Popis projektu

Rada vlády pre digitalizáciu verejnej správy a digitálny jednotný trh schválila dňa 28.2.2017 dokument Manažment údajov, ktorý navrhuje riešiť problematiku riadenia údajov a zdieľania údajov, či už medzi inštitúciami verejnej správy alebo medzi subjektami mimo verejnej správy.

Podľa § 34a kompetenčného zákona je ÚPVII ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť informatizácie spoločnosti. ÚPVII v oblasti informatizácie spoločnosti zabezpečuje centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie o využívaní finančných zdrojov vo verejnej správe pre informačné technológie, centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti vrátane realizácie centrálnych stavebných blokov pre Manažment údajov.

ÚPVII je podľa zákona 305/2013 správcom spoločného modulu Procesnej integrácie a integrácie údajov, ktorého súčasťou je aj centrála integračná platforma. Cieľom realizácie národného projektu (ďalej len „CAMP“ ) je rozšírenie počtu komunikačných kanálov v rámci poskytovania multikanálového prístupu k službám, ktorý je bližšie popísaný dokumentom Strategická priorita Multikanálový prístup. Z dôvodu koordinácie napojenia služieb, zabezpečenia jednotnej aplikácie štandardov, ako aj samotného technického riešenia je nevyhnutné tento projekt realizovať na centrálnej úrovni.

Realizácia a následná implementácia CAMP zohráva kľúčovú úlohu v procese sprístupnenia všetkých služieb verejnej správy aj tretím stranám, vrátane bežných občanov a podnikateľov. Pojem a potreba CAMP je definovaný už v zákone o e-Governmente, ktorý novelou z roku 2017 etabluje modul procesnej integrácie a integrácie údajov. Funkčnosť v rámci jednotného pripojenia a následnej interakcie prístupových miest, ako aj jednotného prístupu informačných systémov na účely práve verejnej správy je možné realizovať len na základe CAMP.

Realizáciou CAMP bude umožnené udomácnenie sa nových komunikačných kanálov v rámci poskytovania multikanálového prístupu k službám, konkrétne mobilný prístup a prístup prostredníctvom aplikácií tretích strán.  Na základe tohto dôjde k zvýšeniu záujmu tretích strán o využívanie týchto služieb. Vytvorením rozhrania Open API VS bude zabezpečený kontrolovaný vstup tretích strán do oblasti poskytovania nimi vybratých elektronických služieb, čo zároveň prinesie opätovné zvýšenie komfortu užívateľov a na druhej strane to inštitúciám verejnej správy neprinesie zvyšovanie už tak vysokých nákladov na realizáciu jednotlivých úkonov v aktuálnom stave, bez informatizácie tohto systému.

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „NKIVS“) uvádza povinnosť poskytovať otvorené aplikačné rozhrania jednotlivými informačnými systémami štátnej správy. Publikovanie týchto rozhraní bude uskutočňované práve vďaka CAMP, ktorá zároveň umožní jej poskytovanie cieľovým systémom. Tým sa materializuje aj jeden z aplikačných princípov NKIVS - Otvorené API. Aplikačné rozhrania elektronických služieb sú verejné pre dôveryhodné aplikácie tretích strán a budované spôsobom umožňujúcim ich použitie komukoľvek (po splnení určených podmienok). Všetky služby informačných systémov VS, ktoré sú dostupné pre občanov a podnikateľov grafickým rozhraním, majú byť dostupné aj otvoreným aplikačným rozhraním – cez Open API.

API Manažment Platforma ďalej vychádza z nadväzujúcich dokumentov a to najmä strategickej priority Integrácia a orchestrácia, strategickej priority Multikanálový prístup a akčného plánu informatizácie verejnej správy, kde je ako projekt č.1 pre oblasť Lepšie služby definovaná Jednotná publikácia významných agendových služieb do multikanálového prostredia tak, aby tieto služby boli využiteľné všetkými organizáciami v rámci, ale aj mimo VS (koncept otvorených rozhraní – Open API).

