Popis projektu

Od realizácie nášho zámeru sa očakáva, že prispeje k zlepšeniu výsledkov žiakov v národnom aj medzinárodnom meraní dosiahnutých vedomostí a zručností a k zvýšeniu ich  úspešnosti na trhu práce. Región Nového Mesta nad Váhom sa stal dôležitým centrom strojárskeho a elektrotechnického priemyslu, ktorý signalizuje nedostatok kvalifikovaných absolventov a nízky záujem o technické profesie. Jedným z nástrojov na zmenu situácie je preto aj podpora zlepšovania kľúčových kompetencií žiakov základných škôl a podpora záujmu o technické vzdelanie prostredníctvom zlepšovania materiálno-technického vybavenia škôl.   

Cieľom projektu je inovovať odborné učebne: jazykové laboratórium, učebňu fyziky, chémie, biológie, informatiky a polytechnickú učebňu.

Moderná technika pomáha žiakom pri osvojovaní učiva, žiak sa zdokonaľuje v kľúčových kompetenciách. Zlepšia sa aj výsledky žiakov v národných a medzinárodných meraniach a je predpoklad na vyššiu úspešnosť na trhu práce. Pri vyučovaní môže využívať hravú formu, čo zdokonaľuje jeho zručnosti a schopnosti.

Škola je zameraná na rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov. Žiaci, ktorí sa pravidelne zapájajú do viacerých súťaží, potrebujú mať vytvorené moderné a dynamické prostredie, v ktorom sa budú môcť veľmi dôkladne a kvalitne pripravovať nielen na súťaže, ale aj na výber svojho budúceho povolania. V modernom školskom prostredí dokážu viac, ak budú na sebe pracovať v takomto modernom prostredí.

Cieľovou skupinou sú všetci žiaci, školy, ktorých je 492, z toho máme 19 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Viac
Subjekt
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Miesta realizácie
Nové Mesto nad Váhom
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2020 - 01.06.2021
Celková suma
153,830 €
Vlastné zdroje
7,691 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno - technické úpravy pre obstara…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.07.2020
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
11.08.2020
Názov
Obstaranie učebne IKT - Aktivita č. 6
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
19.06.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Obstaranie učebne fyziky - Aktivita č. 5
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
19.06.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Obstaranie učebne biológie- Aktivita č.…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
19.06.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Obstaranie učebne chémie - Aktivita č. 3
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
19.06.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne - Akti…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
19.06.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Obstaranie jazykovej učebne - Aktivita …
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
19.06.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
09.01.2020
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
31.07.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
604,0 (osoby)
Cieľ
402,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
29.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebno-technické úpravy pre obstaranie učební - Aktivita č. 7

Faktúra stavebno-technické úpravy pre obstaranie učební ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2020
Názov

Vnútorné vybavenie - učebňa IKT

Faktúra za vnútorné vybavenie učební ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Vnútorné vybavenie - učebňa fyziky

Faktúra za vnútorné vybavenie učební ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Vnútorné vybavenie - učebňa biológie

Faktúra za vnútorné vybavenie učební ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Vnútorné vybavenie - učebňa chémie

Faktúra za vnútorné vybavenie učební ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Vnútorné vybavenie - polytechnická učebňa

Faktúra za vnútorné vybavenie učební ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Vnútorné vybavenie - jazyková učebňa

Faktúra za vnútorné vybavenie učební ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

IKT - učebňa IKT

Faktúra za IKT pre odborné učebne ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2020
Názov

IKT - učebňa IKT

Faktúra za IKT pre odborné učebne ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2020
Názov

IKT - učebňa fyziky

Faktúra za IKT pre odborné učebne ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2020
Názov

IKT - učebňa biológie

Faktúra za IKT pre odborné učebne ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2020
Názov

IKT - učebňa chémie

Faktúra za IKT pre odborné učebne ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2020
Názov

IKT - jazyková učebňa

Faktúra za IKT pre odborné učebne ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2020
Názov

Didaktické pomôcky: stavebnice

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: chemikálie

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: zbierka experimentov

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: plastové modely trojrozmerné

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: senzor vodivosti

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: zbierka prírodnín, botanika

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: sada pre simuláciu úrazov

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: nástenka

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: modely, neživá príroda

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: zbierka prírodnín, zoológia

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: súbory preparátov

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: statív

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: model atómu

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: resuscitačná figurína

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: modely, botanika

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: chemické pokusy

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: senzory Molab teploty, tlaku, magnet. poľa, barometer

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: merací prístroj Molab + senzory

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: sada náradia

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: elektrochem. sada na pokusy

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: chemické sklo

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: modely, zoológia

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: odmerné valce, teplomery, silomery...

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: učiteľská sada pre optiku

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: destilačný prístroj

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: Softvér Coach - multilicencia

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: nástenka

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: chémie destillation

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: nástenka

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: magnetické miešadlo

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: zbierka nerastov a hornín

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: nástenné mapy

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: súbor obrazov na biológiu

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: sada pre žiakov, optika

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: preparačné súpravy

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: digitálne mikroskopy

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: nástenka

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: elektrochémia

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky: súbor lúp

Faktúra za didaktické pomôcky pre ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Projektový manažment

Mzdové výdavky - interné riadenie projektu IROP ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Žiadaná suma
2,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Finančný manažment

Mzdové výdavky - interné riadenie projektu IROP ZŠ Tematínska

Vlastník dokladu
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Žiadaná suma
2,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Nové Mesto nad Váhom
IČO
00311863
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
APM Technik s.r.o.
IČO
50517872
Názov
EMEL SK s. r. o.
IČO
51426986
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.