Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifikačného orgánu a podporných útvarov MF SR podieľajúcich sa na finančnom riadení a implementácii EŠIF – III. časť

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Popis projektu

Ministerstvo financií SR bolo uznesením vlády č. 318/2013 schválené ako certifikačný orgán pre operačné programy programového obdobia 2014 - 2020 financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo vrátane programov cieľa európskej územnej spolupráce, v ktorých SR plní úlohu riadiaceho orgánu. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. Tento projekt je zameraný na financovanie mzdových nákladov na administratívne kapacity, ktorých úlohou je zabezpečiť kvalitné plnenie funkcií certifikačného orgánu. Výstupy sú kvantifikované prostredníctvom merateľných ukazovateľov v časti 10.2., konkrétne merateľný ukazovateľ "P0740 - Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP" a "P0741 - Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru".

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2018 - 01.11.2019
Celková suma
3,075,587 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
3,027,784 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie financovania odmien extern…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
01.12.2018
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
30.11.2019
Názov
Zabezpečenie financovania miezd zamestn…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
01.12.2018
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
30.11.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
78,96 (FTE)
Cieľ
75,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
14.02.2020
Riziko
-
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
4311,0 (počet)
Cieľ
4000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.02.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

642015-náhrady príjmu

Sumarizačný hárok - mzdy december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
729 €
Realizácia
-
Názov

625007-na poistenie do rezervného fondu

Sumarizačný hárok - mzdy december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,678 €
Schválené na preplatenie
7,678 €
Realizácia
-
Názov

625005-na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - mzdy december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,616 €
Schválené na preplatenie
1,616 €
Realizácia
-
Názov

625004-na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - mzdy december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,849 €
Schválené na preplatenie
4,849 €
Realizácia
-
Názov

625003-na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - mzdy december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,293 €
Schválené na preplatenie
1,293 €
Realizácia
-
Názov

625002-na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - mzdy december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,630 €
Schválené na preplatenie
22,630 €
Realizácia
-
Názov

625001-na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - mzdy december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,263 €
Schválené na preplatenie
2,263 €
Realizácia
-
Názov

623-Poistné do ostatných ZP

Sumarizačný hárok - mzdy december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,602 €
Schválené na preplatenie
3,602 €
Realizácia
-
Názov

621-Poistné do VZP

Sumarizačný hárok - mzdy december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,562 €
Schválené na preplatenie
12,562 €
Realizácia
-
Názov

616-Doplatok k platu a ďalší plat

Sumarizačný hárok - mzdy december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
574 €
Schválené na preplatenie
574 €
Realizácia
-
Názov

614-Odmeny vyplácané z prostriedkov technickej pomoci

Sumarizačný hárok - mzdy december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,712 €
Schválené na preplatenie
1,712 €
Realizácia
-
Názov

612002-Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - mzdy december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
598 €
Schválené na preplatenie
598 €
Realizácia
-
Názov

612001-Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - mzdy december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29,206 €
Schválené na preplatenie
29,206 €
Realizácia
-
Názov

611-Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat..

Sumarizačný hárok - mzdy december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
129,871 €
Schválené na preplatenie
129,871 €
Realizácia
-
Názov

625002 - Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - dohodári december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
601 €
Realizácia
-
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - dohodári december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,692 €
Schválené na preplatenie
4,692 €
Realizácia
-
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - dohodári december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
-
Názov

625003 - Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - dohodári december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
-
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - dohodári december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
-
Názov

621 - Poistné do VšZP

Sumarizačný hárok - dohodári december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
347 €
Realizácia
-
Názov

623 - Poistné do ostatných ZP

Sumarizačný hárok - dohodári december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
-
Názov

625004 - Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - dohodári december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
-
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - dohodári december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
-
Názov

625005 - na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - dohodári január - marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
-
Názov

625004 - na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - dohodári január - marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
368 €
Realizácia
-
Názov

625007 - na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - dohodári január - marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
583 €
Schválené na preplatenie
583 €
Realizácia
-
Názov

625003 - na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - dohodári január - marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
-
Názov

625002 - na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - dohodári január - marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,719 €
Schválené na preplatenie
1,719 €
Realizácia
-
Názov