V rámci multikriteriálnej analýzy boli posúdené alternatívy ponechania aktuálneho stavu, realizovania API manažment platformy s využitím synergií existujúcich projektov, realizovania CAMP v plnom rozsahu a zakúpenia CAMP v plnom rozsahu. Z hľadiska maximalizácie prínosov a efektívnosti vynaložených prostriedkov štúdia vyhodnotila ako najvhodnejšiu alternatívu B na ktoré nadviaže implementácia ďalších požadovaných funkcionalít.

Motiváciou pre realizáciu projektu je Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (ďalej len „NKIVS“), na ktorú nadväzujú strategické priority Multikanálový prístup a Integrácia a orchestrácia. Z NKIVS vychádza aj Referenčná architektúra integrovaného informačného systému verejnej správy, ktorá definuje dva integračné komponenty – platformu integrácie údajov a zbernicu front-endovej integrácie. Základnými aktérmi zasiahnutými projektom budú občania, podnikatelia, orgány verejnej moci, tretie strany, zahraničné subjekty a ÚPVII. Poskytovateľmi týchto služieb budú orgány verejnej moci a ÚPVII, pričom ostatní aktéri budú konzumentmi týchto služieb.

Realizácia projektu je dôležitá z hľadiska:

·        riešenia súčasného negatívneho stavu, kedy informačné systémy VS a ich služby nie sú prístupné pre priame prepojenie s externými informačnými systémami komerčných subjektov a tak nie je umožnené budovanie inovatívnych služieb VS pre občanov a podnikateľov komerčným sektorom vo forme aplikácií. Tento stav je v rozpore s bežnou praxou v komerčnom sektore, kde podnikateľské subjekty umožňujú riadený prístup do svojich informačných systémov prostredníctvom API rozhraní iným subjektom a podporujú využívanie ich funkcionality čím si zabezpečujú rast využívania vlastných služieb a produktov.

·        vytvorenia predpokladu pre vývoj a používanie moderných a užívateľsky prívetivých aplikácií poskytujúcich služby VS prostredníctvom mobilov, tabletov a iných typov moderných zariadení,

·        navrhnutia obsahu projektu CAMP a posúdenia jeho prínosov a nákladov. Realizáciou projektu sa nielen sprístupnia vybrané informačné systémy VS pre komerčný sektor, ale sa zavedie doteraz neexistujúci jednotný a centrálny manažment API rozhraní VS.

·        definovania spôsobu sprístupnenia IS VS pre komerčný sektor prostredníctvom CAMP a budovaním nových, lepších a inovatívnych služieb pre občanov a podnikateľov aj za účasti komerčného sektora, čo je jedným z dôležitých predpokladov úspešnej digitálnej transformácie.

·        definovania etapy životného cyklu API rozhraní vo VS a potreby VS z hľadiska ich riadenia,

·        definovania potrebnej funkcionality CAMP, ktorá je nevyhnutná pre riadené, kontrolované a bezpečné sprístupnenie API rozhraní VS komerčnému sektoru,

·        posúdenia varianty prístupu k realizácii API manažmentu VS a zhodnotila výhody a nevýhody jednotlivých variant, definovala možný prístup VS k vývojárom a tretím stranám,

·        definovania potrebných analytických nástrojov a reportingu pre API Manažment VS.

„Modul procesnej integrácie a integrácie údajov zabezpečuje prostredie pre elektronickú komunikáciu medzi informačnými systémami v správe rôznych orgánov verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky. Správcom modulu je UPVII. Modul procesnej integrácie a integrácie údajov zabezpečuje:

·        jednotné pripojenie a interakciu prístupových miest,

·        procesné riadenie a realizáciu elektronickej úradnej komunikácie s orgánmi verejnej moci na účely výkonu verejnej moci elektronicky,

·        výmenu elektronických správ medzi orgánmi verejnej moci,

·        jednotný prístup informačných systémov k informačným systémom orgánu verejnej moci na účely výkonu verejnej moci elektronicky,

·        integráciu údajov, synchronizáciu údajov pri referencovaní a jednotný spôsob poskytovania údajov z informačných systémov v správe orgánov verejnej moci, najmä z referenčných registrov a základných číselníkov,

·        evidenciu oprávnení na získavanie dokumentov a údajov.

