Popis projektu

projektu je na Základnej škole s Materskou školou, Školská 907/2, v obci Drahovce a tým

. Projekt bude realizovaný v budove základnej školy so súpisným číslom 907 umiestnenej na

parcele č.2323/5 o výmere 1491 m2 - zastavané plochy a nádvoria v zastavanom území obce.

Vlastníkom nehnuteľností je Obec Drahovce, v správe Základnej školy s Materskou školou,

spoluvlastnícky podiel 1/1. Nehnuteľnosti - budova i pozemok sú evidované na Liste vlastníctva

č.3695,k.ú. Drahovce.

:

 1. Obstaranie odbornej polytechnickej učebne – polytechnickej učebne pre 11 žiakov
 2. Rozvoj  praktických zručností žiakov základnej školy
 3. Prepojenie teoretického a praktického vzdelávania

HA1: – nevyhnutné súvisiace s adaptáciou priestorov na zriadenie učebne (búracie práce, ústredné vykurovanie hrubá montáž a sekacie práce, murovacie práce, montáž a zapojenie elektroinštalácie, svietidiel, zavedenie elektriny k jednotlivým pracovným stolom, revízia el. zariadenia, zvýšenie stropu, vybúranie a pridanie okna, nakoľko v miestnosti je málo denného svetla, stropné osvetlenie miestnosti, ventilácia, vetranie projektová dokumentácia - projekt skutočného vyhotovenia elektroinštalácie).

HA2: :

 • didaktické pomôcky polytechnickej učebne pre 11 žiakov,
 • nákup interiérového vybavenia a príslušenstva učebne a to konkrétne:
 • pracovisko učiteľa (učiteľská katedra, stolička, kontajner),
 • mobilné pracovisko žiaka na obrábanie dreva so závesným panelom 4ks pripojiteľné na 230V, obsahuje minimálne zariadenie na obrábanie dreva (sústruh) a úložný priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel,
 • mobilné pracovisko žiaka na obrábanie kovov so závesným panelom (4ks) pripojiteľné na 230 V obsahuje minimálne zariadenie na obrábanie kovov (brúska) a úložný priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel,
 • mobilné pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie so závesným panelom (3ks) pripojiteľné na 230V,obsahuje obsahuje zariadenie na obrábanie dreva a kovov (vŕtačka, píla, brúska) a úložný priestor na odkladanie nástrojov,
 • mobilné pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva so závesným panelom - pripojiteľné na 230V, obsahuje zariadenie na obrábanie dreva a kovov (sústruh, brúska) a úložný priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel,
 • Kovové skrine na odkladanie náradia 2ks, stoličky 11ks.

. Vzdelávanie v učebni techniky má viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich spoločných výsledkov práce, k osvojeniu si základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných oblastiach, k organizácii a plánovaniu práce a k používaniu vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci v bežnom živote. Učebný predmet technika vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k poznaniu trhu práce, vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.

podporí používanie moderných vyučovacích stratégií a metód vzdelávania. Tým sa zabezpečí prechod od faktografického učenia k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov, prepojenia školy s prostredím a s celou spoločnosťou. Žiaci sú však motivovaní nielen modernými vyučovacími metódami, ale aj prostredím, kde vyučovací proces prebieha. Vytvorenie novej učebne bude motivovať žiakov aj svojim prostredím, v ktorom môžu tvoriť, predvádzať vlastné nápady, pokusy, odprezentovať ich spolužiakom a tým rozvíjať kompetenciu spolupráce v kolektíve. Odborné učebne umožnia naučiť žiakov pracovať v skupinách, prijímať nové nápady a návrhy.

. Odborná učebňa prispeje k lepšej , ktorí školu navštevujú. Nová polytechnická učebňa bude

sú žiaci prvého a druhého stupňa plno-organizovanej základnej školy, bez akejkoľvek diskriminácie a segregácie, so zreteľom na práva všetkých žiakov na vzdelanie.

:

 • Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl – 165 žiakov
 • Počet podporených učební polytechnických -1
 • Počet podporených základných škôl -1

Viac
Subjekt
Obec Drahovce
Miesta realizácie
Drahovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2021 - 01.05.2021
Celková suma
65,699 €
Vlastné zdroje
3,285 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
HA1: Zriadenie polytechnickej učebne – …
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
01.02.2021
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
15.03.2021
Názov
HA2: Materiálno - technické vybavenie p…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
30.03.2021
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.11.2021
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
165,0 (osoby)
Cieľ
345,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
29.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.11.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ v obci Drahovce - nábytok

Faktúra VF20211066

Vlastník dokladu
Obec Drahovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ v obci Drahovce - nábytok

Faktúra VF20211066

Vlastník dokladu
Obec Drahovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ v obci Drahovce - stavebné práce

Faktúra 2021/071

Vlastník dokladu
Obec Drahovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ v obci Drahovce - stavebné práce

Faktúra 2021/071

Vlastník dokladu
Obec Drahovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ v obci Drahovce - didaktické pomôcky

Faktúra 212000061

Vlastník dokladu
Obec Drahovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ v obci Drahovce - didaktické pomôcky

Faktúra 212000061

Vlastník dokladu
Obec Drahovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

Faktúra

Faktúra 20210135

Vlastník dokladu
Obec Drahovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
DREVONA INTERIORS s.r.o.
IČO
47188049
Názov
EVAM plus, s.r.o.
IČO
50843621
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.