Popis projektu

Obec Okoč je zriaďovateľom  Základnej školy Jánosa Aranya  s vyučovacím jazykom maďarským v Okoči, ktorá  je samostatnou rozpočtovou organizáciou. Poskytuje základné vzdelanie a je vzdelávacou inštitúciou, ktorá na základe výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečuje pravidelnú výchovu a vzdelávanie pre deti s prihliadnutím na danosti, schopnosti, nadanie a záujmy žiaka. V tomto školskom roku školu navštevuje 246 žiakov. Do nášho školského obvodu patri Okoč, Opatovský Sokolec, Dropie a Gólyáš.  Štúdium zabezpečuje vo vyučovacom jazyku maďarskom. Vyučujú sa dva cudzie jazyky: anglický a nemecký.


V tomto projekte sa uchádzame o získanie finančnej podpory určenej na modernizáciu a vybavenie učebne na výučbu technických predmetov. Zámerom projektu je vytvoriť podmienky pre rozvoj polytechnického vzdelania žiakov, uplatnenie sa na trhu práce, usmerňovať žiakov ZŠ pri voľbe povolania smerom k strojárstvu, spracovaniu dreva a k ostatným odvetviam priemyslu. Hlavným cieľom nášho projektu je zlepšenie výsledkov žiakov školy v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a nášho projektu zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: učebne pre vyučovanie technických predmetov s kapacitou 16 žiakov a plnohodnotne vybavením pracoviskom učiteľa a fyzikálnej učebne.


Stanovený celkový cieľ projektu,  súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania odborných predmetov modernizáciou a vybavením odborných učební na základnej škole.
Hlavný cieľ projektu súvisí so špecifickým cieľom 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, prioritnej osi č. 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám ako aj s globálnym cieľom IROP, ktorým je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Hlavný cieľ projektu  súvisí aj s tematickým cieľom č. 10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania. Tematický cieľ č. 10 zameraný na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni (predprimárne, primárne, stredné a celoživotné vzdelávanie). Hlavným cieľom podpory je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva. Cieľovou skupinou tematického cieľa sú deti, žiaci v procese vzdelávania. Zároveň hlavný cieľ projektu súvisí aj s investičnou prioritou č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Špecifické ciele projektu:

 • obstaranie prírodovednej učebne,
 • obstaranie polytechnickej učebne

 
Špecifické ciele projektu budú mať úzky súvis s príslušnými očakávanými výsledkami podpory IROP, ktorými sú:

 • zlepšenie technického vybavenia prírodovedných učební,  
 • zlepšenie technického vybavenia polytechnických učební

 
Podpora základného vzdelávania je v rámci IROP zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl. Nevyhnutnou súčasťou je zabezpečenie materiálno-technického vybavenia podporených objektov s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Realizáciou projektu bude zabezpečená modernizácia materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a predkladanej žiadosti o NFP zacielená na modernizáciu a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: fyzikálnej učebne a polytechnickej učebne . Súčasťou učební budú aj  plnohodnotne vybavené pracoviská učiteľa.

Naplnenie cieľov bude dosahované realizáciou dvoch hlavných aktivít projektu:

 • Modernizácia a vybavenie fyzikálnej učebne
 • Modernizácia a vybavenie polytechnickej učebne

 
a podpornými aktivitami:

 • Informovanie a komunikácia
 • Riadenie projektu

 
Stanovený celkový cieľ projektu, súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu.

Miestom realizácie projektu je:

Realizáciou aktivít projektu budú naplnené uvedené merateľné ukazovatele projektu:

 • P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
 • P0321 Počet podporených učební polytechnických
 • P0322 Počet podporených učební prírodovedných
 • P0327 Počet podporených základných škôl

 
Predkladaný projekt je v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Trnavského kraja na roky 2014 – 2020 a Integrovanou územnou stratégiou udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na roky 2014 – 2020 konkrétne s Investičnou prioritou č. 2.2
Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ č. 2.2.2

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl kde výsledkom podpory okrem iného má byť aj:

 • zabezpečenie technického vybavenia prírodovedných učební 
 • zabezpečenie technického vybavenia polytechnických učební.
Viac
Subjekt
Obec Okoč
Miesta realizácie
Okoč
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2021 - 01.01.2022
Celková suma
101,491 €
Vlastné zdroje
5,075 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia a vybavenie polytechnickej…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
19.10.2021
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
24.01.2022
Názov
Modernizácia a vybavenie fyzikálnej uče…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
19.10.2021
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
24.01.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
03.12.2019
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
24.04.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
246,0 (osoby)
Cieľ
246,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
30.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

IKT pre fyzikálnu učebňu

FA 2100000374

Vlastník dokladu
Obec Okoč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

IKT pre fyzikálnu učebňu

FA 2100000374

Vlastník dokladu
Obec Okoč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Osobné výdavky_K172

Vlastník dokladu
Obec Okoč
Dodávateľ
Obec Okoč
Žiadaná suma
2,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre vybavenie fyzikálnej učebne

FAKTÚRA č. 212000377

Vlastník dokladu
Obec Okoč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre vybavenie polytechnickej učebne

FAKTÚRA č. 212000377

Vlastník dokladu
Obec Okoč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre vybavenie fyzikálnej učebne

FAKTÚRA č. 212000377

Vlastník dokladu
Obec Okoč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

Nábytok pre vybavenie polytechnickej učebne

FAKTÚRA č. 212000377

Vlastník dokladu
Obec Okoč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

Didaktické pomôcky pre polytechnickú učebňu

FAKTÚRA č.: 20210429

Vlastník dokladu
Obec Okoč
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
37,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky pre fyzikálnu učebňu

FAKTÚRA č.: 20210429

Vlastník dokladu
Obec Okoč
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
39,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky pre polytechnickú učebňu

FAKTÚRA č.: 20210429

Vlastník dokladu
Obec Okoč
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
37,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

Didaktické pomôcky pre fyzikálnu učebňu

FAKTÚRA č.: 20210429

Vlastník dokladu
Obec Okoč
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
39,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov IČO
Názov
Obec Okoč
IČO
00305642
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
eTechnology s.r.o.
IČO
44632304
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.