NKIVS zároveň chápe e-Government ako otvorenú platformu, pričom „e-Government sa vďaka otvoreniu rozhraní informačných systémov verejnej správy stane platformou pre zapojenie používateľov. Presadí sa otvorenie aplikačných rozhraní informačných systémov verejnej správy („Open API“) tak, aby mohli aplikačné služby využívať aj dôveryhodné informačné systémy tretích strán. Vytvorí sa tak kreatívna konkurencia medzi komerčnými riešeniami, ktoré povedú k zvýšeniu spokojnosti používateľov a k vzniku inovatívnych a netušených riešení.“ NKIVS tiež uvádza, že inovatívny štát sa dá dosiahnuť vďaka otvorenému API tzv. Open API.

CAMP pre publikovanie Open API IS VS je z pohľadu referenčnej architektúry IS VS rozdelená na dve časti:

1.      API Gateway - náhrada súčasnej zbernice front-endovej integrácie.

2.      Nadstavbové moduly - balík nástrojov na správu a podporu API.

Hlavnými cieľmi projektu sú:

·        otvoriť služby IS VS tretím stranám,

·        publikovať 50 elektronických služieb cez otvorené aplikačné rozhrania do roku 2022 (súčasná hodnota KPI = 0),

·        nárast počtu kanálov pre multikanálový prístup týkajúci sa tretích strán (natívna mobilná aplikácia, aplikácie tretích strán),

·        zvýšiť počet komunikačných kanálov z 8 na 9 do roku 2021 sprístupnením komunikačného kanála "tretie strany" (súčasná hodnota KPI = 8),

·        zvýšenie dostupnosti a využívania elektronických služieb ISVS cez API a multikanálové prostredie pre občanov, podnikateľov, OVM a zahraničné subjekty,

·        zjednodušenie a zlacnenie vzájomných integrácií medzi existujúcimi a novými ISVS týkajúce sa OVM,

·        zníženie finančnej náročnosti riadenia API rozhrania jednotlivých subjektov o 20% do roku 2022 (súčasná hodnota KPI = 100%), pričom absolútna hodnota sa líši pri rôznych AIS vzhľadom na absenciu jednotného štandardu pre integráciu elektronických služieb jednotlivých AIS VS a komplexnosť daných AIS,

·        zvýšenie angažovania súkromného sektora vo využívaní Open API,

·        dosiahnuť počet aplikácií využívajúcich Open API vyvinutých komerčným sektorom na hodnotu 20 do roku 2022 (súčasná hodnota = 0),

·        zvýšenie počtu elektronických služieb dostupných prostredníctvom Open API,

·        dosiahnuť počet 20 dostupných elektronických služieb prostredníctvom API rozhrania do roku 2022 (súčasná hodnota = 0),

·        umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami,

·        vytvorenie 1 centrálnej aplikácie do roku 2022 (súčasná hodnota = 0).

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2022 - 01.06.2024
Celková suma
5,567,026 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
32,278 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Analýza a dizajn
Typ
L. Optimalizácia po…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
17.06.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
01.11.2022
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
18.12.2019
Plánovaný koniec
01.06.2024
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
01.10.2022
Plánovaný koniec
01.06.2024
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie
Typ
L. Optimalizácia po…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
01.12.2022
Plánovaný koniec
01.06.2024
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia a testovanie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
01.10.2022
Plánovaný koniec
01.06.2024
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 22VF00104

Faktúra č. 22VF00104 ZoD 173/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Položka č. 245

Zaúčtovanie na projekt 01_2022 3900001

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Položka č. 245

Zaúčtovanie na projekt 03_2022 3900016 / 3900017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Položka č. 245

