Popis projektu

Projekt predstavuje financovanie miezd a odmien oprávnených zamestnancov Koordinátora EIA v celkovom počte 15 štátnozamestnaneckých miest. Začiatok realizácie aktivít súvisiacich s týmto projektom bol stanovený na 01.01.2019, dĺžka realizácie projektu predstavuje 12 mesiacov.

Koordinátorom EIA je odbor kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „KEIA“). KEIA je odborným a nezávislým útvarom zodpovedným za kontrolu a vyhodnocovanie súladu projektov uchádzajúcich sa o zdroje z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF") s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej lej „podmienka posudzovania vplyvov na životné prostredie“), z čoho vyplýva potreba priameho prepojenia s príslušnými riadiacimi orgánmi (ďalej len „RO“).

KEIA bol vytvorený v rámci organizačnej štruktúry Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky dňa 01.11.2016 ako oddelenie kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré bolo začlenené do priamej riadiacej pôsobnosti odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, v rámci sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, pričom na základe zmeny organizačnej štruktúry Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s účinnosťou od 01.04.2017 je Koordinátorom EIA odbor kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie v riadiacej pôsobnosti ministra životného prostredia Slovenskej republiky.

Činnosť KEIA spočíva vo výkone kontroly a následného vyhodnotenia podmienky posudzovania vplyvov na životné prostredie v dvoch variantoch. Variant č. 1 zavedený pre tzv. veľké infraštruktúrne projekty, ktorý je vykonávaný mimo procesu administratívneho overovania vykonávaného RO. Vzhľadom na rozsah a náročnosť takýchto projektov bol vytvorený tento variant, pričom počas samotného pracovného výkonu môže KEIA spolupracovať s poradným orgánom Európskej Komisie. Variant č. 2 zavedený pre tzv. malé projekty je vykonávaný priamo v procese administratívneho overovania vykonávaného RO, tzn. KEIA pri výkone spolupracuje a komunikuje s RO. Procesnosť, povinnosti a požiadavky sú, resp. budú upravené internými manuálmi RO a KEIA. V oboch variantoch je výstup KEIA záväzný pre RO.

Výsledkom projektu je dostatočné a kvalifikované personálne zabezpečenie KEIA ako aj zabezpečenie zamedzenia, resp. zníženia fluktuácie zamestnancov, podieľajúcich sa na plnení úloh KEIA.

Podrobné výpočty priemernej ceny práce zamestnancov Koordinátora EIA a celkovej sumy nenávratného finančného príspevku tvoria samostatné prílohy žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2019
Celková suma
320,218 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie miezd a odmien oprávnených…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
10,83 (FTE)
Cieľ
11,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
21.02.2020
Riziko
-
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

612 001 Osobný príplatok

účtovný doklad č. 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

účtovný doklad č. 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642 015 Náhrady príjmu

účtovný doklad č. 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Napoistenie do rezervného fondu solidarity

účtovný doklad č. 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

účtovný doklad č. 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

účtovný doklad č. 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

účtovný doklad č. 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

účtovný doklad č. 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

účtovný doklad č. 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

616 Doplatok k platu a ďalší plat

účtovný doklad č. 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny vyplácané z prostriedkov technickej pomoci

účtovný doklad č. 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

účtovný doklad č. 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

účtovný doklad č. 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

účtovný doklad č. 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Napoistenie do rezervného fondu solidarity

účtovný doklad č. 2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

účtovný doklad č. 2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

účtovný doklad č. 2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

účtovný doklad č. 2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

616 Doplatok k platu a ďalší plat

účtovný doklad č. 2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

účtovný doklad č. 2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

účtovný doklad č. 2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 001 Osobný príplatok

účtovný doklad č. 2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny vyplácané z prostriedkov technickej pomoci

účtovný doklad č. 2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

účtovný doklad č. 2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

účtovný doklad č. 2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

účtovný doklad č. 2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

účtovný doklad č. 2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642 015 Náhrady príjmu

účtovný doklad č. 2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.