Popis projektu

Štúdiu uskutočniteľnosti projektu  (ďalej len „projekt Open Data 2.0“) pripravil Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „UPVII“).

Projekt Open Data  2.0 bude realizovať Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „UPVII“). Táto inštitúcia bude zároveň prijímateľom nenávratného finančného príspevku z prostriedkov Prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „PO7 OP II“). Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, ktorá realizovala elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda v rámci programového obdobia 2007 – 2013 z prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti je prostredníctvom dohody o spolupráci súčasťou projektu. Na jej základe bude zabezpečená potrebná súčinnosť pri realizácii plánovaných rozvojových aktivít vrámci tohto projektu.

Úrad vlády, ako ústredný orgán štátnej správy, vykonáva správu portálu data.gov.sk. V súlade s uznesením vlády SR č. 346/2017 zo dňa 24.07.2017, bola úlohou B.30 vedúcemu úradu vlády SR uložená povinnosť zabezpečiť 

Z hľadiska PO7 OP II bude projekt realizovaný v rámci špecifického cieľa 7.5 Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát. Konkrétne budú realizované nasledovné aktivity:

 • aktualizácie centrálnej platformy otvorených údajov,
 • zjednodušenie prihlasovania znížením technického zaťaženia (komplikovaná autorizácia aj autentifikácia bez možnosti prihlasovania menom a heslo) pre zvýšenie záujmu o interakciu komunity ako aj zodpovedných osôb,
 • doplnenie existujúceho diskusného fóra o nové funkcionality a oblasti zamerania,
 • zavedenie komplexného monitorovania stavu a spokojnosti s otvorenými údajmi,
 • sémantické vyhľadávanie nad otvorenými údajmi,
 • kolaboratívne tagovanie obsahu prostredníctvom centrálneho modelu,
 • bezpečnosť a archivácia otvorených údajov,
 • zefektívnenie realtime dopytovania nad otvorenými údajmi.

 • automatická klasifikácia kvality údajov,
 • technická podpora procesov dátového auditu (tvorba a monitoring úloh v oblasti otvorených údajov pre poverené osoby),
 • zvyšovanie kvality údajov vytvorením automatickej syntaktickej a sémantickej validácie a reportovania,
 • synchronizácia s európskymi štandardmi v oblasti otvorených údajov (DCAT-AP 1.1),
 • zjednodušenie decentralizácie katalógu,
 • podpora otvorených máp a s automatizovaným export do zvoleného formátu (napríklad OpenStreetMaps).

 • vlastný autorizačný modul v platforme otvorených údajov (súčasný modul zdieľa autorizáciu s platformou eDemokracia a ÚPVS, ktorý je preto značne komplikovaný) pre zjednodušenie prístupu a publikácie poverených subjektov (SHMÚ, ŽSR,...)

 • zapojenie samospráv do tvorby otvorených údajov
 • zapojenie ďalších štátom zriadených právnických osôb

Vybudovaný informačný systém bude integrálnou súčasťou e-Governmentu podľa platnej NKIVS. Navrhovaný národný projekt spadá do prioritnej osi PO7 OPII
(Informačná spoločnosť) a prispieva k naplneniu špecifických cieľov:
• 7.5 Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Košický kraj, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2022 - 01.12.2023
Celková suma
1,023,686 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Testovane
Typ
H. Implementácia ná…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
01.09.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Nasadenie
Typ
H. Implementácia ná…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Implmentácia
Typ
H. Implementácia ná…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
01.09.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Nákup HW a krabicového SW
Typ
H. Implementácia ná…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
01.10.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Analýza a dizajn
Typ
H. Implementácia ná…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie
Hodnota
83,33 (%)
Cieľ
83,33 (%)
Naposledy aktualizované
31.03.2023
Riziko
-
Názov
Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

položka č. 107 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 01_2022 3900002

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

položka č. 108 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 01_2022 3900002

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

položka č. 108 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 02_2022 3900005,3900009,3900013

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

položka č. 107 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 02_2022 3900005,3900009,3900013

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

položka č. 107 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 03_2022 3900018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

položka č. 108 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 03_2022 3900018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

položka č. 108 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 04_2022 3900022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

položka č. 11 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 04_2022 3900022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

položka č. 107 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 04_2022 3900022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

položka č. 107 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 05_2022 3900024 3900025 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

položka č. 11 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 05_2022 3900024 3900025 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

položka č. 2 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 05_2022 3900024 3900025 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

položka č. 108 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 05_2022 3900024 3900025 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

položka č. 107 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 06_2022 3900028 3900030

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

položka č. 11 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 06_2022 3900028 3900030

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

položka č. 108 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 06_2022 3900028 3900030

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

položka č. 2 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 06_2022 3900028 3900030

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

položka č. 2 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 07_2022 3900033

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

položka č. 11 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 07_2022 3900033

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

položka č. 108 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 07_2022 3900033

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

položka č. 2 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 08_2022 3900038 3900039

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

položka č. 11 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 08_2022 3900038 3900039

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

položka č. 108 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 08_2022 3900038 3900039

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

položka č. 108 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 09_2022 3900041,3900042,3900043,3900044

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

položka č. 2 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 09_2022 3900041,3900042,3900043,3900044

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

položka č. 11 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 09_2022 3900041,3900042,3900043,3900044

