Popis projektu

Hlavným cieľom nášho projektu je zlepšenie výsledkov našich žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia Základnej školy s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a nášho projektu zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne, jazykovej učebne, knižnice, laboratória podporujúceho prírodovedné zameranie žiakov, polytechnickej učebne a učebne IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov našej základnej školy.
Stanovený celkový cieľ projektu,  súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu. 


Hlavný cieľ projektu súvisí so špecifickým cieľom 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, prioritnej osi č. 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám ako aj s globálnym cieľom IROP, ktorým je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Hlavný cieľ projektu  súvisí aj s tematickým cieľom č. 10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania. Tematický cieľ č. 10 zameraný na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni (predprimárne, primárne, stredné a celoživotné vzdelávanie). Hlavným cieľom podpory je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva. Cieľovou skupinou tematického cieľa sú deti, žiaci v procese vzdelávania. Zároveň hlavný cieľ projektu súvisí aj s investičnou prioritou č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Špecifické ciele projektu:

 • obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka  pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí,
 • obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
 • obstaranie prírodovedných učební,
 • obstaranie polytechnických učební
 • obstaranie IKT učební
 
Špecifické ciele projektu budú mať úzky súvis s príslušnými očakávanými výsledkami podpory IROP, ktorými sú: 
 • zlepšenie technického vybavenia jazykových učební;
 • zlepšenie technického vybavenia školských knižníc;
 • zlepšenie technického vybavenia prírodovedných učební;
 • zlepšenie technického vybavenia polytechnických učební;
 • zlepšenie technického vybavenia IKT učební.

 
Podpora základného vzdelávania je v rámci IROP zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl. Nevyhnutnou súčasťou je zabezpečenie materiálno-technického vybavenia podporených objektov s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Realizáciou projektu bude zabezpečená modernizácia materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a predkladaného projektového zámeru zacielená na modernizáciu a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: učebne pre vyučovanie fyziky s kapacitou 16 žiakov. V rámci projektu bude zriadená aj jazyková učebná s kapacitou 16 žiakov. Súčasťou učební budú aj  plnohodnotne vybavené pracoviská učiteľa.

Naplnenie cieľov bude dosahované realizáciou dvoch hlavných aktivít projektu:

 • Zriadenie novej jazykovej učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica
 • Zriadenie novej knižnice pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica
 • Zriadenie novej fyzikálnej učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica
 • Zriadenie novej polytechnickej učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica
 • Zriadenie novej IKT učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica
 
a podpornými aktivitami:
 • Informovanie a komunikácia
 • Riadenie projektu

 
Stanovený celkový cieľ projektu, súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu. Miestom realizácie projektu je: Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica, Oravská Jasenica, 029 64, Oravská Jasenica 141

Realizáciou aktivít projektu budú zaplnené uvedené merateľné ukazovatele projektu:

 • P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
 • P0320 Počet podporených učební jazykových
 • P0297 Počet podporených knižníc
 • P0321 Počet podporených učební polytechnických
 • P0322 Počet podporených učební prírodovedných
 • P0319 Počet podporených učební IKT
 • P0327 Počet podporených základných škôl

 
Predkladaný projekt je v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Žilinského kraja na roky 2014 – 2020 a konkrétne s Investičnou prioritou č. 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ č. 2.2.2.


Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl kde výsledkom podpory okrem iného má byť aj:

 • zabezpečenie technického vybavenia jazykových učební,  
 • zabezpečenie technického vybavenia školských knižníc,  
 • zabezpečenie technického vybavenia prírodovedných učební,
 • zabezpečenie technického vybavenia polytechnických učební,  
 • zabezpečenie technického vybavenia IKT učební.
   

Viac
Subjekt
Obec Oravská Jasenica
Miesta realizácie
Oravská Jasenica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2020 - 01.12.2020
Celková suma
100,255 €
Vlastné zdroje
5,013 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia stavebných úprav
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
20.07.2020
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
31.07.2020
Názov
Zriadenie novej IKT učebne pre ZŠ s MŠ …
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
11.11.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
10.12.2020
Názov
Zriadenie novej polytechnickej učebne p…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
07.09.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
16.12.2020
Názov
Zriadenie novej fyzikálnej učebne pre Z…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
07.09.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
16.12.2020
Názov
Zriadenie novej knižnice pre ZŠ s MŠ Or…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
07.09.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
16.12.2020
Názov
Zriadenie novej jazykovej učebne pre ZŠ…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
07.09.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
10.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
20.11.2019
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
11.06.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
357,0 (osoby)
Cieľ
220,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
06.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.07.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné úpravy jazykovej učebne

