Popis projektu

Projekt bude realizovaný v súlade so schváleným zámerom a štúdiou uskutočniteľnosti ( https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/cb295a93-dd3f-a70c-d1af-d58e6e3ae6b4?tab=documents ).

Projekt sSMART rieši  zavedenie centrálneho systému hodnotenia a certifikácie kognitívnych úrovní digitálnych kompetencií občanov s dôrazom na znevýhodnené skupiny obyvateľstva a zároveň vytvorenie centrálnych komponentov systému hodnotenia a certifikácie využiteľné ako orgánmi verejnej správy, tak aj zamestnávateľmi .

Systém hodnotenia bude klasifikovať úrovne jednotlivcov na škále A1 – B2 s detailným popisom ovládania všetkých 5 kompetencií na danej úrovni. Pre celkové hodnotenie a certifikáciu jednotlivcov je nutné pracovať s maximálne 5 kompetenciami, ktoré však musia pokrývať celú doménu informatiky v oblasti IKT.

- A1 – A2 = základná úroveň digitálnych kompetencií,

- B1 – B2 = špecifická/všeobecná úroveň digitálnych kompetencií,

Funkcionalita systému zahŕňa hlavne : Certifikačné testy,  Riadenie procesov certifikácie vrátane kontroly úhrady prípadných poplatkov za certifikáciu, Register certifikátov, Automatické vydávanie certifikátov, Doručovanie elektronických verzií certifikátov, Používanie elektronických certifikátov v zmysle Jedenkrát a dosť, Moje data a Otvorené údaje ako aj Poskytovanie dát a údajov pre potreby nastavovania regulačného a metodického rámca digitálnych kompetencií.

Implementácia riešenia sleduje:

  • zavedenie štandardizovanej certifikácie digitálnych kompetencií,
  • implementáciu systému pre podporu centrálneho mechanizmu hodnotenia a certifikácie občanov.

Požiadavky na splnenie cieľov možno charakterizovať nasledovne:

  • Monitorovať úroveň digitálnych kompetencií u obyvateľstva (Vďaka monitoringu bude možné lepšie nastavovať regulačné rámce eGovernmentu a budovať elektronické služby z verejných zdrojov tak, aby boli prispôsobené úrovni digitálnych kompetencií.)
  • Zaviesť certifikáty pre  digitálne kompetencie za účelom preukázania úrovne uchádzača o zamestnanie a zamestnanca. (Zavedením certifikátov sa zvyšuje spoločenská hodnota jednotlivca a zamestnávateľom umožňuje efektívne sledovať a riadiť ľudské zdroje z pohľadu informatiky.)

Dosiahne sa tak splnenie plánovaných výsledkov špecifického cieľa 7.4 medzi ktoré patrí zvýšenie využívania služieb eGovernmentu a špecifického cieľa 7.6. medzi ktoré patrí zvýšenie  intenzity využívania služieb a vzdelávania sa v digitálnom prostredí a zvýšenie aktívneho zapojenia do ekonomického a sociálneho diania v svojom okolí.

V súlade s ďalšími reformnými krokmi a cieľmi, podporovanými operačnými programami Ľudské zdroje a Integrovaná infraštruktúra sa ÚPPVII rozhodol pristúpiť k implementácii jednotného rámca a k implementácii projektu eSMART,

Na vytvorenie nástroja hodnotenia a certifikácie kognitívnych úrovní digitálnych kompetencií jednotlivcov pri realizácii projektu eSMART podporovaného z OPII sa využije parciálna súčinnosť s projektom Zamestnaj sa, buď KOMPetentný! podporovaného z OPĽZ kde je prijímateľom RÚZ.  ÚPPVII a RÚZ sa dohodli na súčinnosti, ktorá je formalizovaná Memorandom o spolupráci.

V projekte sa predpokladá  súčinnosť a spolupráca pri tvorbe metodík, pri zabezpečení ich vecného obsahu, metodiky pre zvyšovanie úrovne kompetencií resp. hodnotenie úrovne digitálnych kompetencií a podobne s ďalšími centrálnymi rezortami (napríklad MPSVaR, NBÚ, ÚOOÚ, MŠVVaŠ SR). 

Projekt bude realizovaný v zmysle štandardov a metodík pre realizáciu národných projektov v zmysle platných usmernení a legislatívy. V rámci realizácie projektu vznikla zmena oproti harmonogramu realizácie v štúdii uskutočniteľnosti, ktorá znamená presun realizácie Funkčného prototypu z aktivity implementácie do aktivity Analýza a Dizajn. Presun je odôvodnený možnosťou potvrdenia cieľov projektu ako aj potvrdením funkčných vlastností a výstupov z testovaní, hodnotení a certifikácie. Zároveň je táto zmena zapríčinená časovým posunom realizácie aktivít projektu Buď KOMPetentný!, ktoré je potrebné v rámci intervenčnej logiky zosúľaďovať a koordinovať s realizáciou aktivít projektu eSMART.

V rámci realizácie bude v jednotlivých aktivitách projektu realizácia prebiehať nasledovne :

- v rámci aktivity bude realizovaný PoC (verejné obstarávanie pre zabezpečenie realizácie PoC ), ktorý v rámci vstupov a najmä výstupov zabezpečí relevantné vstupy pre zadefinovanie a upresnenie požiadaviek na Detailnú funkčnú špecifikáciu

- následne bude v rámci aktivity realizované verejné obstarávaniena dodanie detailnej funkčnej špecifikácie vrátane funkčného prototypu so základnou sadou testov a príslušných dát pre možnosť overenia funkčnosti. Funkčný prototyp je nevyhnutnou súčasťou pre overenie celkovej funkčnosti a zároveň v zmysle intervenčných cieľov v spolupráci s projektom Buď KOMPetentný umožní praktické overenie formou aplikácie externých dátových vstupov (priebežné výstupy z projektu Buď KOMPetentný) a následného testovania a certifikácie.

- v rámci aktivity bude realizovaná implementácia, testovanie a nasadenie projektu na základe detailnej funkčnej špecifikácie a výstupov z testovania funkčného prototypu

- aktivita bude realizovaná dodávateľsky, dodávataľ bude vysúťažený formou verejného obstarávania

- v rámci aktivity bude nakúpený a inštalované HW a SW určený pre zriadenie testovacích stredísk u spolupracujúcich subjektov ( spolupracujúce Univerzity ). HW a SW je určený pre využívanie v rámci plánovaného 5 ročného obdobia pre dosiahnutie cieľov projektu formou spolupráce s týmito subjektami.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.12.2019 - 01.12.2022
Celková suma
8,441,728 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
I. Rozvoj digitálny…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
I. Rozvoj digitálny…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
A. Kompozícia elekt…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
23.01.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
15.01.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nástrojov asistovaného života a/alebo telemedicíny zavedených do reálneho využívania.
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových cezhraničných služieb pre občanov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových zjednodušených životných situácií pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových alebo modifikovaných elektronických služieb eGovernmentu pre potreby identifikovaných znevýhodnených skupín
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
230000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.