625001 - na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - dohodári január - marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
169 €
Realizácia
-
Názov

623 - Poistné do ostatných ZP

Sumarizačný hárok - dohodári január - marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
-
Názov

621 - Poistné do VZP

Sumarizačný hárok - dohodári január - marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
956 €
Schválené na preplatenie
956 €
Realizácia
-
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - dohodári január - marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,429 €
Schválené na preplatenie
13,429 €
Realizácia
-
Názov

625007-Poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - mzdy január - marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,615 €
Schválené na preplatenie
24,593 €
Realizácia
-
Názov

625004-Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - mzdy január - marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,546 €
Schválené na preplatenie
15,532 €
Realizácia
-
Názov

625002-Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - mzdy január - marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72,552 €
Schválené na preplatenie
72,486 €
Realizácia
-
Názov

623-Poistné do ostatných ZP

Sumarizačný hárok - mzdy január - marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,769 €
Schválené na preplatenie
11,769 €
Realizácia
-
Názov

616-Doplatok k platu a ďalší plat

Sumarizačný hárok - mzdy január - marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,122 €
Schválené na preplatenie
3,122 €
Realizácia
-
Názov

612002-Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - mzdy január - marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,842 €
Schválené na preplatenie
2,842 €
Realizácia
-
Názov

611-Tarifnýplat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Sumarizačný hárok - mzdy január - marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
382,412 €
Schválené na preplatenie
382,412 €
Realizácia
-
Názov

612001-Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - mzdy január - marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
118,409 €
Schválené na preplatenie
118,409 €
Realizácia
-
Názov

614-Odmeny vyplácané z prostriedkov technickej pomoci

Sumarizačný hárok - mzdy január - marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,064 €
Schválené na preplatenie
14,064 €
Realizácia
-
Názov

621-Poistné do VZP

Sumarizačný hárok - mzdy január - marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40,176 €
Schválené na preplatenie
40,129 €
Realizácia
-
Názov

625001-Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - mzdy január - marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,254 €
Schválené na preplatenie
7,247 €
Realizácia
-
Názov

625003-Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - mzdy január - marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,154 €
Schválené na preplatenie
4,151 €
Realizácia
-
Názov

625005-Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - mzdy január - marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,182 €
Schválené na preplatenie
5,177 €
Realizácia
-
Názov

642015-Náhrady príjmu

Sumarizačný hárok - mzdy január - marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,419 €
Schválené na preplatenie
2,419 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Sumarizačný hárok - mzdy apríl - jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
378,985 €
Schválené na preplatenie
378,985 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - mzdy apríl - jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
115,296 €
Schválené na preplatenie
115,296 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny vyplácané z prostriedkov technickej pomoci

Sumarizačný hárok - mzdy apríl - jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81,815 €
Schválené na preplatenie
81,815 €
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - mzdy apríl - jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,138 €
Schválené na preplatenie
8,126 €
Realizácia
-
Názov

Náhrady príjmu

Sumarizačný hárok - mzdy apríl - jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,493 €
Schválené na preplatenie
1,493 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP

Sumarizačný hárok - mzdy apríl - jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45,505 €
Schválené na preplatenie
45,416 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - mzdy apríl - jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27,615 €
Schválené na preplatenie
27,573 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - mzdy apríl - jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,813 €
Schválené na preplatenie
5,804 €
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - mzdy apríl - jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,441 €
Schválené na preplatenie
17,414 €
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - mzdy apríl - jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,651 €
Schválené na preplatenie
4,643 €
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - mzdy apríl - jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81,394 €
Schválené na preplatenie
81,269 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Sumarizačný hárok - mzdy apríl - jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,566 €
Schválené na preplatenie
12,566 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu a ďalší plat

Sumarizačný hárok - mzdy apríl - jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,236 €
Schválené na preplatenie
2,236 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - mzdy apríl - jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,271 €
Schválené na preplatenie
3,271 €
Realizácia
-
Názov

625007_na poist. do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - dohodári 04 - 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
492 €
Realizácia
-
Názov

625005_na poistenie v nezam.

