11.2023
Celková suma
48,779,382 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora subjektov sociálnej ekonomiky s…
Typ
Podpora subjektov s…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
18.03.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
18.03.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
61,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
61,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených mikropodnikov, malých a stredných podnikov (vrátane družstevných podnikov a podnikov sociálneho hospodárstva)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
61,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených mikropodnikov, malých a stredných podnikov (vrátane družstevných podnikov a podnikov sociálneho hospodárstva), ktoré fungujú rok po ukončení projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
61,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.