Zaúčtovanie na projekt 05_2022 3900024

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Položka č. 245

Zaúčtovanie na projekt 02_2022 3900004 / 3900008 / 3900012

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Položka č. 245

Zaúčtovanie na projekt 04_2022 3900020 / 3900021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Položka č. 245

Zaúčtovanie na projekt 06_2022 3900028 / 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Položka č. 245

Zaúčtovanie na projekt 09_2022 3900041

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Položka č. 245

Zaúčtovanie na projekt 07_2022 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Položka č. 245

Zaúčtovanie na projekt 08_2022 3900037 / 3900038

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Položka č. 245

Zaúčtovanie na projekt 10_2022 3900046

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Položka č. 245

Zaúčtovanie na projekt 11_2022 3900051

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Položka č. 247

Zaúčtovanie na projekt 11_2022 3900051

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Položka č. 60

Zaúčtovanie na projekt 12_2022 3900056

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Položka č. 245

Zaúčtovanie na projekt 12_2022 3900056

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Položka č. 247

Zaúčtovanie na projekt 12_2022 3900056

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Faktúra č. 22VF00130

Faktúra č. 22VF00130 ZoD 173/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Faktúra Slovensko IT č.22VF00137

Faktúra č.22VF00137 ZoD 173/2022 v znení dodatku č. 2 č. 3912/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,528 €
Schválené na preplatenie
16,528 €
Realizácia
14.12.2022
Názov

Faktúra Slovensko IT č.22VF00137

Faktúra č.22VF00137 ZoD 173/2022 v znení dodatku č. 2 č. 3912/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
298,332 €
Schválené na preplatenie
298,332 €
Realizácia
14.12.2022
Názov

Faktúra č. 23VF00020

Faktúra č. 23VF00020 ZoD 173/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Faktúra Slovensko IT č. 502300074

Faktúra č. 502300074 ZoD 173/2022 v znení príslušných dodatkov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov

Faktúra Slovensko IT č. 502300086

Faktúra č. 502300086 ZoD 173/2022 v znení príslušných dodatkov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
946,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Faktúra Slovensko IT č. 502300107 - Implementácia a testovanie

Faktúra č. 502300107 ZoD 173/2022 v znení príslušných dodatkov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
542,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Faktúra Slovensko IT č. 502300107 - Nasadenie

Faktúra č. 502300107 ZoD 173/2022 v znení príslušných dodatkov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Faktúra Slovensko IT č.23VF00032

Faktúra č.23VF00032 ZoD 173/2022 v znení dodatku č. 2 č. 3912/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
486,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Faktúra Slovensko IT č.23VF00033 - Nasadenie - Manažment tretích strán V1

Faktúra č.23VF00033 ZoD 173/2022 v znení dodatku č. 2 č. 3912/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

Faktúra Slovensko IT č.23VF00033 - Implementácia a testovanie - ÚPVS služby-eDesk/EKR, Integrácia IAM V1, Publikovanie služieb

Faktúra č.23VF00033 ZoD 173/2022 v znení dodatku č. 2 č. 3912/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
343,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

Položka NFP č. 190

Zaúčtovanie miezd na projekt CAMP 09/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Položka NFP č. 250

Zaúčtovanie miezd na projekt CAMP 09/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Položka NFP č. 249

Zaúčtovanie miezd na projekt CAMP 09/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Položka NFP č. 237

Zaúčtovanie miezd na projekt CAMP 09/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Položka NFP č. 250

Zaúčtovanie miezd na projekt CAMP 08/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Položka NFP č. 188

Zaúčtovanie miezd na projekt CAMP 08/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Položka NFP č. 249

Zaúčtovanie miezd na projekt CAMP 08/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Položka NFP č. 190

Zaúčtovanie miezd na projekt CAMP 08/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Faktúra Slovensko IT č. 502300085

Faktúra č. 502300085 ZoD 173/2022 v znení príslušných dodatkov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
314,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Položka NFP č. 188

Zaúčtovanie miezd na projekt CAMP 07/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Položka NFP č. 249

