Popis projektu

Navrhovaný projekt „Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR“ súvisí so zvýšením úrovne kybernetickej bezpečnosti informačno-komunikačného prostredia Finančnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „FS SR“), vybudovaním nosnej infraštruktúry FS SR na monitoring, analýzu a aktívnu ochranu pred kybernetickými hrozbami, ako aj informačného systému na bezpečnú a monitorovanú manipuláciu s citlivými a utajovanými informáciami v elektronickej podobe. Riešenie pre zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti je koncipované ako komplexný mechanizmus, ktorý chráni FS SR pred vonkajšími ako aj vnútornými rizikami a hrozbami. Tento mechanizmus môže byť účinný len v prípade, že jeho jednotlivé časti a komponenty budú navzájom previazané a budú úzko spolupracovať. Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti pomocou tohto riešenia sa predpokladá najmä v oblasti:

  • ochrany perimetra, bezpečnostného monitoringu a analytiky,
  • digitalizácie, šifrovania a riadenia prístupu v rámci tvorby, uchovávania a výmeny citlivých informácií a utajovaných skutočností.

Požiadavkou projektu je v zmysle schválenej Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky (ďalej aj „NKIVS“) – časť Bezpečnostná architektúra a Zákona o KyB nadviazať na nosné bloky bezpečnostnej architektúry a tieto stavebné prvky v prostredí FS SR maximálne využiť.

Štúdia, vychádzajúc z vyhodnotenia možností dosiahnutia požadovaného nového cieľového stavu, sa zameriava predovšetkým na posúdenie možností implementácie nového bezpečnostného informačného systému, ktorý bude prostredníctvom nových elektronických služieb slúžiť na podporu plnenia úloh a činnosti FS definovaných zákonom, ktoré spadajú do jej pôsobnosti.

Motiváciou k vytvoreniu projektu je  analýza aktuálneho stavu súčasných procesov a technických prostriedkov v oblasti riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti v rámci FS SR. Súčasná situácia si vyžaduje zavádzanie nových procesov, nástrojov a prostriedkov na zaistenie vysokej úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v rámci FS SR.

Hlavným cieľom predkladaného projektu je vytvorenie a implementácia nosnej bezpečnostnej infraštruktúry  v rámci FS SR. Táto infraštruktúra bude vytvorená implementáciou:

  • komplexných moderných a efektívnych nástrojov pre kybernetickú ochranu a monitorovanie bezpečnostných incidentov a efektívnych nástrojov a prostriedkov pre riadenie bezpečnostných incidentov a obnovu prevádzkových systémov FS SR,
  • nástrojov na identifikáciu a analýzu hrozieb a anomálií v rámci sieťových tokov a sieťovej prevádzky a nástrojov zabezpečujúcich ochranu sieťového perimetra FS SR s prepojením na centrálny monitorovací systém,
  • systému (HW a SW) na elektronické riadenie a správu agendy súvisiacej s vytváraním, výmenou a manipuláciou s citlivými údajmi a utajovanými skutočnosťami, jej modernizácia a odbúranie jej papierovej podoby s pripojením na centrálny monitorovací systém.

Realizáciou predkladaného projektu v danom rozsahu bude dosiahnuté zvýšenie bezpečnosti a efektivity práce v rámci celej FS SR. Zároveň bude umožnené ďalšie rozširovanie danej infraštruktúry o nové bezpečnostné prvky a mechanizmy.

Aktérmi sú všetci pracovníci FS SR, ktorí pristupujú k citlivým údajom a utajovaným skutočnostiam, ako aj bezpečnostní administrátori zodpovední za monitoring a perimetrovú ochranu kybernetického priestoru FS SR.

Projekt bude realizovaný v rámci celého územia SR a pokryje všetky pracoviská FS SR.

KPI sú:

  • počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie, analýzu a riadenie bezpečnostných incidentov,
  • počet informačných systémov zapojených do centrálneho monitorovacieho systému,
  • počet pracovísk FS SR s nasadeným modulom bezpečnej tvorby, výmeny a uchovávania citlivých údajov a utajovaných skutočností,
  • počet pracovníkov prichádzajúcich do styku s citlivými údajmi a utajovanými skutočnosťami.

Viac
Subjekt
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2020 - 01.11.2022
Celková suma
40,123,515 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Testovanie
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
20.02.2020
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
20.02.2020
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
20.02.2020
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
20.02.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup HW a krabicového SW
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
20.02.2020
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet informačných systémov VS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezpečnosti v rámci VS
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
20,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

100200080

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,749,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

100200080

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

100200080

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,720,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

100200080

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

100200080

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,398,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér

100200080

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,811,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér

100200080

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,357,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér

100200080

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,357,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Softvér

100200080

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,811,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

100200080

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,749,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

100200080

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

100200080

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,398,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

100200080

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,720,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

100200080

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200121

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
328,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200121

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
256,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200121

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200121

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200121

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200121

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200121

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
328,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200121

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
256,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200121

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200121

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200121

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200121

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200050

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,590,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér

Faktúra č. 100200050

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,901,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér

Faktúra č. 100200050

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,901,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200050

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,590,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200087

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200087

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200087

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,187,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér

Faktúra č. 100200087

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,655,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér

Faktúra č. 100200087

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,655,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200087

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200087

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200087

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,187,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov IČO
Názov
ALISON Slovakia s.r.o.
IČO
35792141
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.