Popis projektu

Cieľovou skupinou Projektu sú znevýhodnení uchádzači o zamestnanie (ďalej aj "ZUoZ"), ktorými je marginalizovaná rómska komunita (MRK). MRK je jednou z najviac ohrozených skupín, ktorej sa dotýka sociálne vylúčenie, nevyhovujúce životné podmienky vyplývajúce z hlbokej chudoby, ale aj formy diskriminácie v rôznych oblastiach. Najvyššia koncentrácia sociálne vylúčených komunít je zaznamená na východnom Slovensku a v južných okresoch Slovenska. Následkom týchto okolnosťí sa spúšťa kolotoč nezhôd s majoritou a ešte viac sa prehlbuje vylúčenie týchto komunít. Spôsobom zlepšenia ich životných podmienok je podporiť ich v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a sociálnej inklúzie. Zamestnanie sa a vhodná práca je azda najdôležitejším prvkom udržateľnosti akýchkoľvek integračných opatrení aj v marginalizovanej rómskej komunite (MRK). Obsahom projektu je výber, príprava  a zamestnávanie ZUoZ v Železničnej spoločnosti Slovensko pre novovytvorenú pozíciu asistenta vlakvedúceho. Cieľom projektu je efektívne a bezpečné sprevádzanie vlakov osobnej dopravy vo vybraných lokalitách s významným podielom cestujúcich rómskeho etnika vytvorením novej profesie pričlenej k štandardným vlakovým čatám. Jednou z požiadaviek na ZUoZ na uvedenú pozíciu bude požiadavka ovládať rómsky jazyk a mentalitu cestujúcich MRK, vďaka čomu bude možné zabezpečiť nielen bezpečnosť vo vlaku, ale zároveň i prispieť k postupnej socializácii cestujúcich z MRK. Výsledkom bude spokojnosť cestujúcich a nárasť počtu predaných cestovných dokladov. Predpokladaný počet týchto asistentov vlakvedúcich počas dvoch rokov je 10 FTE.

Viac
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Nitriansky kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2020 - 01.12.2021
Celková suma
184,125 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita č. 2 - Podpora uplatnenia UoZ …
Typ
Podpora zamestnanos…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita č. 1 - Podpora uplatnenia UoZ …
Typ
Podpora zamestnanos…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
03.02.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnané osoby
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Osoby vo veku nad 50 rokov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.