Popis projektu

Ministerstvo financií SR v tomto období prichádza s ďalším rozvojovým projektom, ktorý zefektívni vybrané procesy verejnej správy – konkrétne procesy elektronickej fakturácie vo verejnom obstarávaní so štátom. Uvedený projekt pomôže naplniť aj ciele Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Ide konkrétne o cieľ  7.2 - Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike, keďže navrhované riešenie umožní aj malým a stredným podnikateľom využívať zdieľané služby verejnej správy a realizovať fakturáciu so štátom elektronicky. Druhým napĺňaným cieľom je cieľ 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami, keďže navrhovaným zavedením elektronickej fakturácie dôjde k optimalizácii  dvoch komplexných úsekov verejnej správy, a to úseku U00026 Finančná kontrola a úseku U00203 – Verejné obstarávanie.

Navrhovaný projekt bol iniciovaný z pozície EÚ, pričom primárnym spúšťačom bola Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní, ktorú považujeme za základné východisko pre aplikovanie elektronickej fakturácie v členských štátoch EÚ. V zmysle nej sú členské štáty EÚ povinné zabezpečiť, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia prijímali a spracúvali elektronické faktúry, ktoré sú v súlade s európskou normou pre elektronickú fakturáciu, pričom elektronickou faktúrou sa rozumie faktúra, ktorá bola vystavená, zaslaná a prijatá v štruktúrovanom elektronickom formáte, ktorý umožňuje jej automatické a elektronické spracovanie.  Slovenská republika sa pri príprave projektu opierala aj o skúsenosti a doterajší prístup členských krajín pri implementácii elektronickej fakturácie vo verejnom obstarávaní. Krajiny EÚ, ktoré sú už v implementácii elektronickej fakturácie na pokročilejšej úrovni realizovali povinný príjem a zasielanie elektronických faktúr v Business-to-Goverment (B2G) a Governemnt-to-Government (G2G) modeloch, pričom niektoré tento rozsah rozšírili aj na model Government-to-Business (G2B), či dokonca úplne na Business-to-Business (B2B). Tento prístup umožňuje napĺňanie vízie o jednotnej Európe. V neposlednom rade treba uviesť, že Ministerstvo financií SR tiež zohľadňovalo aj finančnú politika Ministerstva financií SR, keďže práve elektronizácia procesu fakturácie vo verejnom obstarávaní (s priestorom pre pokrytie celého podnikania) vytvorí predpoklad pre podporu efektívneho a kvalitného finančného riadenia vďaka dostupnosti údajov, ktoré ministerstvo potrebuje.

V zmysle vyššie uvedeného je hlavným cieľom projektu :

- Transponovať Smernicu o elektronickej fakturácii do prostredia SR, pričom výsledkom je príprava, platnosť a účinnosť zákona o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (návrh zákona prešiel 2. a 3. čítaním v pléne NR SR dňa 18.6.2019 a bol postúpený do ďašieho procesu na podpis prezidentovi SR - predpokladaná účinnosť zákona je 1. augusta 2019);

- Štandardizovať procesy fakturácie v obchodnom styku s verejnou správou, pričom výsledkom je, že všetci verejní obstarávatelia a obstarávatelia, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie budú môcť využiť v rámci verejných zákaziek práve elektronickú fakturáciu (zavedie sa elektronická fakturácia v procesoch  B2G, G2B a G2G, t.j. medzi subjektami VS navzájom, resp. medzi subjektami VS a ich slovenskými alebo zahraničnými dodávateľmi);

- Zefektívniť a zrýchliť procesy prijatia faktúr a podporiť následné spracovávanie faktúr, pričom výsledkom je maximálne skrátenie procesov súvisiacich s prijatím faktúr a ich následným spracovaním (t.j. eliminuje sa nahadzovanie údajov z papierových faktúr do systému na ich spracovanie);

- Zabezpečiť úsporu nákladov na tlač, poštovné a doručenie faktúr, pričom výsledkom je výrazné zníženie nákladov (aj času) na tlač, poštovné a doručovanie faktúr.

Naplnenie uvedených cieľov a aktivít bude možné dosiahnúť po ukončení projektu, pričom štart aktivít projektu sa predpokladá vo štvrtom kvartáli roka 2019, s celkovou dobou realizácie projektu 46 mesiacov. Znamená to, že v priebehu roka 2022 budú môcť relevantné skupiny používateľov - primárne verejní obstarávatelia/obstarávatelia a slovenskí alebo zahraniční dodávatelia ich tovarov a služieb - v rámci procesu verejného obstarávania využívať funkcionality centrálneho informačného systému elektronickej fakturácie - IS EFA. Zároveň, na základe dostupnosti údajov z predmetného centrálneho systému, bude môcť aj štát vykonávať kvalitnejšie a efektívnejšie svoju finančnú politiku.

Realizácia projektu informačného systému elektronickej fakturácie bude mať pozitívny dopad na viacero skupín používateľov (vedenie a zamestnancov MF SR, ÚVO ako gestora pre tému verejné obstarávanie, verejných obstarávateľov a obstarávateľov, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie realizujúce fakturáciu aj v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ale aj dodávateľov, ktorí realizujú fakturáciu voči verejným obstarávateľom a obstarávateľom. Konkrétnejší popis prínosov sa nachádza ďalej v tejto žiadosti (kap. 7.3).

IS EFA vytvorí predpoklady aj pre fakturáciu v oblasti Business-to-Business (B2B) na dobrovoľnej báze.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Partneri
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.11.2020 - 01.03.2023
Celková suma
5,038,375 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie
Typ
A. Zavádzanie opatr…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie
Typ
A. Zavádzanie opatr…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia
Typ
A. Zavádzanie opatr…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
A. Zavádzanie opatr…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
50,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources, ... )
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet riešení, ktoré umožnia MSP nasadzovať nové inovatívne aplikácie
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.