Zaúčtovanie miezd na projekt CAMP 07/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Položka NFP č. 250

Zaúčtovanie miezd na projekt CAMP 07/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Položka NFP č. 249

Zaúčtovanie miezd na projekt CAMP 10/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Položka NFP č. 250

Zaúčtovanie miezd na projekt CAMP 10/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Položka NFP č. 237

Zaúčtovanie miezd na projekt CAMP 10/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Položka NFP č. 190

Zaúčtovanie miezd na projekt CAMP 10/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Položka NFP č. 190

Zaúčtovanie miezd na projekt CAMP 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Položka NFP č. 250

Zaúčtovanie miezd na projekt CAMP 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Položka NFP č. 237

Zaúčtovanie miezd na projekt CAMP 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Položka NFP č. 249

Zaúčtovanie miezd na projekt CAMP 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Položka NFP č. 200 - IT Tester - 11/2023

Faktúra č. 230526 RD 2201/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Položka NFP č. 248 - Špecialista pre bezpečnosť IT - Certifikovaný audítor bezpečnosti

Faktúra č. 2301000343 na základe objednávky 1000023054

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Položka NFP č. 200 - IT Tester - 10/2023

Faktúra č. 230477 RD 2201/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Položka NFP č. 200 - IT Tester - 12/2023

Faktúra č. 230549 RD 2201/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra č. 23VF00047 - Implementácia a testovanie - API Administrácia, API Manažment, Integrácia IAM V2, Integrácia MetaIS

Faktúra č.23VF00047 ZoD 173/2022 v znení dodatku č. 2 č. 3912/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
475,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

Faktúra č. 23VF00047 - Nasadenie - API Gateway, Bezpečnosť

Faktúra č.23VF00047 ZoD 173/2022 v znení dodatku č. 2 č. 3912/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

Položka NFP č. 60

Zaúčtovanie na projekt CAMP 02_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Položka NFP č. 249

Zaúčtovanie na projekt CAMP 02_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Položka NFP č. 188

Zaúčtovanie na projekt CAMP 02_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Položka NFP č. 251

Zaúčtovanie na projekt CAMP 02_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Položka NFP č. 188

Zaúčtovanie na projekt CAMP 01_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Položka NFP č. 60

Zaúčtovanie na projekt CAMP 01_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Položka NFP č. 251

Zaúčtovanie na projekt CAMP 01_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Položka NFP č. 249

Zaúčtovanie na projekt CAMP 01_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Položka NFP č. 251

Zaúčtovanie na projekt CAMP 05_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Položka NFP č. 188

Zaúčtovanie na projekt CAMP 05_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Položka NFP č. 249

Zaúčtovanie na projekt CAMP 05_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Položka NFP č. 188

Zaúčtovanie na projekt CAMP 06_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Položka NFP č. 251

Zaúčtovanie na projekt CAMP 06_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Položka NFP č. 249

Zaúčtovanie na projekt CAMP 06_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Položka NFP č. 251

Zaúčtovanie na projekt CAMP 03_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Položka NFP č. 249

Zaúčtovanie na projekt CAMP 03_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Položka NFP č. 188

Zaúčtovanie na projekt CAMP 03_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Položka NFP č. 60

Zaúčtovanie na projekt CAMP 03_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Položka NFP č. 188

Zaúčtovanie na projekt CAMP 04_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Položka NFP č. 249

Zaúčtovanie na projekt CAMP 04_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Položka NFP č. 251

Zaúčtovanie na projekt CAMP 04_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Faktúra Slovensko IT č.22VF00133

Faktúra č.22VF00133 ZoD 173/2022 v znení dodatku č. 2 č. 3912/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,750 €
Schválené na preplatenie
15,750 €
Realizácia
12.09.2022
Názov

Faktúra Slovensko IT č.22VF00133

Faktúra č.22VF00133 ZoD 173/2022 v znení dodatku č. 2 č. 3912/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173,964 €
Schválené na preplatenie
173,964 €
Realizácia
12.09.2022
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.