Popis projektu

Realizácia predmetného projektu je zameraná na zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov klímy v obci Bátorove Kosihy prostredníctvom vybudovania vodozádržných opatrení v intraviláne obce. Projekt je zameraný na vybudovanie takých vodárenských zariadení, ktoré zabezpečia zachytenie a likvidáciu vôd z povrchového odtoku z predmetnej lokality. Opatrenia na zadržanie zrážkovej vody sú navrhované v uliciach Cintorínska.a Novozámocká.

Predmetná projektová dokumentácia rieši obe lokality, avšak predmetom predkladaného projektu je len Cintorínska ulica. Cintorínska ulica sa nachádza v južnej časti intravilánu obce.

V týchto lokalitách boli v minulosti vybudované pôvodné odvodňovacie a protizáplavové systémy, ktoré vplyvom zanedbanosti boli zanesené splaveninami a nánosmi. Tieto systémy následným postupným  spätným zasypávaním postupne strácali svoje funkcie odvodňovania a retencií a tak sa vytratili spod kontroly a dohľadu vtedajších prevádzkovateľov a nakoniec úplne boli likvidované.

Predložené technické riešenie sa snaží komplexne riešiť Cintorínsku ulicu. Na Cintorínskej ulici  – vzhľadom na existujúce podzemné a nadzemné inžinierske siete - je navrhnuté odvedenie vôd s krytým profilom, do ktorého sú zaústené prípojky od uličných vpustov, resp. líniových žľabov.

Odvedenie dažďových vôd bude zabezpečené likvidáciou dažďových vôd ich nepriamym vsakovaním do podzemných vôd.

Prevádzkovateľom objektov navrhovaného odvedenia dažďových vôd bude stavebník.


P0368 – Počet realizovaných vodozádržných opatrení – 1
P0121 – Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia – 1 771 m2
 

Realizáciou projektu sa výrazne znížia škody spôsobené povodňami, zníži sa riziko poškodenia zdravia a majetku obyvateľov obce, ako aj obecného majetku,
znížia sa environmentálne a zdravotno-hygienické riziká.

Viac
Subjekt
Obec Bátorove Kosihy
Miesta realizácie
Bátorove Kosihy
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2020 - 01.05.2021
Celková suma
159,212 €
Vlastné zdroje
7,961 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
C.Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej…
Typ
C.Vodozádržné opatr…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
02.09.2020
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
22.04.2020
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných vodozádržných opatrení
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.08.2021
Riziko
-
Názov
Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia
Hodnota
1771,0 (m2)
Cieľ
1771,0 (m2)
Naposledy aktualizované
23.08.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

FA stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Stavebný dozor

FA stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

FA stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Stavebný dozor

FA stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2021
Názov

Stavebné práce

FA stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2021
Názov

Stavebný dozor

FA stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

Stavebné práce

FA stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

Stavebné práce

FA stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Stavebný dozor

FA stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov IČO
Názov
Ing. Jozef Mažár - MAPRO
IČO
17727910
Názov
EPIC Partner a.s.
IČO
48038521
Názov
BEDEX Bau s.r.o.
IČO
52910831
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.