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

položka č. 108 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 09_2022 3900041,3900042,3900043,3900044

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

položka č. 2 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 10_2022 3900046,3900047,3900048

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

položka č. 2 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 10_2022 3900046,3900047,3900048

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

položka č. 108 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 10_2022 3900046,3900047,3900048

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

položka č. 108 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 10_2022 3900046,3900047,3900048

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

položka č. 11 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 10_2022 3900046,3900047,3900048

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

položka č. 2 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 11_2022 3900051,3900052,3900053,3900054

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

položka č. 39 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 11_2022 3900051,3900052,3900053,3900054

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

položka č. 108 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 11_2022 3900051,3900052,3900053,3900054

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

položka č. 2 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 11_2022 3900051,3900052,3900053,3900054

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

položka č. 7 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 12_2022 3900056,3900057,3900059

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

položka č. 108 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 12_2022 3900056,3900057,3900059

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

položka č. 2 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 12_2022 3900056,3900057,3900059

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

položka č. 39 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 12_2022 3900056,3900057,3900059

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

položka č. 2 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 12_2022 3900056,3900057,3900059

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Položka NFP č. 4

Zúčtovanie na projekt 07_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Položka NFP č. 2

Zúčtovanie na projekt 07_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Položka NFP č. 108

Zúčtovanie na projekt 07_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Položka NFP č. 39

Zúčtovanie na projekt 07_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Položka NFP č. 39

Zúčtovanie na projekt 08_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Položka NFP č. 62

Zúčtovanie na projekt 08_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Položka NFP č. 108

Zúčtovanie na projekt 08_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Položka NFP č. 4

Zúčtovanie na projekt 08_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Položka NFP č. 39

Zúčtovanie na projekt 09_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Položka NFP č. 62

Zúčtovanie na projekt 09_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Položka NFP č. 4

Zúčtovanie na projekt 09_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Položka NFP č. 31

Zúčtovanie na projekt 11_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Položka NFP č. 36

Zúčtovanie na projekt 11_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Položka NFP č. 77

Zúčtovanie na projekt 11_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Položka NFP č. 58

Zúčtovanie na projekt 11_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Položka NFP č. 36

Zúčtovanie na projekt 10_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Položka NFP č. 32

Zúčtovanie na projekt 10_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Položka NFP č. 82

Zúčtovanie na projekt 10_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Položka NFP č. 62

Zúčtovanie na projekt 10_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Milník č. 1

inFormo - Miľník č. 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Milník č. 2

inFormo - Milník č. 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Milník č. 2

inFormo - Milník č. 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Milník č. 3

inFormo - Milník č. 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Položka NFP č. 7

Zaúčtovanie na projekt 01_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Položka NFP č. 2

Zaúčtovanie na projekt 01_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Položka NFP č. 108

Zaúčtovanie na projekt 01_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Položka NFP č. 39

Zaúčtovanie na projekt 01_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Položka NFP č. 2

Zaúčtovanie na projekt 02_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Položka NFP č. 39

Zaúčtovanie na projekt 02_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Položka NFP č. 108

Zaúčtovanie na projekt 02_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Položka NFP č. 35

Zaúčtovanie na projekt 02_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Položka NFP č. 2

Zúčtovanie na projekt 03-2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2023
Názov

Položka NFP č. 108

Zúčtovanie na projekt 03-2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2023
Názov

Položka NFP č. 61

Zúčtovanie na projekt 03-2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2023
Názov

Položka NFP č. 39

Zúčtovanie na projekt 03-2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2023
Názov

Položka NFP č. 2

Zúčtovanie na projekt 4_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Položka NFP č. 108

Zúčtovanie na projekt 4_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Položka NFP č. 39

Zúčtovanie na projekt 4_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Položka NFP č. 2

Zúčtovanie na projekt 05_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Položka NFP č. 108

Zúčtovanie na projekt 05_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Položka NFP č. 39

Zúčtovanie na projekt 05_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Položka NFP č. 4

Zúčtovanie na projekt 06_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Položka NFP č. 2

Zúčtovanie na projekt 06_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Položka NFP č. 108

Zúčtovanie na projekt 06_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Položka NFP č. 39

Zúčtovanie na projekt 06_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Položka NFP č. 107

Zúčtovanie na projekt 06_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Faktúra č. 2 Cloudové služby

Faktúra č. 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
4,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 5 Cloudové služby

Faktúra č. 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
2,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 4 Cloudové služby

Faktúra č. 4

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
2,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Národný katalóg otvorených údajov

Faktúra Univerzita Karlova

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Univerzita Karlova
Žiadaná suma
16,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Národný katalóg otvorených údajov

Faktúra Univerzita Karlova

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Univerzita Karlova
Žiadaná suma
8,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Národný katalóg otvorených údajov

Faktúra Univerzita Karlova

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Univerzita Karlova
Žiadaná suma
25,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Národný katalóg otvorených údajov

Faktúra Univerzita Karlova

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Univerzita Karlova
Žiadaná suma
33,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 3 Cloudové služby

Faktúra č. 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
2,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 1 Cloudové služby

Faktúra č. 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
8,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 6 Cloudové služby

Faktúra č. 6

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
2,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 7 Cloudové služby

Faktúra č. 7

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
2,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
28,055 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
28,055 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.