Popis projektu

Použité skratky

CES - Centrálny ekonomický systém

DKS - Dokumentačný systém (Fabasoft)

ECM - Integrovaný systém pre správu dokumentov

ERP MFSR - Ekonomický softvér MF SR

IS - Informačný systém

IS RVP - Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory

MF SR - Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MIS - Manažérsky informačný systém

OP EVS - Operačný program Efektívna verejná správa

RIS - Rozpočtový informačný systém

SAP - Ekonomický softvér ÚPVII typu ERP

SD - Service Desk systém

ÚPVII - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

VO - Verejné obstarávanie

VS - Verejná správa

Hlavným cieľom a motiváciou predkladaného projektu je vytvorenie a implementácia komplexných moderných procesov riadenia a kontroly, zjednodušenie a modernizácia schvaľovacích postupov, odstraňovanie administratívnej záťaže odborných pracovníkov. Realizácia tohto projektu umožní odhaľovať slabé miesta v plánovaní a riadení inštitúcie. Odbremenenie od administratívnej záťaže umožní venovať sa  kľúčovým aktivitám. Ďalšou motiváciou je tiež zásadne zlepšiť svoju komunikáciu smerom na verejnosť a k ostatným orgánom VS. 

Navrhovaný projekt svojim rozsahom pokryje požiadavky a potreby predkladateľa projektu prevažne v týchto oblastiach :

1. bezpapierový Úrad a elektronický pracovný stôl zamestnanca ÚPVII,

2. manažérsky informačný systém pre vedúcich pracovníkov ÚPVII s prehľadom v jednotlivých oblastiach, ktoré budú realizované projektom,

3. Service desk ktorý bude reprezentovať jednotný kontaktný bod medzi poskytovateľom služieb/Úrad ÚPVII a používateľom služieb v tomto prípade zamestnanci ÚPVII, presnejšie sledovanie úloh/projektov, účtovanie ich nákladov a prínosov.

Realizáciou predkladaného projektu v navrhovanom rozsahu bude zabezpečené efektívnejšie sledovanie a plnenie definovaných úloh ÚPVII, ako aj zabezpečená koordinácia ďalších relevantných inštitúcii v oblasti informatizácie.

Ako aktéri systému vystupujú všetci zamestnanci úradu, ktorí budú s jednotlivými modulmi pracovať v rámci svojich rolí.

Miesto realizácie: Bratislava

Merateľný ukazovateľ: Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík) -  počiatočný stav: 0  - koncový stav: 2 

     

                 

 

Link na štúdiu uskutočniteľnosti v MetaIS:

https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=29633410           

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.07.2020 - 01.10.2021
Celková suma
4,232,169 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup HW a krabicového SW
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.