Faktúra 20VF0059

Vlastník dokladu
Obec Oravská Jasenica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Stavebné úpravy jazykovej učebne

Faktúra 20VF0059

Vlastník dokladu
Obec Oravská Jasenica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie novej fyzikálnej učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica: NÁBYTOK

Faktúra 20200188 | 20409

Vlastník dokladu
Obec Oravská Jasenica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie novej jazykovej učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica: NÁBYTOK

Faktúra 20200188 | 20409

Vlastník dokladu
Obec Oravská Jasenica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie novej polytechnickej učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica: NÁBYTOK

Faktúra 20200188 | 20409

Vlastník dokladu
Obec Oravská Jasenica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie novej knižnice pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica: NÁBYTOK

Faktúra 20200188 | 20409

Vlastník dokladu
Obec Oravská Jasenica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie novej polytechnickej učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica: NÁBYTOK

Faktúra 20200188 | 20409

Vlastník dokladu
Obec Oravská Jasenica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Zriadenie novej fyzikálnej učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica: NÁBYTOK

Faktúra 20200188 | 20409

Vlastník dokladu
Obec Oravská Jasenica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Zriadenie novej jazykovej učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica: NÁBYTOK

Faktúra 20200188 | 20409

Vlastník dokladu
Obec Oravská Jasenica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Zriadenie novej knižnice pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica: NÁBYTOK

Faktúra 20200188 | 20409

Vlastník dokladu
Obec Oravská Jasenica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Zriadenie novej knižnice pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica: IKT

Faktúra 2000000347 | 20563

Vlastník dokladu
Obec Oravská Jasenica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie novej jazykovej učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica: IKT

Faktúra 2000000347 | 20563

Vlastník dokladu
Obec Oravská Jasenica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie novej IKT učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica: IKT

Faktúra 2000000347 | 20563

Vlastník dokladu
Obec Oravská Jasenica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie novej fyzikálnej učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica: IKT

Faktúra 2000000347 | 20563

Vlastník dokladu
Obec Oravská Jasenica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie novej IKT učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica: IKT

Faktúra 2000000347 | 20563

Vlastník dokladu
Obec Oravská Jasenica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Zriadenie novej fyzikálnej učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica: IKT

Faktúra 2000000347 | 20563

Vlastník dokladu
Obec Oravská Jasenica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Zriadenie novej jazykovej učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica: IKT

Faktúra 2000000347 | 20563

Vlastník dokladu
Obec Oravská Jasenica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Zriadenie novej knižnice pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica: IKT

Faktúra 2000000347 | 20563

Vlastník dokladu
Obec Oravská Jasenica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Zriadenie novej polytechnickej učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica: DP

Faktúra 2020002766 | 20567

Vlastník dokladu
Obec Oravská Jasenica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Zriadenie novej fyzikálnej učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica: DP

Faktúra 2020002766 | 20567

Vlastník dokladu
Obec Oravská Jasenica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Zriadenie novej knižnice pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica: DP (10%)

Faktúra 2020002766 | 20567

Vlastník dokladu
Obec Oravská Jasenica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Zriadenie novej knižnice pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica: DP (20%)

Faktúra 2020002766 | 20567

Vlastník dokladu
Obec Oravská Jasenica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Zriadenie novej knižnice pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica: DP (20%)

Faktúra 2020002766 | 20567

Vlastník dokladu
Obec Oravská Jasenica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie novej fyzikálnej učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica: DP

Faktúra 2020002766 | 20567

Vlastník dokladu
Obec Oravská Jasenica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie novej polytechnickej učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica: DP

Faktúra 2020002766 | 20567

Vlastník dokladu
Obec Oravská Jasenica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie novej knižnice pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica: DP (10%)

Faktúra 2020002766 | 20567

Vlastník dokladu
Obec Oravská Jasenica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

SH_Osobné výdavky 521_Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Obec Oravská Jasenica
Dodávateľ
Obec Oravská Jasenica
Žiadaná suma
1,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov IČO
Názov
Obec Oravská Jasenica
IČO
00314714
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
eTechnology s.r.o.
IČO
44632304
Názov
KP plus, s.r.o.
IČO
36475025
Názov
Z-mont s.r.o.
IČO
36393860
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.