Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Buzica

Obec Buzica

Popis projektu

Hlavná aktivita projektu bude prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl.4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.  Realizovaná významná obnova budovy Obecného úradu a kultúrneho domu  sa odrazí v zlepšených tepelno-technických vlastnostiach stavebných konštrukcií, modernizácii vykurovacieho systému, osvetlenia a inštalácie rekuperácie so spätným získavaním tepla. Navrhované opatrenia prinesú zníženie výdavkov na spotrebovanú energiu, zlepšenie vnútorného prostredia budov a predĺženie úžitkovej hodnoty stavby. Zateplením sa znížia celkové náklady na vykurovanie, stavba sa ochráni pred nepriaznivými účinkami pôsobenia klimatických vplyvov, zároveň dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty budovy Obecného úradu a kultúrneho domu.

Pri návrhu súboru opatrení sa zároveň kládol aj dôraz na ukazovateľ ,,Value for Money“, ktorý sa určí pomerom hodnoty  merateľného ukazovateľa , t.j. zníženie potreby energie v predmetnej budove a vynaložených finančných zdrojov. Ukazovateľ ,,Value for Money“ je výsledným ukazovateľom, ktorý vyjadruje celkový prínos projektu ,, získaná hodnota za vynaložené finančné zdroje“.

Predmetný projekt dosiahol ukazovateľ "Value for money" na úrovni , čím projekt dosiahol "" mieru príspevku k špecifickému cieľu 4.3.1. OP KŽP.

Určujúcim a referenčným faktorom tohto projektu, sú nasledovné merateľné ukazovatele:

P0612    Podlahová plocha budov                                                     2 861,13 m2

P0470    Počet verejných budov                                                        1

P0250    Počet opatrení                                                                       4

P0706    Zvýšená kapacita výroby energie z obnov. zdrojov        0,013 MW

P0707    Zvýšená kapacita výroby tepla z obnov. zdrojov             0,013 MWt

P0705    Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnov. zdrojov        0 MWe

P0628    Spotreba energie v budove pred realiz. opatrení            171,26 MWh/rok

P0627    Spotreba energie v budove po realiz. opatrení                 39,43 MWh/rok

P0084    Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zar. OZE              11,596 MWh/rok

P0080    Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zar. OZE          0 MWh/rok

P0103    Odhadované ročné zníženie emisií CO2                              141,48 t.ekviv.CO 

P0701    Zníženie ročnej spotreby primárnej energie                      176335,12   kWh/rok 

P0687    Zníženie konečnej spotreby energie                                   131833,47  kWh/rok

P0689    Zníženie potreby energie                                                      864954,51 kWh/rok

P0692    Zníženie produkcie emisií PM10                                          25,21 kg/rok

P0694    Zníženie produkcie emisií SO2                                              103,28kg/rok

P0691    Zníženie produkcie emisií Nox                                              203,88 kg/rok

Viac
Subjekt
Obec Buzica
Miesta realizácie
Buzica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2017 - 01.12.2021
Celková suma
1,215,729 €
Vlastné zdroje
60,786 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.12.2017
Skutočný začiatok
19.12.2017
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
09.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
06.06.2020
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
09.12.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.03.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2861,13 (m2)
Cieľ
2861,13 (m2)
Naposledy aktualizované
09.03.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
28,9887 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
171,255 (MWh/rok)
Cieľ
171,255 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0113 (MW)
Cieľ
0,0113 (MW)
Naposledy aktualizované
09.03.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0113 (MWt)
Cieľ
0,0113 (MWt)
Naposledy aktualizované
09.03.2022
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
11,865 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
30,2828 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
09.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
8,4185 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
30,4993 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.03.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
142266,3404 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
880975,697 (kWh/rok)
Cieľ
864953,2458 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
172732,3923 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.03.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
562,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
505,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2022
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2021
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2022
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2022
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2022
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2022
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia 2

Faktúra č. 2018003 PD 2

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2018
Názov

Projektová dokumentácia 6

Faktúra č. 2018036 PD 6

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2018
Názov

Energetický certifikát budovy

Faktúra č. 2021061 ECB

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

Publicita projektu - dočasný pútač

Faktúra č. 200528 Publicita

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
WILLCOM s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Publicita projektu - stála tabuľa

Faktúra č. 211227 Publicita

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
WILLCOM s.r.o.
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 7/2021 SD

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 11/2021 SD

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

Projektová dokumentácia 1

Faktúra č. 2017091 PD 1

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2018
Názov

Projektová dokumentácia 3

Faktúra č. 2018010 PD 3

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Projektová dokumentácia 4

Faktúra č. 2018018 PD 4

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2018
Názov

Projektová dokumentácia 5

Faktúra č. 2018021 PD 5

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2018
Názov

Projektová dokumentácia 11

Faktúra č. 2019005 PD 11

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2019
Názov

Projektová dokumentácia 7

Faktúra č. 2018041 PD 7

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2018
Názov

Projektová dokumentácia 9

Faktúra č. 2018050 PD 9

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2018
Názov

Projektová dokumentácia 8

Faktúra č. 2018047 PD 8

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2018
Názov

Projektová dokumentácia 10

Faktúra č. 2018056 PD 10

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2019
Názov

Externý manažment

Faktúra č. 21009 EM

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2021
Názov

Externý manažment

Faktúra č. 21033 EM

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Energetický audit

Faktúra č. 2017281219 Energetický audit

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2018
Názov IČO
Názov
WILLCOM s.r.o.
IČO
36593087
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
Ing. Marcel Koncz
IČO
41285905
Názov
IZOLEX BAU s.r.o.
IČO
31721770
Názov
Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
IČO
50812416
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.