Sumarizačný hárok - dohodári 04 - 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
-
Názov

625004_na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - dohodári 04 - 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
311 €
Realizácia
-
Názov

625002_na starob.poistenie

Sumarizačný hárok - dohodári 04 - 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,449 €
Schválené na preplatenie
1,449 €
Realizácia
-
Názov

623_poistne do ostatných ZP

Sumarizačný hárok - dohodári 04 - 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
177 €
Realizácia
-
Názov

625001_na nemoc. poistenie

Sumarizačný hárok - dohodári 04 - 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
-
Názov

621_poistné do VZP

Sumarizačný hárok - dohodári 04 - 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
762 €
Schválené na preplatenie
762 €
Realizácia
-
Názov

625003_na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - dohodári 04 - 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
-
Názov

637027_Odmeny zam. mimoprac.pomeru

Sumarizačný hárok - dohodári 04 - 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,342 €
Schválené na preplatenie
11,342 €
Realizácia
-
Názov

625007 / Poistné do Sociálnej poisťovne Na poistenie do rezervného fondu

Sumarizačný hárok - mzdy júl - november 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43,391 €
Schválené na preplatenie
43,391 €
Realizácia
-
Názov

625005 / Poistné do Sociálnej poisťovne Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - mzdy júl - november 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,134 €
Schválené na preplatenie
9,134 €
Realizácia
-
Názov

625004 / Poistné do Sociálnej poisťovne Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - mzdy júl - november 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27,404 €
Schválené na preplatenie
27,404 €
Realizácia
-
Názov

625003 / Poistné do Sociálnej poisťovne Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - mzdy júl - november 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,351 €
Schválené na preplatenie
7,351 €
Realizácia
-
Názov

625002 / Poistné do Sociálnej poisťovne Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - mzdy júl - november 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
127,894 €
Schválené na preplatenie
127,894 €
Realizácia
-
Názov

625001 / Poistné do Sociálnej poisťovne Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - mzdy júl - november 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,787 €
Schválené na preplatenie
12,787 €
Realizácia
-
Názov

623 / Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - mzdy júl - november 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,601 €
Schválené na preplatenie
20,601 €
Realizácia
-
Názov

621 / Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - mzdy júl - november 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70,935 €
Schválené na preplatenie
70,935 €
Realizácia
-
Názov

642015 / Náhrady príjmu

Sumarizačný hárok - mzdy júl - november 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,095 €
Schválené na preplatenie
4,095 €
Realizácia
-
Názov

616/ Doplatok k platu a ďalší plat

Sumarizačný hárok - mzdy júl - november 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,498 €
Schválené na preplatenie
4,498 €
Realizácia
-
Názov

611 / Tarifný plat, osobný plat, základný plat

Sumarizačný hárok - mzdy júl - november 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
634,418 €
Schválené na preplatenie
634,418 €
Realizácia
-
Názov

612002 / Príplatky - ostatné

Sumarizačný hárok - mzdy júl - november 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,701 €
Schválené na preplatenie
9,701 €
Realizácia
-
Názov

621001 / Príplatky Osobné

Sumarizačný hárok - mzdy júl - november 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
173,857 €
Schválené na preplatenie
173,857 €
Realizácia
-
Názov

614 / Odmeny

Sumarizačný hárok - mzdy júl - november 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
99,142 €
Schválené na preplatenie
99,142 €
Realizácia
-
Názov

625002 / Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - júl - november 2019 - dohodári

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,570 €
Schválené na preplatenie
3,570 €
Realizácia
-
Názov

637027/ Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - júl - november 2019 - dohodári

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26,501 €
Schválené na preplatenie
26,501 €
Realizácia
-
Názov

625007 / Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - júl - november 2019 - dohodári

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,211 €
Schválené na preplatenie
1,211 €
Realizácia
-
Názov

625004 / Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - júl - november 2019 - dohodári

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
765 €
Realizácia
-
Názov

621/ Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - júl - november 2019 - dohodári

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,734 €
Schválené na preplatenie
1,734 €
Realizácia
-
Názov

625001 / Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - júl - november 2019 - dohodári

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
243 €
Realizácia
-
Názov

625003 / Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - júl - november 2019 - dohodári

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
212 €
Realizácia
-
Názov

625005 / Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - júl - november 2019 - dohodári

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO
00151742
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.