Popis projektu

Cieľom projektu je zriadiť polytechnickú učebňu, vytvoriť vhodné podmienky na vyučovanie predmetu technika pre žiakov základnej školy v súlade s inovovaným školským vzdelávacím programom – predmet musí byť založený predovšetkým na praktickej činnosti. Jeho náplň sa cielene zameriava na zručnosti a návyky pre uplatnenie žiakov v ďalšom živote a spoločnosti. Jedná sa hlavne o osvojovanie si návykov pracovať, pracovať bezpečne a schopnosť analyzovať možné riziká pri práci s rôznymi materiálmi a nástrojmi. Zabezpečiť inováciu metód vzdelávania predmetu technika s podporou nových didaktických pomôcok v priestore novovybudovanej polytechnickej učebne. Realizovaním plánovaných aktivít dosiahneme, že žiaci budú takýmto vzdelávaním kvalitnejšie pripravovaní na reálne potreby trhu práce a zároveň tak, že budú schopní v každodennom živote pružne reagovať na aktuálne technicky zamerané situácie a budú ich vedieť vyriešiť. Našim cieľom bude prepojiť teoretické a praktické vzdelávanie s potrebami trhu práce. Posunúť sa od teórie k praxi. Z týchto dôvodov plánujeme zriadiť odbornú polytechnickú učebňu pre 17 žiakov a vyučujúceho. Cieľovou skupinou v zmysle inovovaného školského vzdelávacieho programu sú všetci žiaci 2. stupňa školy, lebo predmet technika sa povinne vyučuje v 5. – 9. ročníku. V škole tiež funguje krúžok pod názvom Urob si sám. Učebňu zriadime vo vlastných priestoroch na to určených. Budeme zabezpečovať rovnosť príležitostí a nediskrimináciu, podporovať rovnosť dievčat a chlapcov. Rozvoj a zvýšenie kľúčových kompetencií bude podporený aj u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sú našimi žiakmi.

Zriadením plne vybavenej polytechnickej učebne naplníme všetky ukazovatele v projekte zadefinované: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl - 588 žiakov, Počet podporených učební polytechnických - 1 ks, Počet podporených základných škôl - 1 ks.

Viac
Subjekt
Mesto Rožňava
Miesta realizácie
Rožňava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2022 - 01.08.2023
Celková suma
53,780 €
Vlastné zdroje
2,689 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
polytechnická učebňa
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
21.07.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
21.07.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
588,0 (osoby)
Cieľ
588,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.08.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vybavenie polytechnickej učebne ZŠ Pionierov Rožňava

Faktúra 230039 polytechnická učebňa ZŠ Pionierov

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

Vybavenie polytechnickej učebne ZŠ Pionierov Rožňava

Faktúra 230039 polytechnická učebňa ZŠ Pionierov

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kovové skrine na odkladanie náradia

Faktúra F230652265 polytech.učebňa ZŠ Pionierov (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie so závesným panelom

Faktúra F230652265 polytech.učebňa ZŠ Pionierov (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovisko učiteľa (polytech.učebňa), katedra na notebook uzamyk., stolička, kontajner

Faktúra F230652265 polytech.učebňa ZŠ Pionierov (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva so závesným panelom

Faktúra F230652265 polytech.učebňa ZŠ Pionierov (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovisko žiaka na obrábanie kovov so závesným panelom

Faktúra F230652265 polytech.učebňa ZŠ Pionierov (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovisko žiaka na obrábanie dreva so závesným panelom

Faktúra F230652265 polytech.učebňa ZŠ Pionierov (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stolička pre žiaka

Faktúra F230652265 polytech.učebňa ZŠ Pionierov (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie so závesným panelom

Faktúra F230652265 polytech.učebňa ZŠ Pionierov (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

Pracovisko učiteľa (polytech.učebňa), katedra na notebook uzamyk., stolička, kontajner

Faktúra F230652265 polytech.učebňa ZŠ Pionierov (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

Pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva so závesným panelom

Faktúra F230652265 polytech.učebňa ZŠ Pionierov (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

Pracovisko žiaka na obrábanie kovov so závesným panelom

Faktúra F230652265 polytech.učebňa ZŠ Pionierov (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

stolička pre žiaka

Faktúra F230652265 polytech.učebňa ZŠ Pionierov (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

Pracovisko žiaka na obrábanie dreva so závesným panelom

Faktúra F230652265 polytech.učebňa ZŠ Pionierov (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

Kovové skrine na odkladanie náradia

Faktúra F230652265 polytech.učebňa ZŠ Pionierov (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

Pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva so závesným panelom

Faktúra F230652265 polytech.učebňa ZŠ Pionierov (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

stolička pre žiaka

Faktúra F230652265 polytech.učebňa ZŠ Pionierov (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

Kovové skrine na odkladanie náradia

Faktúra F230652265 polytech.učebňa ZŠ Pionierov (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

Pracovisko učiteľa (polytech.učebňa), katedra na notebook uzamyk., stolička, kontajner

Faktúra F230652265 polytech.učebňa ZŠ Pionierov (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

Pracovisko žiaka na obrábanie kovov so závesným panelom

Faktúra F230652265 polytech.učebňa ZŠ Pionierov (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

Pracovisko žiaka na obrábanie dreva so závesným panelom

Faktúra F230652265 polytech.učebňa ZŠ Pionierov (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

Pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie so závesným panelom

Faktúra F230652265 polytech.učebňa ZŠ Pionierov (interiér.vyb.)

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov IČO
Názov
Dafferspol. s.r.o.
IČO
36320439
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.