Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je odstránenie nelegálnych skládok a úprava predmetných území do pôvodného stavu. Obec chce sanáciou skládok toto prostredie revitalizovať a zabrániť ďalšiemu nelegálnemu vývozu a hromadeniu komunálneho a iného odpadu. Existenciou nelegálnych skládok je ohrozená fauna a flóra v katastri obce. Ide o ekologické ohrozenie a znečistenie pôdy, vody, ovzdušia.

Odstránenie nelegálnej skládky prispeje k zásadnému skultúrneniu životného prostredia v obci, k likvidácii environmentálnej záťaže, ako aj k odbremeneniu prostredia od tuhých komunálnych odpadov. Tento cieľ projektu bude realizovaný prostredníctvom aktivity Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu.
Uvedené je plne súlade s Prioritnou osou 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, taktiež s Investičnou prioritou 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach a v neposlednom rade so Špecifickým cieľom 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Miesto realizácie projektu obec Parchovany. Cieľová skupina obyvatelia obce Parchovany.

Viac
Subjekt
Obec Parchovany
Miesta realizácie
Parchovany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2017 - 01.12.2017
Celková suma
48,740 €
Vlastné zdroje
2,437 €
Vyčerpané z projektu
48,740 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Odstránenie nezákonne umiestneného odpa…
Typ
Realizácia sanačnýc…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
10.10.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
30.11.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
17.01.2018
Plánovaný koniec
01.02.2018
Skutočný koniec
28.02.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach
Hodnota
5,0 (pracovné miesto)
Cieľ
2,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
04.05.2020
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom sanácie nelegálnych skládok
Hodnota
382,0 (osoby)
Cieľ
357,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
04.05.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Sanácia skládky

Faktúra 20170017

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,278 €
Schválené na preplatenie
45,278 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

Sanácia skládky

Faktúra 20170017

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,278 €
Schválené na preplatenie
45,278 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.20180001

Externý manažment projektu

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
28.02.2018
Názov

Faktúra č. 20170018

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,462 €
Schválené na preplatenie
1,462 €
Realizácia
28.02.2018
Názov IČO
Názov
RNDr. Žaneta Baštová
IČO
47042109
Názov
ZEH s.r.o.
IČO
48179264
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.